Công văn 26/TCHQ-GSQL năm 2015 thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan
Số hiệu: 26/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 06/01/2015 Ngày hiệu lực: 06/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/TCHQ-GSQL
V/v: thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 3230/HQQN-GSQL ngày 12/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với lô hàng gửi kho ngoại quan phải kiểm tra thực tế:

- Trước khi đưa hàng vào, đưa ra kho ngoại quan, Chi cục trưởng quản lý kho ngoại quan quyết định hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa đối với trường hợp hàng hóa phải kiểm tra thực tế.

Việc ghi kết quả kiểm tra được thực hiện Phiếu ghi kết quả kiểm tra (mẫu HQ/2012/PGKQKT) theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính.

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến kho ngoại quan; từ kho ngoại quan đến cửa khẩu xuất (thực hiện khai báo vận chuyển độc lập), đề nghị thực hiện theo quy định tại Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính

2. Về việc thanh khoản hợp đồng thuê kho ngoại quan:

Theo hướng dẫn tại điểm e.1 mục 3 Phần II công văn số 14397/BTC-TCHQ ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính thì chủ kho ngoại quan tự chịu trách nhiệm theo dõi, thanh khoản hợp đồng thuê kho ngoại quan và không phải thông báo cho cơ quan hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

II/ Vướng mắc liên quan đến Thông tư số 22/2014/TT-BTC:

...

3/ Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan (khoản 2 Điều 30 Thông tư số 22/2014/TT-BTC):

...

e) Báo cáo hàng hóa nhập, xuất, tồn kho ngoại quan:

e.1) Sau khi hàng hóa thực xuất khẩu, chủ kho ngoại quan tự chịu trách nhiệm theo dõi, thanh khoản hợp đồng thuê kho ngoại quan và thông báo tình hình hàng hóa nhập, xuất, tồn kho theo mẫu số 04/NXTKNQ ban hành kèm công văn này cho Chi cục hải quan quản lý kho vào ngày 05 hàng tháng.

Trường hợp kho ngoại quan sử dụng phần mềm quản lý hàng hóa nhập, xuất có kết nối với cơ quan hải quan quản lý kho ngoại quan thì không phải báo cáo về lượng hàng hóa nhập, xuất, tồn kho; cơ quan hải quan chịu trách nhiệm theo dõi trên hệ thống.

Xem nội dung VB