Công văn 1615/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn thực hiện chính sách tiếp đón, thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ tiền ăn, tàu xe đối với người có công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 1615/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 23/05/2012 Ngày hiệu lực: 23/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 08/10/2015

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1615/LĐTBXH-KHTC
V/v hướng dẫn thực hiện chính sách tiếp đón, thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ tiền ăn, tiền tàu xe đối với người có công.

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Văn phòng Bộ
- Cục Người có công

 

Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 5736/BTC-HCSN ngày 27/4/2012 về điều chỉnh mức chi tiếp đón, thăm hỏi, quà tặng và hỗ trợ tiền tàu xe đối với người có công (tại Công văn số 129/LĐTBXH-KHTC ngày 12/01/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách tiếp đón, thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ tiền ăn, tàu xe đối với người có công) Bộ hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Mức chi đón tiếp, thăm hỏi, quà tặng, hỗ trợ tiền ăn, tàu xe:

1.1. Chi đón tiếp, tặng quà đối với các thành viên của đoàn đại biểu người có công với cách mạng do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đến thăm Bộ, mức chi 370.000 đồng/người, trong đó:

- Quà tặng cá nhân: 300.000 đồng/người.

- Chụp ảnh lưu niệm, nước uống, hoa quả … 70.000 đồng/người (kể cả cán bộ đi phục vụ đoàn và cán bộ đón tiếp).

1.2. Chi hỗ trợ tiền ăn, tiền tàu xe:

a) Người có công với cách mạng ở các tỉnh, thành phố về Hà Nội đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để giải quyết hoặc khiếu nại chính sách theo giấy mời của Bộ hoặc giấy giới thiệu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc các Bộ, ngành nếu gặp khó khăn, cơ nhỡ được xem xét hỗ trợ tiền ăn, tiền tàu xe về nơi cư trú.

b) Điều kiện hỗ trợ: Người có công phải có giấy tờ tùy thân và giấy tờ liên quan đến nội dung làm việc với các đơn vị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Mức hỗ trợ:

- Tiền ăn 70.000 đồng/người/ngày, tối đa không quá 2 ngày làm việc tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và số ngày đi đường từ Bộ về nơi cư trú.

- Tiền tàu, xe tối đa theo giá vé phương tiện thông thường của Nhà nước từ Bộ về nơi cư trú.

d) Thẩm quyền giải quyết:

- Cục trưởng Cục Người có công có quyết định chi hỗ trợ tiền ăn, tiền tàu xe đối với các trường hợp đến làm việc hoặc giải quyết chế độ chính sách tại Hà Nội.

- Chánh Văn phòng Bộ quyết định chi hỗ trợ tiền ăn, tiền tàu xe đối với các trường hợp đến làm việc hoặc giải quyết chế độ chính sách tại Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Chi quà tặng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

- Đối với quà tập thể: Mức chi 5.500.000 đồng/đơn vị (trong đó: Tiền mặt là 5.000.000 đồng và quà tặng hiện vật có giá trị 500.000 đồng).

- Đối với quà tặng cá nhân, gia đình: Mức chi 650.000 đồng (trong đó: Tiền mặt là 500.000 đồng và quà tặng hiện vật có giá trị 150.000 đồng).

1.4. Chi quà tặng của Lãnh đạo Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương:

- Đối với quà tặng tập thể: Mức chi 3.000.000 đồng/đơn vị (trong đó: Tiền mặt 2.500.000 đồng và quà tặng bằng hiện vật có giá trị 500.000 đồng).

- Đối với quà tặng cá nhân, gia đình: Mức chi 550.000 đồng/người hoặc gia đình (trong đó: Tiền mặt 400.000 đồng và quà tặng bằng hiện vật có giá trị 150.000 đồng).

2. Chi mời cơm thân mật một số đoàn đại biểu người công các địa phương. Mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

3. Tổ chức thực hiện:

- Nguồn kinh phí cho các nội dung tại điểm 1, điểm 2 nêu trên do Ngân sách Trung ương đảm bảo, bố trí trong dự toán chi sự nghiệp đảm bảo xã hội thông báo cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hàng năm.

- Vụ trưởng Bộ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm thông báo và kiểm tra việc thực hiện nguồn kinh phí này.

- Cục trưởng Cục người có công, Chánh Văn phòng Bộ, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo các hướng dẫn tại Công văn này, quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

- Nội dung, mức chi tiếp đón, thăm hỏi, quà tặng và hỗ trợ tiền ăn, tiều tàu xe đối với người có công với cách mạng hướng dẫn tại Công văn này được thực hiện từ ngày 01/6/2012 và thay thế Công văn số 129/LĐTBXH-KHTC ngày 12/1/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong quá trình triển khai thực hiện, có vướng mắc đơn vị kịp thời báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh