Công văn 2762/LĐTBXH-KHTC năm 2016 đôn đốc gửi báo cáo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 2762/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: 22/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Lao động, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2762/LĐTBXH-KHTC
V/v đôn đốc gửi báo cáo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Bộ đã có công văn số 2347/LĐTBXH-KHTC ngày 24/6/2016 hướng dẫn về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và công văn số 2420/LĐTBXH-KHTC ngày 29/6/2016 hướng dẫn về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (vốn sự nghiệp), trong đó yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ gửi báo cáo về Bộ trước ngày 12/7/2016. Tuy nhiên, đến nay Bộ chưa nhận được báo cáo của các đơn vị (danh sách theo phụ lục đính kèm).

Đnghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khẩn trương hoàn thiện báo cáo xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 theo yêu cầu tại các công văn số 2347/LĐTBXH-KHTC2420/LĐTBXH-KHTC gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trong ngày 25/7/2016 để tổng hợp gửi các cơ quan chức năng theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
-
TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC BỘ CHƯA GỬI BÁO CÁO XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
(Phụ lục kèm theo công văn số 2762/LĐTBXH-KHTC)

STT

Đơn vị

Ghi chú

STT

Đơn vị

Ghi chú

I

Quản lý nhà nước

 

10

Trung tâm Bảo trợ xã hội trẻ em thiệt thòi

 

1

Văn phòng Bộ LĐTBXH

Sau cuộc họp thảo luận chưa hoàn thiện gửi lại báo cáo

III

Sự nghiệp khoa học

 

2

Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

11

Viện KHLĐ&XH

 

II

Sự nghiệp đảm bảo xã hội

 

IV

Sự nghiệp giáo dục đào tạo

 

3

Bệnh viện CH-PHCN Đà Nẵng

 

12

Trường Đại học LĐXH

 

4

Bệnh viện CH-PHCN Quy Nhơn

 

 

1. Cơ sở Hà Nội

 

5

Bệnh viện CH-PHCN Tp.HCM

 

 

2. Cơ sở Tp.HCM

 

6

Trung tâm CH-PHCN Cần Thơ

 

V

Sự nghiệp kinh tế

 

7

Trung tâm Kỹ thuật CHPHCN

 

13

Trung tâm phát triển quan hệ lao động

 

8

Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn

 

14

Trung tâm KĐKTAT khu vực II

 

9

Trung tâm tư vấn và dịch vụ truyền thông

 

15

Trung tâm KĐKTAT khu vực III