Công văn 10285/VPCP-ĐMDN năm 2016 thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công
Số hiệu: 10285/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 29/11/2016 Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 10285/VPCP-ĐMDN
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đ triển khai có kết quả điểm d, mục 8, Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, đồng thời để bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật trong quá trình xác định giá trị doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hóa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật Đất đai năm 2013.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định 46/2014/NĐ-CP của ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; nghiên cứu xác định đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, tính đầy đủ giá trị lợi thế (vị trí địa lý) vào giá trị để cổ phần hóa nếu doanh nghiệp lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Thực hiện trong tháng 12 năm 2016, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát việc sử dụng đất của các doanh nghiệp cổ phần hóa, trường hợp doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Điều 118, Luật Đất đai năm 2013, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 02 năm 2017.

4. Trong thời gian chưa ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, việc xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa tiếp tục áp dụng Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 và Nghị định 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà,

Trợ lý TTg; các Vụ: KTN, KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b) Thụ

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

8. Về giao đất, cho thuê đất và quản lý khai thác tài nguyên:
...

d) Xác định đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, tính đầy đủ giá trị lợi thế (vị trí địa lý) vào giá trị để cổ phần hóa nếu doanh nghiệp lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Xem nội dung VB
- Điểm này bị thay thế bởi Điểm 2 Thông báo 563/TB-VPCP năm 2017

Ngày 29 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xử lý vướng mắc khi triển khai ... Điểm 3, Công văn số 10285/VPCP-ĐMDN ngày 29 tháng 11 năm 2016.

Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Trịnh Đình Dũng; đại diện lãnh đạo các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo về những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ... Điểm 3, Công văn số 10285/VPCP-ĐMDN ngày 29 tháng 11 năm 2016, ý kiến của các Phó Thủ tướng và ý kiến các Bộ, cơ quan và địa phương tham dự cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:
...
2. Chỉ đạo này thay thế nội dung tại Điểm 3, Công văn số 10285/VPCP-ĐMDN ngày 29 tháng 11 năm 2016.

Xem nội dung VB