Công văn 14/HDTĐKT-VI về đẩy mạnh hoạt động nhân kỷ niệm ngày 11 tháng 6 năm 2012
Số hiệu: 14/HDTĐKT-VI Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Người ký: Trần Thị Hà
Ngày ban hành: 11/05/2012 Ngày hiệu lực: 11/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/HĐTĐKT-VI
V/v đẩy mạnh hoạt động nhân kỷ niệm ngày 11 tháng 6 năm 2012

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Cách đây 64 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đoàn kết, chung sức chung lòng, phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua nhiều hy sinh, gian khổ, đem sức người, sức của phục vụ kháng chiến, kiến quốc, đưa đất nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn để “chiến thắng giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Phong trào thi đua ái quốc đã phát triển sâu rộng trong cả nước, trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo động lực và sức mạnh to lớn góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc.

Ngày 11/6 năm nay Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương không tổ chức Lễ kỷ niệm và trao Cờ thi đua của Chính phủ năm 2011 trên phạm vi toàn quốc. Để các hoạt động nhân ngày truyền thống thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng; nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội, thi đua tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết 01/2012/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động đến từng đơn vị cơ sở thuộc các Bộ, ngành, địa phương.

2. Tổ chức các hoạt động thiết thực để kỷ niệm 64 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc gắn với việc đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm 2011; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện kịp thời, nêu gương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước.

3. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tuyên truyền các điển hình tiên tiến, tổ chức các cuộc Hội thảo về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức và khẳng định ý nghĩa, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị các Bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Thị Doan, PCTN, PCT thứ nhất Hội đồng TĐKT TW (để b/c);
- Thành viên HĐ TĐKTTW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ban TĐKT TW;
- Lưu: VT, VI.

TM. HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Thị Hà