Công văn 49012/CT-HTr năm 2016 về giải đáp chính sách kê khai thuế vãng lai nộp cho doanh thu ngoại tỉnh
Số hiệu: 49012/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49012/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản
(Đ/c: Số 28 Bà Triệu, P.Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
MST: 0100107885)

Trả lời công văn số 1606/CV-CTHN ngày 16/06/2016 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản hỏi về việc kê khai thuế vãng lai nộp cho doanh thu ngoại tỉnh, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BCT ngày 27/2/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) hướng dẫn:

...c) Sửa đổi điểm b Khoản 3 Điều 11 như sau:

“b) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu s 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế cho mẫu T khai thuế giá trị tăng theo mẫu s 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư s 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).

Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh hoặc có cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa phương khác nơi đóng trụ sở chính thì người nộp thuế nộp cùng Tờ khai thuế GTGT tài liệu sau:

- Bảng tổng hợp số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyn nhượng bất động sản ngoại tỉnh (nếu có) theo mẫu s 01-5/GTGT ban hành kèm theo Thông tư s 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

- Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán (nếu có) theo mẫu s 01-6/GTGT ban hành kèm theo Thông tư s 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

- Bảng phân bổ s thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh (nếu có) theo mẫu s 01-7/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này....

e) Sửa đổi Khoản 6 Điều 11 như sau:

“6. Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tnh không thuộc trường hợp hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều này...

d) Khi khai thuế với cơ quan thuế quản trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu phát sinh và s thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lp đặt, bán hàng vãng lai, chuyn nhượng bất động sản ngoại tnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tnh được trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế tại trụ sở chính.””

Căn cứ quy định trên, trường hợp công ty có phát sinh doanh thu từ hoạt động xây dựng tại thành phố Trà Vinh, công ty đã nộp thuế GTGT tại thành phố Trà Vinh thì khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, công ty phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng ngoại tỉnh công ty kê khai vào chỉ tiêu 39 trên t khai 01/GTGT để thực hiện bù trừ vào số thuế giá tr gia tăng phải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế tại trụ sở chính.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- KT 3;
Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2). (6; 3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn