Hệ thống văn bản pháp luật về Dân sự

Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường Ban hành: 19/02/2019 | Cập nhật: 19/02/2019

Nghị định 102/2017/NÐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm Ban hành: 01/09/2017 | Cập nhật: 01/09/2017

Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự Ban hành: 18/07/2015 | Cập nhật: 29/07/2015

Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm Ban hành: 23/07/2010 | Cập nhật: 28/07/2010

Nghị định 88/2008/NĐ-CP về việc xác định lại giới tính Ban hành: 05/08/2008 | Cập nhật: 08/08/2008

Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm Ban hành: 29/12/2006 | Cập nhật: 06/01/2007

Nghị định 144/2006/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường Ban hành: 27/11/2006 | Cập nhật: 02/12/2006

Nghị định 08/2000/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm Ban hành: 10/03/2000 | Cập nhật: 28/07/2010

Nghị định 165/1999/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm Ban hành: 19/11/1999 | Cập nhật: 10/12/2009