Công văn 55886/CT-TTHT năm 2017 về giải đáp chính sách thuế của Công an thành phố
Số hiệu: 55886/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 16/08/2017 Ngày hiệu lực: 16/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55886/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an TP Hà Nội
(Địa chỉ: 86 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 1323 PC67-QLX(CS2) ngày 22/6/2017 và công văn số 1739/PC67-QLX(CS2) ngày 26/7/2017 của Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an TP Hà Nội, hỏi về chính sách thuế. Ngày 18/07/2017 Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 48184/CT-TTHT và công văn số 54763/CT-TTHT ngày 14/8/2017 thông báo về nội dung vướng mắc của đơn vị, Cục Thuế TP Hà Nội đang có công văn xin ý kiến Tổng cục Thuế. Trong quá trình chờ công văn hướng dẫn của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 19 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý Thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ:

“1. Khai lệ phí trước b

...c) Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam nêu tại điểm e khoản 1 Điều này)

- Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 02/LPTB ban hành kèm theo Thông tư này;

- Hóa đơn mua tài sản hp pháp (đối với trường hợp mua bán, chuyển nhượng, trao đi tài sản mà bên giao tài sản là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh); hoặc hóa đơn bán hàng tịch thu (đối với trường hợp mua hàng tịch thu); hoặc quyết định chuyển giao, chuyển nhượng, thanh lý tài sản (đối với trường hợp cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước, cơ quan tư pháp nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp không hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện chuyển giao tài sản cho tổ chức, cá nhân khác); hoặc giấy tờ chuyển giao tài sản được ký kết giữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản có xác nhận của Công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp chuyển giao tài sản giữa các cá nhân, thể nhân không hoạt động sản xuất, kinh doanh);

- Giấy đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản của chủ cũ (đối với tài sản đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi)

Căn cứ quy định trên, trường hợp Cục Công nghệ thông tin là tổ chức không kinh doanh bán thanh lý xe ô tô thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì không thuộc trường hp được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ theo quy định tại Điều 13 Thông tư 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Đối với việc thanh lý xe ô tô biển kiểm soát 31A- 5956 Cục Công nghệ thông tin không có hóa đơn thì xuất phiếu thu cho khách hàng làm cơ sở thực hiện hồ sơ khai lệ phí trước bạ theo quy định tại điểm 1 Điều 19 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trường hợp Tổng cục Thuế có ý kiến khác với nội dung hướng dẫn nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ tiếp tục hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an TP Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng
KT5;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn