Công văn 56314/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế đối với việc xuất hóa đơn bán ô tô là tài sản thanh lý đứng tên chi nhánh
Số hiệu: 56314/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: 18/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56314/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế
Địa chỉ: tầng 11, tòa nhà Vinafor, số 127 phố Lò Đúc, P.Đng Mác, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
MST 3600245631-002

Trả lời công văn số 01/CV/2017 ngày 03/7/2017 của Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế (sau đây gọi tắt là Chi nhánh) hỏi về chính sách thuế đối với việc xuất hóa đơn bán ô tô là tài sản thanh lý đứng tên chi nhánh, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 45 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định.

Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

- Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 Chính phủ quy định trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế.

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trc thuc không trc tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung ti tr sở chính của người nộp thuế.”...

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyn nội bộ, tiêu dùng nội bộ đ tiếp tục quá trình sản xuất).

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trng (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phn còn trng trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.”...

Căn cứ các quy định trên:

- Trường hợp Chi nhánh tại Hà Nội là đơn vị phụ thuộc Công ty CP thực phẩm quốc tế (có trụ sở tại Đồng Nai) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu. Chi nhánh không kê khai nộp thuế GTGT tại Cục Thuế TP Hà Nội mà đang thực hiện khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính của Công ty, khi Chi nhánh bán thanh lý tài sản là chiếc xe ô tô đứng tên Chi nhánh thì Công ty mẹ thực hiện lập hóa đơn đ bán tài sản theo quy định tại Điểm 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của B Tài chính.

- Trường hợp Chi nhánh vẫn đang kê khai, nộp thuế GTGT tại Cục Thuế TP Hà Nội thì khi bán thanh lý tài sản, Chi nhánh phải lập hóa đơn theo quy định. Chi nhánh phải thực hiện đặt in, hoặc tự in hóa đơn theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC để sử dụng khi bán thanh lý tài sản.

Chi nhánh Công ty CP thực phẩm quốc tế khi bán tài sản, không thuộc trường hợp cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ.

Trường hợp còn vướng mc đề nghị Công ty liên hệ với phòng Kiểm tra thuế s 1- Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội tr lời đ báo Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai (để phối hợp)
- Phòng: KT1;
- Phòng
: Pháp chế;
- Lưu:
VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn