Công văn 2407/BNN-KH thẩm định phí nhập hạt giống lúa, ngô dự trữ quốc gia
Số hiệu: 2407/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Quốc Luân
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: 24/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2407/BNN-KH
V/v Thẩm định phí nhập hạt giống lúa, ngô dự trữ quốc gia

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Quản lý giá

Theo đề nghị của Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương về việc cấp chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia, tại công văn số 320CTG/CV ngày 23/5/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 23/11/2010 và Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 9/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 và việc bổ sung vốn nhập bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia;

Theo báo cáo Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương đã thực hiện xong việc nhập kho dự trữ quốc gia 2.150 tấn hạt giống lúa và 300 tấn hạt giống ngô. Tổng số chi phí cho việc nhập kho hạt giống lúa và ngô dự trữ quốc gia nói trên là 187.575.000 đồng.

Qua xem xét hồ sơ về phí nhập hạt giống lúa, ngô dự trữ quốc gia năm 2011 của Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất và đề nghị Cục Quản lý giá kịp thời thẩm định và trình Bộ Tài chính xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TC;
- Lưu: VT, KH

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Quốc Luân