Công văn 10078/VPCP-KTN năm 2016 báo cáo kết quả kiểm kê đất đai 2014
Số hiệu: 10078/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 22/11/2016 Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10078/VPCP-KTN
V/v báo cáo kết quả kiểm kê đất đai 2014

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về các Công văn số 45/BC-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2016, số 87/BC-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ý kiến của các Bộ: Nội vụ (Công văn số 3559/BNV-CQĐP ngày 26 tháng 7 năm 2016), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 6310/BNN-KH ngày 27 tháng 7 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6271/BKHĐT-KHGĐTNMT ngày 12 tháng 8 năm 2016), Xây dựng (Công văn số 2129/BXD-QHKT ngày 29 tháng 9 năm 2016) báo cáo kết quả kiểm kê đất đai 2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kết quả kiểm kê đất đai năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại văn bản trên. Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc công bố kết quả kiểm kê đất đai của cả nước theo quy định.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện đúng, đầy đủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2016 và số 31/CT-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, PL, NC, KGVX, TH, TCCV;
- Lưu: VT, KTN (3b). NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục