Công văn 39/BXD-QLN hướng dẫn đánh giá điều kiện năng lực tài chính của chủ đầu tư khi đăng ký tham gia đầu tư dự án bất động sản, nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 39/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/BXD-QLN
V/v hướng dẫn đánh giá điều kiện năng lực tài chính của chủ đầu tư khi đăng ký tham gia đầu tư các dự án bất động sản, dự án nhà ở.

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2186/SXD-QLKTXD ngày 09/4/2012 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn đánh giá điều kiện năng lực tài chính của chủ đầu tư khi đăng ký tham gia đầu tư các dự án bất động sản, dự án nhà ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Cơ sở xác định điều điều kiện năng lực vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư

Tại Điều 5 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản và Mục 2 Phần I Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 chỉ đề cập khái niệm pháp lý “Vốn thuộc chủ sở hữu”, không đề cập khái niệm “Vốn đầu tư của chủ sở hữu”.

Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản, trong trường hợp việc xác định vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp vừa được quy định trong Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời được quy định trong các văn bản pháp luật chuyên ngành khác về lĩnh vực tài chính, kế toán thì cũng phải áp dụng theo các quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành. Vì vậy, nếu trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp được lập có mục nội dung về vốn chủ sở hữu và đã được kiểm toán theo đúng các quy định pháp luật về tài chính, kế toán và kiểm toán, thì căn cứ vào giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trong báo cáo tài chính được kiểm toán để xác định điều kiện về vốn thuộc chủ sở hữu của chủ đầu tư dự án.

2/ Về trách nhiệm chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu tư thông qua việc lập danh mục các dự án đang thực hiện đầu tư.

Căn cứ các quy định tại Điều 5 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản và Tiết 2.3.1 Điểm 2.3 Mục 2 Phần I Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007, chủ đầu tư có trách nhiệm chứng minh năng lực tài chính của mình để thực hiện dự án thông qua việc lập danh mục các dự án đang thực hiện đầu tư, trong đó nêu rõ tổng vốn đầu tư của từng dự án. Mức vốn đầu tư thuộc sở hữu mà chủ đầu tư phải đáp ứng được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của từng dự án. Chủ đầu tư có trách nhiệm phải liệt kê các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, dự án phát triển nhà ở độc lập, dự án hạ tầng khu công nghiệp, và các dự án kinh doanh bất động sản khác mà pháp luật có yêu cầu chủ đầu tư phải có điều kiện về vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án, đang triển khai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và nhà ở.

Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, dự án phát triển nhà ở độc lập khi thực hiện đăng ký tham gia đầu tư dự án phải lập và chịu trách nhiệm về tính xác thực của danh mục các dự án đang đầu tư, mức độ triển khai của từng dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL.BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Mạnh Hà