Công văn 1702/TCT-KK về hoàn thuế hoạt động khai thác vàng
Số hiệu: 1702/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1702/TCT-KK
V/v hoàn thuế hoạt động khai thác vàng

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cao Bằng

Trả lời công văn số 105/CT-KK&KTT ngày 9/3/2012 và công văn số 143/CT-KK&KTT ngày 3/4/2012 của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng về việc hoàn thuế đối với hoạt động khai thác điểm vàng Bản Un-Pác Háo xã Tam Kim huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 57 Luật Quản lý thuế số 78/QH11;

Căn cứ Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12;

Căn cứ điểm 7 Mục I Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007, Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

Căn cứ Điều 28, Điều 37, Điều 51 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, thì:

1. Về đối tượng hoàn trả: Đơn vị thắng đấu giá là Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN; Công ty TNHH Phát triển công nghệ y học không phải là một công ty thành viên (công ty con) của Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN; Các chứng từ về nộp tiền thuế khoán khai thác và tiền ký quỹ phục hồi môi trường đều thể hiện đơn vị nộp tiền là Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN (Theo Lệnh thanh toán đến ngày 22/12/2008: Công ty TNHH phát triển công nghệ y học chuyển số tiền 4.200.000.000 đồng thay cho Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN). Do vậy, Công ty TNHH Phát triển công nghệ y học đề nghị hoàn lại tiền thuế khoán đã nộp vào ngân sách nhà nước là không phù hợp, không đủ căn cứ.

2. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Cao Bằng đề xuất UBND tỉnh Cao Bằng và các cơ quan liên quan làm rõ trách nhiệm của việc không bàn giao mặt bằng khai thác khoáng sản cho Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN là thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Cao Bằng hay do Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN.

a) Trường hợp thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Cao Bằng:

- Về khoản thuế khoán 4,2 tỷ đồng (trong đó thuế TNDN 0,84 tỷ đồng, thuế GTGT 1,26 tỷ đồng, thuế Tài nguyên 2,1 tỷ đồng) của Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN đã nộp NSNN: do Công ty chưa được địa phương bàn giao mặt bằng khai thác, nguồn tiền hoàn trả khoản thu này được trích từ ngân sách nhà nước theo quy định.

- Cục Thuế tỉnh Cao Bằng đề xuất UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản điểm vàng Bản Un-Pác Háo, chấp thuận việc hoàn trả số tiền thuế khoán khai thác điểm vàng Bản Un-Pác Háo mà Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN đã thực hiện nộp NSNN tại Chi cục Thuế huyện Nguyên Bình (số tiền 4,2 tỷ đồng).

- Hồ sơ đề nghị hoàn thuế nộp thừa căn cứ hướng dẫn tại Điều 51 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính (Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC) và bổ sung thêm như sau:

+ Quyết định của UBND tỉnh Cao Bằng thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản điểm vàng Bản Un-Pác Háo đối với Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN;

+ Bản chụp chứng từ nộp thuế khoán khai thác điểm vàng Bản Un-Pác Háo của Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN và người đại diện hợp pháp của Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó;

+ Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế quản lý trực tiếp: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận số thuế khoán khai thác điểm vàng Bản Un-Pác Háo đã nộp ngân sách nhà nước (NSNN) của Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN và xác nhận Công ty không còn các khoản phải nộp NSNN trên địa bàn.

Việc thanh toán số tiền thuế được hoàn nêu trên giữa Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN và công ty TNHH phát triển công nghệ y học căn cứ theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế đã ký kết giữa hai bên.

Trường hợp Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN vẫn còn có nghĩa vụ phải nộp các khoản thu khác thì thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 (a,b) Điều 28 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính.

b) Trường hợp thuộc trách nhiệm của Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN: đề nghị thực hiện theo Quyết định số 1569/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng và không đặt vấn đề hoàn thuế cho Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Cao Bằng căn cứ các quy định nêu trên để tham mưu đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng trong việc xem xét đề nghị hoàn trả lại tiền thuế khoán đã nộp của Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Cao Bằng;
- Sở Tài nguyên và MT tỉnh Cao Bằng;
- Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng;
- Các Vụ (BTC): PC, CST;
- Vụ PC
- Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường