Kế hoạch 99/KH-UBND thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Số hiệu: 99/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 28/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/KH-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND Thành phố về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội về tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính trong tổng thể cải cách hành chính; góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm, ý thức phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp của cơ quan nhà nước; vai trò giám sát, phản biện, góp ý của các cá nhân, tổ chức đối với bộ thủ tục hành chính, công tác cải cách thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước và hoạt động của bộ phận Một cửa các cơ quan thuộc Thành phố.

- Góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, duy trì và nâng cao thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của Thành phố thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

- Chung tay thực hiện và xây dựng hình ảnh nền hành chính Thủ đô hiện đại, chuyên nghiệp, đông hành cùng người dân, doanh nghiệp vượt qua dịch bệnh COVID-19, phát triển kinh tế - hội.

2. Yêu cầu

- Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, kịp thời, thường xuyên, phù hợp với tình hình, đặc điểm địa bàn và đối tượng hướng đến.

- Kết hợp thông tin, tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính với thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền để tiếp cận ngày càng nhiu hơn cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, từ đó lan tỏa sâu rộng kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng và kết quả cải thiện các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động của các cơ quan thuộc Thành phố nói chung.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung

- Vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ý nghĩa đối với sự phát triển của Thủ đô: Các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kết quả triển khai nhiệm vụ công tác của Thành phố trong năm 2022, tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội; sáng kiến, mô hình trong thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính ở các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn; ghi nhận ý kiến của cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp về các cơ quan, đơn vị làm tốt hoặc chưa tốt, những điểm cần hoàn thiện; nội dung cá nhân, tổ chức cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu (Đất đai, Đầu tư, Đăng ký kinh doanh, Xây dựng, Tư pháp, An sinh hội...); vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp của Thành phố đối với việc triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở từng cơ quan, đơn vị đến từng cán bộ, công chức, viên chức.

- Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), các mô hình trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị trên địa bàn Thành phố: kết quả ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội thời gian qua; nâng cao nhận thức về vai trò và lợi ích của ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như trong đời sống xã hội; việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 gắn với thực hiện chính quyền số; các đề án, dự án liên thông nhằm giảm bớt thời gian, công sức, gánh nặng thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

- Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, hoạt động kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố.

- Các sự kiện nổi bật, hội thảo, hội nghị về triển khai hoạt động của bộ phận Một cửa, các sáng kiến áp dụng hiệu quả trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa.

2. Hình thức

- Tăng cường tin, bài, sản phẩm thông tin báo chí về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách hành chính của Thành phố trên các cơ quan báo chí Thành phố, báo chí Trung ương ký chương trình phối hợp công tác với Thành phố.

- Trang, Cng thông tin điện tử và tài khoản mạng xã hội chính thức của các cơ quan thuộc Thành phố cùng lan tỏa, chia sẻ rộng rãi thông tin tích cực, cập nhật kịp thời những quy định mới liên quan đến thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến giao dịch với cơ quan thuộc Thành phố.

- Hệ thống thông tin sở bám sát chỉ đạo của Thành phố và chính quyền các cấp thường xuyên thông tin, hướng dẫn về các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương; nhất là thủ tục hành chính có số lượng giao dịch lớn, vận động người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; cung cấp đường dây nóng, thông tin liên hệ để cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính khi cần thiết.

- Tuyên truyền cổ động trực quan thông qua pano, áp phích, khẩu hiệu với nhiều hình thức, bao gồm định dạng điện tử.

- Tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội nghị, tọa đàm bằng nhiều hình thức trực tiếp, trực tuyến, kết hợp trực tiếp với trực tuyến. Lồng ghép, cập nhật nội dung tuyên truyền về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trong các buổi tập huấn, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí, người làm công tác tuyên truyền, hoạt động thông tin cơ sở.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thông tin, tuyên truyền tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã dược bố trí trong dự toán ngân sách của đơn vị theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND thành phố

Chủ trì tham mưu UBND Thành phố việc cung cấp nội dung thông tin tại mục II.1 của Kế hoạch này. Chủ trì tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội nghị, tọa đàm về công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền theo Kế hoạch.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông của Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính nói chung, kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng.

3. S Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND Thành phố tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung của Kế hoạch này trên các kênh: Báo chí, thông tin cơ sở, thông tin điện tử.

4. Sở Văn hóa và Thể thao

Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND Thành phố lồng ghép các nội dung tuyên truyền cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính vào hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan.

5. Các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; niêm yết công khai thủ tục hành chính tại đơn vị theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ); Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính. UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thành phố.

Trên đây là Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND Thành phố đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Tuyên
giáo Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐB
QH và ĐB HĐND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND quận, huyện, thị
;
- VP UBND TP: CVP, các PCVP, KSTTHC, TH, HCTC, KGVX;
- Lưu: VT, KSTTHC (Nga).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn