Công văn 49002/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế trong hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa
Số hiệu: 49002/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49002/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 - CTCP
(Địa chỉ: 18 Hồ Đc Di, Quận Đng Đa, TP Hà Nội; MST: 0100108247)

Ngày 05/07/2016, Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 784/TCT8 của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 - CTCP (sau đây được gọi là Tổng công ty) về vướng mắc chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ về việc xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp,tiền phạt nộp thừa:

“1. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi:

a) Người nộp thuế có s tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 (mười) năm tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Đối với loại thuế phải quyết toán thuế thì người nộp thuế chỉ được xác định số thuế nộp thừa khi có s thuế đã nộp lớn hơn s thuế phải nộp theo quyết toán thuế.

b) Ngưi nộp thuế có số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân (trừ trường hợp nêu tại điểm a khoản này).

2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:

c) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này và người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm a khoản này sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫn còn s tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản để được giải quyết hoàn thuế theo hướng dẫn tại Chương VII Thông tư này.

- Trường hợp người nộp thuế được hoàn thuế, vẫn còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì phải thực hiện bù trừ trước khi hoàn thuế. Thứ tự thanh toán bù trừ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư này.

...d) Hồ sơ hoàn thuế, thủ tục giải quyết hồ sơ hoàn thuế, thủ tục hoàn trả tiền thuế bù trừ với khoản thu NSNN được thực hiện theo hướng dẫn tại Chương VII Thông tư này.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 - CTCP có số thuế GTGT đầu vào khấu trừ hàng tháng chưa khấu trừ hết, đồng thời phát sinh số thuế GTGT do Kho bạc nhà nước khấu trừ 2% đối với công trình xây dựng cơ bản bằng vốn NSNN thì Tổng công ty được hoàn thuế GTGT nộp thừa. Tổng công ty lập giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (mẫu 01/ĐNHT ban hành kèm Thông tư số 156/2013/TT-BTC), trong giấy đề nghị hoàn trả cần ghi loại thuế cần bù trừ gửi cơ quan thuế để được bù trừ thuế nộp thừa với số thuế còn phải nộp vào NSNN.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty cung cấp hồ sơ cụ thể và liên hệ Phòng Kiểm tra thuế số 3 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 - CTCP được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT3;
- Phòng Pháp chế;

- Lưu: VT, HTr(2). (6; 3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn