Công văn 2762/BHXH-KHTC năm 2016 về trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Số hiệu: 2762/BHXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Cao Văn Sang
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIM XÃ HỘI
TP.H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2762/BHXH-KHTC
V/v trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố;
- Các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

 

Thực hiện Công văn số 3524/BHXH-TCKT ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) về việc trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu. BHXH thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn bổ sung Công văn 317/BHXH-NVGD91 ngày 26/1/2015 về việc trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) cho các đơn vị theo Thông tư 41/2014/BYT-BTC như sau:

1. Điều kiện được trích kinh phí CSSKBĐ

a) Cơ quan BHXH thực hiện chuyển kinh phí CSSKBĐ cho các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các trường mầm non), cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (gọi chung là đơn vị) có đủ điều kiện sau:

- Có ít nhất chuyên trách hoặc kiêm nhiệm hoặc hp đng lao động thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, trình độ tối thiểu là trung cấp y.

- Có phòng Y tế hoặc phòng làm việc riêng để thực hiện việc sơ cấp cứu, xử trí ban đầu cho các đối tượng do cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quản lý khi bị tai nạn thương tích, các bệnh thông thường trong thời gian làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Đã đóng đủ tiền BHYT trong kỳ trừ đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi đang theo học tại các trường mầm non.

b) Riêng nhân viên y tế tại các cơ sở giáo dục là người có 1 trong 5 chức danh thứ tự ưu tiên tuyển dụng phù hợp với công tác y tế gồm: Bác sĩ; Cử nhân y tế công cộng; Y sĩ đa khoa; Cử nhân điều dưỡng; Trung cấp điều dưỡng (theo Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 2/4/2014 của UBND Tp. Hồ Chí Minh).

Nếu các cơ sở giáo dục không đủ điều kiện về nhân lực CSSKBĐ thì phải có hợp đồng với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Trạm Y tế xã) hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) thình thức phòng khám đa khoa trở lên để chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) cho học sinh.

Tại hợp đồng của các cơ sở giáo dục với Trạm Y tế xã, cơ sở KCB phải có cam kết về việc bố trí nhân lực có mặt thường xuyên tại các cơ sở giáo dục để thực hiện các hoạt động quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho học sinh theo quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT , không thực hiện CSSKBĐ tại Trạm y tế hoặc hoặc cơ sở KCB.

Cơ quan BHXH thực hiện trích chuyển kinh phí CSSKBĐ cho các cơ sở giáo dục và không chuyển kinh phí CSSKBĐ cho Trạm y tế xã hoặc cơ sở KCB.

2. Thời điểm nộp hồ sơ xác định kinh phí CSSKBĐ được trích

a) Đối với cơ sở giáo dục: Định kỳ vào đầu năm học, nhà trường gửi Bản đăng ký trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ đối với các trường đủ điều kiện nhân lực theo Mu 01/BHYT; Đối với các trường không đủ điều kiện về nhân lực gửi Mu 01/TCKT kèm bản photo hợp đồng và các hồ sơ khác theo đúng quy định tại Phiếu giao nhận hsơ 110 (đối với cơ sở mm non) và phiếu giao nhận h sơ 104 (đối với cơ sở giáo dục quốc dân còn lại)

b) Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: Vào đầu năm gửi Bản đăng ký trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ (mẫu 01/BHYT) và các hồ sơ khác theo quy định tại phiếu giao nhận hồ sơ 111.

3. Thời điểm trích chuyển kinh phí CSSKBĐ:

- Được tính từ thời điểm đơn vị có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Công văn này.

Trường hợp các cơ sở giáo dục, đơn vị nộp hồ sơ Đăng ký trích chuyển Kinh phí CSSKBĐ chậm hơn so với thời gian quy định thì khi gửi hồ sơ đề nghị trích chuyển kinh phí CSSKBĐ bổ sung công văn nêu rõ nguyên nhân nộp hồ sơ chậm.

- Căn cứ vào số tiền đã đóng BHYT cơ quan BHXH thực hiện chuyển kinh phí CSSKBĐ cho các cơ sở giáo dục, đơn vị xong trước ngày 20/1 năm sau.

4. Lập báo cáo tình hình sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

a) Vào cuối năm các cơ sở giáo dục, đơn vị lập báo cáo tình hình sử dụng kinh phí CSSKBĐ cho cơ quan BHXH theo mẫu số 03/TCKT (đính kèm) trước ngày 31/12.

BHXH QH tổng hợp báo cáo các cơ sở giáo dục, đơn vị thuộc BHXH QH quản lý và gửi BHXH TP trước ngày 25/1 năm sau.

b) Kinh phí CSSKBĐ năm 2014 trở về trước đề nghị các trường học quyết toán dứt điểm với cơ quan BHXH.

Ngày 31/12/2016 BHXH QH tổng hợp, báo cáo BHXH TP số liệu các trường học chưa quyết toán, nêu rõ lý do chưa quyết toán và đề xuất hướng xử lý đối với từng trường học.

c) Từ năm 2016 trở đi các cơ sở giáo dục, đơn vị thực hiện đúng quy định và theo đúng niên độ quyết toán của năm tài chính.

Đđảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, đề nghị BHXH QH và các cơ sở giáo dục, đơn vị thực hiện đúng hướng dẫn trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện;
- Lưu: VT, P.KHTC

GIÁM ĐỐC
Cao Văn Sang

 

Mẫu số 01/TCKT

(Ban hành kèm theo Công văn số 3524/BHXH-TCKT ngày 14/9/2016 của BHXH Việt Nam)

…(1)……………………
Mã số đơn vị:………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN ĐỀ NGHỊ TRÍCH CHUYỂN KINH PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU

(Đối với các trường học không đủ điều kiện nhân lực)

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/huyện……

Thực hiện quy định tại Điều 18 Thông tư liên tịch số 41/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế, Điểm a Khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016, liên Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác y tế trường học, ...(1)... đủ điều kiện để sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người lao động/học sinh, sinh viên/trẻ em dưi 6 tuổi tại đơn vị, cụ thể như sau:

1. Về nhân lực

- Ký hợp đồng với (2): …………..

- Hợp đồng số:..... .có hiệu lực từ ngày …/…/…. Đến ngày …/…/…

2. Về cơ sở vật chất:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết đm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật ktừ ngày (3) …….. để sử dụng kinh phí chi chăm sóc sức khỏe ban đầu tại đơn vị và thông báo cho cơ quan BHXH ngay khi có thay đổi.

 

1) Tên cơ sở giáo dục

2) Trạm y tế xã, phường, thị trấn hoặc cơ sở KCB từ hình thức PKĐK tr lên

3) Thời điểm bắt đầu đủ điều kiện nhận kinh phí CSSKBĐ

….., ngày .... tháng .... năm 20...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 01/BHYT

.........(1)....................
Mã số đơn vị: ...(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN ĐỀ NGHỊ TRÍCH CHUYỂN KINH PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tnh/huyện...(3)...

Căn cứ quy định tại Điều 18 Thông tư liên tịch số 41/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế, ...(1).. đủ điều kiện để sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho ngưi lao động/học sinh, sinh viên/trẻ em dưới 6 tuổi tại đơn vị, cụ thể như sau:

1. Về nhân lực y tế: có ………. cán bộ gồm

1.1. Ông /bà: ………………………

- Trình độ đào tạo: ………………..

- Quyết định tuyển dụng/Hợp đồng làm việc/Hợp đồng lao động số …….. từ ngày .../.../20... đến ngày ...../ …../20...

1.2. Ông/bà: …………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

2. Về cơ sở vật chất:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi cam kết đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để sử dụng kinh phí chi chăm sóc sức khỏe ban đầu tại đơn vị và thông báo cho cơ quan BHXH ngay khi có thay đổi./.

 

 

….., ngày .... tháng .... năm 20...
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Cơ quan đơn vị: …………..

Mu s 03/TCKT
(Ban hành kèm theo Công văn số 3524/BHXH-TCKT ngày 14/9/2016 của BHXH Việt Nam)

 

BÁO CÁO NỘI DUNG SỬ DỤNG KINH PHÍ CSSKBĐ

Năm………………..

Đơn vị: triệu đồng

STT

Nội dung

Số tiền

I

Tổng kinh phí CSSKBĐ được trích

 

II

Kinh phí CSSKBĐ đã sử dụng

 

1

Chi mua thuốc, vật tư y tế phục vụ sơ cấp cứu

 

2

Chi mua sắm, sửa chữa trang thiết bị y tế thông thường

 

3

Chi mua văn phòng phẩm, tủ tài liệu phục vụ việc quản lý hồ sơ sức khỏe

 

4

Chi mua sách, tài liệu, dụng cụ phục vụ tuyên truyền, giảng dạy, giáo dục ngoại khóa về chăm sóc, tư vấn chăm sóc sức khỏe ...

 

5

Chi khác để thực hiện công tác CSSKBĐ

 

 

 

Ngày .... tháng .... năm ...
Thủ trưởng đơn vị
(ký, họ tên, đóng dấu)