Công văn 1692/LĐTBXH-BVCSTE bố trí ngân sách địa phương thực hiện Quyết định 267/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 1692/LĐTBXH-BVCSTE Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 28/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1692/LĐTBXH-BVCSTE
V/v bố trí ngân sách địa phương thực hiện Quyết định số 267/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 22/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch số 181/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/12/2011 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015. Trong 2 năm 2011 và 2012, Bộ Tài chính đã bố trí ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình là 69,65 tỷ đồng (đạt khoảng 10% ngân sách dự kiến trong cả giai đoạn 5 năm). Tổng ngân sách của địa phương 60 tỉnh, thành phố đạt khoảng 30% ngân sách dự kiến trong cả giai đoạn 5 năm.

Theo Thông tư liên tịch số 181/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/12/2011 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015, nhiều nội dung hoạt động trợ giúp trẻ em được chi từ nguồn ngân sách địa phương. Tuy vậy, nhiều địa phương vẫn chưa chủ động bố trí ngân sách hoặc bố trí rất ít, chưa đáp ứng yêu cầu để thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em ở địa phương.

Để Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của địa phương; bố trí ngân sách địa phương hàng năm để thực hiện các mục tiêu của Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015.

Trân trọng cảm ơn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của QH (báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, Cục BVCSTE (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp