Kế hoạch 9612/KH-UBND năm 2016 thực hiện Công điện 1926/CĐ-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
Số hiệu: 9612/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Đào Công Thiên
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9612/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN SỐ 1926/CĐ-TTG NGÀY 02/11/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Thời gian gần đây, tình hình cháy, nổ trên cả nước có những diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng vngười và tài sản. Đặc biệt vào ngày 01/11/2016 xảy ra cháy tại quán karaoke 68 (Số 68 đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội) và cháy lan sang 03 ngôi nhà liền kề, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Một trong những nguyên nhân cơ bản là do việc chấp hành nội quy, quy định về phòng cháy chữa cháy ở một scơ sở vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc; ý thức, trách nhiệm của một bộ phận lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân chưa cao.

Thực hiện Công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tưng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tnh. UBND tỉnh xây dng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, các văn bản quy phạm pháp luật và Chỉ thị số 47/CT-TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC, chú trọng vai trò của các cp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tổ chức thực hiện công tác PCCC.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật, kiến thức PCCC&CNCH, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác phòng ngừa. Tăng cường và đa dạng hình thức tuyên truyền PCCC&CNCH, nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, giúp người đứng đầu, người lao động và người dân nâng cao ý thức thực thi pháp luật và kiến thức, kỹ năng v PCCC&CNCH.

3. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp trong việc thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về PCCC theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh hướng dẫn để cơ sở tổ chức thực hiện tốt công tác PCCC, thực hiện chế độ tự kiểm tra an toàn PCCC; kịp thời phát hiện và khắc phục các sơ hở, thiếu sót về đảm bảo an toàn PCCC.

4. Tổ chức thực hiện nghiêm việc kiểm tra định kỳ đối với các cơ sở theo quy định; tăng cường kiểm tra đột xuất khi phát hiện các dấu hiệu không đảm bảo an toàn về PCCC nhất là đối vi các chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở tập trung đông người, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có nguy cơ cháy, nổ cao...

5. Triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh ngăn chặn cháy lớn của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong quản lý nhà nước đối với công tác PCCC, thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCCC trong tình hình mới.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chthị 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vi công tác PCCC; Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 20/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chthị số 47-CT/TW và Chương trình hành động ban hành theo Quyết định s316/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư. Công văn số 8586/UBND-KGVX ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đảm bảo an toàn, phục vụ khách du lịch những tháng cuối năm 2016 và đầu năm 2017.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, nhất là các biện pháp thoát nạn, cứu người để các cơ quan, tchức, doanh nghiệp và nhân dân biết, chủ động tự giác thực hiện. Tập trung công khai phê phán các hành vi vi phạm nghiêm trọng về PCCC của chủ cơ sở, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục, phòng ngừa chung.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCC, điều kiện thoát nạn theo quy định của Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 1088/KH-UBND ngày 19/2/2016 của UBND tnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 quy định về trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành và Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 quy đnh về trang phục chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành.

5. Chủ động xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phù hợp với tình hình của cơ svà địa bàn; đảm bảo lực lượng, phương tiện nht là thời điểm ngoài giờ làm việc, ban đêm theo phương châm bốn tại chỗ nhằm xử lý kịp thời, có hiệu quả khi có cháy, nổ xảy ra.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện s1926/CĐ-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh. Thường xuyên tổ chức kim tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi quản lý nhằm phát hiện kịp thời sơ hở, thiếu sót và có biện pháp khắc phục đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC; chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trong đó tập trung giả định và xử lý tình huống có nguy cơ cháy, nổ cao, phức tạp. Chịu trách nhiệm trước UBND tnh nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng tại các cơ sở, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm qun lý.

2. Cảnh sát PC&CC tnh có trách nhiệm chủ trì phối hợp các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phtriển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này; tổ chức tổng kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCC, điều kiện thoát nạn, cứu người và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, như: Khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng... nhất là thi điểm từ nay đến Tết nguyên đán năm 2017. Trước mắt tập trung tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, tập trung đông ngưi, karaoke, vũ trường, quán bar, nhà hàng... theo điện s74/ĐK/HT ngày 01/11/2016 của Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH Bộ Công an để báo cáo kết quả về Bộ Công an trước ngày 13/12/2016.

3. Công an tỉnh phối hợp Cảnh sát PC&CC tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ; Thông tư liên tịch s 07/2012/TTLT-BCA-BQP ngày 29/6/2012 của Bộ Công an - BQuốc phòng về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát PC&CC tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Tư pháp, Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, các Đài Truyền thanh địa phương tăng cưng tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật, kiến thức PCCC&CNCH, nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, người lao động và người dân nâng cao ý thức thực thi pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH.

5. Sở Xây dựng tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng PCCC, nhất là những vấn đề có liên quan đến điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn đảm bảo an toàn về PCCC và thoát nạn trong các công trình cao tầng, chợ, trung tâm thương mại... Phối hợp với Cảnh sát PC&CC tỉnh tchức kim tra quy định về an toàn PCCC và thoát nạn tại các công trình đang thi công xây dng và cải tạo sửa chữa; bảng quảng cáo có kích thước lớn lắp đt phía trước nhà, công trình.

6. Sở Công Thương tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở, kinh doanh ngành nghcó nguy hiểm về cháy, nổ trong phạm vi quản lý cấp giấy phép.

7. Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa tổ chức các giải pháp, biện pháp đảm bảo an toàn PCCC đi với hệ thống, mạng lưi cung cấp điện trên toàn tnh, tchức kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các trạm biến áp đảm bảo an toàn chống cháy, nổ.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch này, báo cáo kết quả về UBND tnh (thông qua Cảnh sát PC&CC tỉnh) trước ngày 10/01/2017; đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong năm 2017. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Cảnh sát PCCC tnh) để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Bộ CA (A+B)
- Cục Cảnh sát PCCC&CNCH-BCA;
- TT Tỉnh
ủy; TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các đ/c Phó chủ tịch;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, b
an, ngành, Đoàn thể tỉnh;
- VP T
nh ủy, ban nội chính Tnh ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tnh;
- Các doanh nghiệp trực thuộc t
nh;
- Đài PTTH, Báo Khánh Hoà;
- Chánh, các phó chánh VP UBND tỉnh;
- L
ưu VT, TN, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên