Công văn 2820/LĐTBXH-VP năm 2016 sử dụng thư điện tử công vụ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 2820/LĐTBXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Bá Hoan
Ngày ban hành: 28/07/2016 Ngày hiệu lực: 28/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2820/LĐTBXH-VP
V/v sử dụng thư điện tử công vụ

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử, hộp thư điện tử công vụ trong trao đi công việc, đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-BLĐTBXH ngày 08/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Công văn số 5598/VPCP-TTĐT ngày 06/7/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị:

1. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị chỉ được sử dụng hộp thư điện tử công vụ với tên miền .gov.vn để trao đổi văn bản điện tử khi phối hợp công việc với Văn phòng Chính phủ; không sử dụng hộp thư cá nhân (như: google, gmail, yahoo...) để gửi thư điện tử đến Văn phòng Chính phủ.

2. Trong quá trình sử dụng hộp thư điện tử công vụ nêu trên, các tổ chức, cá nhân tuân thủ quy định tại Quy chế sử dụng thư điện tử của Bộ được ban hành kèm theo Quyết định số 935/QĐ-LĐTBXH ngày 22/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Giao Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị sử dụng hộp thư điện tử công vụ theo đúng quy định.

Bộ đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Trung tâm Thông tin (để p/h)
- Lưu: VT, TKTH(02).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Bá Hoan