Chỉ thị 02/2015/CT-UBND tăng cường quản lý việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông và sử dụng điện thoại không dây trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Số hiệu: 02/2015/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phạm Đình Cự
Ngày ban hành: 06/01/2015 Ngày hiệu lực: 15/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2015/CT-UBND

Tuy Hòa, ngày 06 tháng 01 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VIỆC SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU, KINH DOANH, LƯU THÔNG VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÂY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã xuất hiện tình trạng nhiều hộ gia đình sử dụng điện thoại không dây chuẩn DECT có băng tần sử dụng từ 1900 MHz - 1930 MHz không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện của Việt Nam (sau đây gọi tắt là điện thoại không dây), gây can nhiễu cho mạng thông tin di động thế hệ thứ 3 (3G) trên diện rộng được quy định tại Chỉ thị 04/CT-BTTTT ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc sử dụng điện thoại không dây để đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu lực quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất, cung cấp thiết bị điện thoại không dây trên địa bàn tỉnh hoạt động tuân thủ đúng các quy định về tần số vô tuyến điện. Tăng cường công tác quản lý và kiểm tra việc sử dụng điện thoại không dây để đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện theo Chỉ thị số 04/CT-BTTTT ngày 11/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các văn bản pháp luật hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thông tấn, báo chí và Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII tổ chức truyên truyền, phổ biến cho nhân dân các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện; khuyến cáo các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tuyệt đối không kinh doanh, sử dụng điện thoại không dây có tần số không phù hợp với quy hoạch tần số.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với hành vi sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông và sử dụng điện thoại không dây gây can nhiễu cho các mạng thông tin vô tuyến điện.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng điện thoại không dây trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền, theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện Chỉ thị này.

2. Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII:

- Phối hợp, hỗ trợ Sở Thông tin và Truyền thông giải quyết can nhiễu do điện thoại không dây gây can nhiễu cho các mạng thông tin vô tuyến điện; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện; kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân sử dụng điện thoại không dây không đúng quy định, gây can nhiễu có hại.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện theo những nội dung của Chỉ thị này.

3. Sở Công Thương:

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông và sử dụng các loại điện thoại không dây có tần số không phù hợp với quy hoạch tần số.

4. Công an tỉnh:

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý các trường hợp sản xuất, kinh doanh, lưu thông và sử dụng điện thoại không dây gây can nhiễu có hại.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã Sông Cầu, thành phố Tuy Hòa phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện công tác quản lý việc sản xuất, kinh doanh, lưu thông và sử dụng điện thoại không dây tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

5. Chi Cục Hải quan tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc nhập khẩu, nhằm ngăn chặn việc lưu thông các loại điện thoại không dây có tần số không phù hợp với quy hoạch tần số.

6. Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên:

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chỉ thị này và các văn bản của nhà nước có liên quan đến việc quản lý, sử dụng điện thoại không dây có tần số không phù hợp để các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người sử dụng biết và thực hiện.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các hình thức thông tin, tuyên truyền hiệu quả đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phổ biến Chỉ thị này đến từng khu dân cư trên địa bàn để các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt các quy định của nhà nước trong việc sản xuất, kinh doanh, lưu thông và sử dụng điện thoại không dây.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, lực lượng kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp sản xuất, kinh doanh, lưu thông và sử dụng các loại điện thoại không dây có tần số không phù hợp với quy hoạch tần số.

8. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông:

- Giám sát thường xuyên các thông số kỹ thuật của hệ thống, trường hợp hệ thống có cảnh báo nhiễu, lập báo cáo can nhiễu gửi Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII xử lý; đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý tần số vô tuyến điện xác định nguyên nhân, nguồn gây nhiễu và thực hiện các biện pháp để giải quyết nhiễu có hại.

- Khuyến cáo người sử dụng không kết nối điện thoại không dây có tần số không phù hợp với quy hoạch tần số vào mạng điện thoại cố định do doanh nghiệp cung cấp; kiên quyết chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông với các thuê bao sử dụng điện thoại không dây gây can nhiễu, khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

9. Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân:

- Nghiêm cấm việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông, sử dụng điện thoại không dây có tần số không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm soát về tần số vô tuyến điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chấp hành nghiêm túc các hình thức xử lý hành vi vi phạm về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2015.

Yêu cầu Giám đốc các sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, phản ánh bằng văn bản gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết kịp thời./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự