Công văn 56621/CT-TTHT năm 2017 về nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh
Số hiệu: 56621/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: 21/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56621/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH tiếp vận Vinafco
(Địa chỉ: Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
MST: 0106641275)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 664/PC-TCT ngày 17/7/2017 của Tổng cục Thuế về việc giải đáp về nghĩa vụ thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh tại công văn số 19/TCKT-VLC ngày 14/7/2017 của Công ty TNHH tiếp vận Vinafco. Về vấn đề vướng mắc của đơn vị, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

“đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.”

Căn cứ Điểm c Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định về kê khai thuế GTGT:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế. ”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH tiếp vận Vinafco có trụ sở chính tại Hà Nội có thuê kho chứa hàng tại các tỉnh, thành phố khác để cho khách hàng của Công ty thuê lại không thuộc đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính thì Công ty không phải kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh tại các địa phương mà thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của Công ty.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH tiếp vận Vinafco được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT (đ
báo cáo);
- Phòng KT3;
- Phòn
g Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT (2
)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn