Công văn 1131/TTCP-VP triển khai Kế hoạch 1130/KH-TTCP
Số hiệu: 1131/TTCP-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Thanh
Ngày ban hành: 10/05/2012 Ngày hiệu lực: 10/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1131/TTCP-VP
V/v triển khai Kế hoạch số 1130/KH-TTCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ và cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 5 năm 2012 và của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Văn bản 190/VPCP-KNTN ngày 22 tháng 02 năm 2012 về việc tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp tồn đọng, kéo dài, ngày 15 tháng 5 năm 2012, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10 tháng 5 năm 2012 về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 1130/KH-TTCP , Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị:

1. Đối với các Bộ, ngành hữu quan

- Đề nghị thành lập các Tổ công tác triển khai công việc theo Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ đã ban hành;

- Gửi văn bản (Quyết định/Công văn) thành lập hoặc cử Tổ công tác về các địa phương cho Thanh tra Chính phủ biết để theo dõi, điều phối chung;

- Thường xuyên gửi báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ theo địa chỉ: Tổ công tác 849 của Thanh tra Chính phủ, địa chỉ Lô D29, đường Trần Thái Tông, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; địa chỉ email: duongquochuy-ttcp@chinhphu.vn

2. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Chuẩn bị hồ sơ chi tiết các vụ việc theo đúng yêu cầu Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ đã ban hành;

- Phối hợp chặt chẽ với các Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành hữu quan;

- Thường xuyên báo cáo về Thanh tra Chính phủ theo địa chỉ: Tổ công tác 849 của Thanh tra Chính phủ, địa chỉ Lô D29, đường Trần Thái Tông, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; địa chỉ email: duongquochuy-ttcp@chinhphu.vn

3. Đối với Cục I, II, III thuộc Thanh tra Chính phủ

- Thành lập ngay các Tổ công tác, triển khai công việc theo đúng kế hoạch đề ra;

- Gửi văn bản (Quyết định/Công văn) thành lập hoặc cử Tổ công tác về các địa phương cho Tổ công tác 849 (đ/c Dương Quốc Huy, Phó Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ) để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ;

- Các Tổ công tác thường xuyên báo cáo tình hình;

- Phối hợp chặt chẽ với các Tổ công tác của các Bộ, ngành hữu quan;

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo ngay với Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời.

4. Đối với Tổ công tác 849 của Thanh tra Chính phủ

- Thường xuyên cập nhật tình hình, số liệu, kết quả của các Tổ công tác, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi về;

- Phối hợp chặt chẽ với các Tổ công tác để nắm rõ tình hình triển khai công việc của các Tổ công tác;

- Theo dõi thường xuyên các Tổ công tác trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao, nếu thấy cần thiết thì báo cáo đề xuất Tổng Thanh tra Chính phủ có biện pháp giám sát, đôn đốc đối với các Tổ công tác;

- Tổng hợp báo cáo của các Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ và của các Bộ, ngành Trung ương, của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ.

Đề nghị các Bộ, ngành hữu quan; yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cục I, II, III thuộc Thanh tra Chính phủ khẩn trương triển khai Kế hoạch.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng TTCP (để b/c);
- Các Phó Tổng TTCP (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VP, Tổ công tác 849.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Nguyễn Văn Thanh