Kế hoạch 9548/KH-UBND năm 2016 xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020
Số hiệu: 9548/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 25/11/2016 Ngày hiệu lực: 25/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9548/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG, NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2017-2020

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác, thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25/9/2014 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII;

Nhằm phát huy kết quả đạt được sau Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV, quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp”, việc phát hiện, chăm chút “bông hoa đẹp” chính là để nhân rộng điển hình tiên tiến để thúc đẩy các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra; tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X; y ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và giữ vững an ninh, quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại đại hóa.

- Các cơ quan, địa phương, đơn vị chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn được những mô hình, điển hình tiêu biểu, toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực nhm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay và tôn vinh, nêu gương học tập, nhân rộng trong toàn cơ quan, địa phương, đơn vị.

- Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng nhằm thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị và hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng.

2. Yêu cầu:

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch, đề ra tiêu chí cụ thể và tổ chức thực hiện các quy trình phát hiện, nhân rộng, học tập gương điển hình tiên tiến ở cơ quan, địa phương, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả.

- Việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến gắn lin với sơ kết, tng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động... của mỗi cấp, ngành, trong mi giai đoạn nhất định. Điển hình được nhân rộng phải thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa, tác động tích cực đối với cơ quan, địa phương, đơn vị và đời sống trong xã hội.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC

1. Nội dung:

- Thông qua quá trình tổ chức, triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Trung ương, của tỉnh, của ngành phát hiện, lựa chọn những mô hình, gương điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác và chiến đấu; là nhân tố tích cực, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có tinh thần tương thân tương ái; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh...

- Coi trọng và quan tâm thường xuyên đến việc xây dựng điển hình; tạo điều kiện cụ thể về tinh thần, vật chất, cơ chế chính sách và môi trường thuận lợi để các điển hình thực hiện và thể hiện vai trò của mình.

- Xây dựng các tiêu chí điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Xác định rõ tiêu chí điển hình tiên tiến toàn diện và điển hình tiên tiến trên một số mặt công tác; lồng ghép nội dung, tiêu chí xây dựng điển hình tiên tiến của các cuộc vận động, các phong trào thi đua và hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tác dụng, tính hiệu quả, xác định khả năng phát triển của từng mô hình, việc ảnh hưởng của các điển hình ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và trong xã hội, từ đó rút kinh nghiệm để điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện. Phát hiện những khó khăn, thiếu sót, kịp thời có biện pháp giúp đỡ điển hình tiên tiến phấn đấu, rèn luyện, tiếp tục duy trì thành tích và phát huy hiệu quả.

- Định kỳ sơ kết, đánh giá kết quả của các điển hình trong mỗi giai đoạn, để kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng, đồng thời lựa chọn những mô hình thật sự xuất sắc tiêu biểu, đem lại giá trị kinh tế cao, ý nghĩa xã hội lớn, có sức lan tỏa rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tổ chức tôn vinh khen thưởng, học tập và nhân rộng các mô hình trong phạm vi toàn ngành, toàn địa phương.

- Tổ chức tham quan trực tiếp kết quả, học tập kinh nghiệm của điển hình tiên tiến và nghe điển hình tiên tiến báo cáo kinh nghiệm, phương pháp, cách làm đạt hiệu quả, đạt thành tích trong thực hiện phong trào thi đua.

- Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả những nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng thiết thực, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương và yêu cầu nhiệm vụ chính trị mới.

2. Phương thức triển khai:

a) Đối với các đơn vị thành viên trong các khối thi đua của tỉnh:

- Trong Quý I năm 2017, các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương, đơn vị tiến hành xây dựng nội dung, chương trình, biện pháp tổ chức, thực hiện Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, chủ động phát hiện những điển hình tiêu biểu toàn diện hoặc trên từng mặt, từng lĩnh vực công tác phù hợp với tình hình đơn vị, địa phương. Trong kế hoạch cần xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, số lượng xây dựng điển hình, các hoạt động bồi dưỡng điển hình, công tác tuyên truyền nhân rộng, công tác biểu dương khen thưởng gương điển hình; chế độ thông tin báo cáo. Đồng thời tiến hành cho các tập thể và cá nhân lựa chọn đăng ký điển hình tiên tiến tại đơn vị (lồng ghép vào đăng ký thi đua đầu năm).

- Từ năm 2017 đến năm 2019, tập trung bồi dưỡng, xây dựng, hoàn thiện mô hình, điển hình tiên tiến và hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết việc triển khai kế hoạch trong đơn vị, ngành, địa phương mình vào dịp tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, rút ra những bài học kinh nghiệm, tổ chức học tập kinh nghiệm vào những thời điểm thích hợp và định kỳ báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện và kết quả xây dựng mô hình, điển hình mới (qua Ban Thi đua, khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ).

b) UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng điểm một số mô hình thuộc các lĩnh vực cụ thể như sau:

- Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới ”

+ Đối với tập thể: Là các xã đạt được các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh (khuyến khích các đơn vị không phải là các xã thực hiện điểm về nông thôn mới có nhiều nỗ lực và kết quả tích cực); có phương pháp, cách làm hay phù hợp với điều kiện thực tế để tổ chức thực hiện các tiêu chí đạt hiệu quả; tổ chức được các phong trào thi đua đột phá, chuyên đề với khẩu hiệu hành động thiết thực, góp phần hoàn thành từng tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

+ Đối với cá nhân: các cá nhân có nhiều đóng góp trong tuyên truyền, vận động, tham gia hiến đất làm đường, đóng góp tiền của vật chất, ngày công lao động... xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng), UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 10 tập thể và 20 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới” trong giai đoạn 2017-2020.

- Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Sản xuất - kinh doanh ”

+ Đối với tập thể: Là những doanh nghiệp có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và có nhiều đóng góp cho xã hội; thực hiện cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao; tích cực đầu tư mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh; các chỉ tiêu về doanh thu, nộp ngân sách nhà nước, lợi nhuận hằng năm tăng trưởng cao; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và chính sách đối với người lao động; đạt tiêu chuẩn an toàn lao động, an ninh trật tự, môi trường; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

+ Đối với cá nhân: các cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và có nhiều đóng góp cho xã hội; có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm lợi cho đơn vị. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

Giao Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 20 tập thể và 50 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Sản xuất - kinh doanh” trong giai đoạn 2017-2020.

- Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

+ Đối với tập thể: Là điển hình về thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn an ninh trật tự; không có người mắc các tệ nạn xã hội; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày được nâng lên rõ rệt, tạo được bầu không khí dân chủ thực sự trong cộng đồng....

+ Đối với cá nhân: Là điển hình về thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tham gia tích cực giữ gìn an ninh trật tự; không mắc các tệ nạn xã hội. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 20 tập thể và 50 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn 2017-2020.

- Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”

+ Đối với tập thể: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, là điển hình về chất lượng giáo dục và đào tạo, cơ sở vật chất kỹ thuật không ngừng được nâng lên; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý có năng lực, tận tâm với nghề, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của xã hội và yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, thực sự là môi trường nhà trường thân thiện, học sinh tích cực, có nhiều học sinh giỏi các cấp; tập thể đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

+ Đối với cá nhân: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, là điển hình về phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; có năng lực, tận tâm với nghề, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 30 tập thể và 50 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong giai đoạn 2017-2020.

- Điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

+ Đối với tập thể: Là các tập thể thuộc các lực lượng vũ trang, nội bộ cơ quan dân chủ, thống nhất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, có phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào Vì an ninh Tổ quốc, luôn sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động trong mọi tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, không để xảy ra các “điểm nóng”, vụ việc phức tạp. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

+ Đối với cá nhân: Là các cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng; kiên quyết đấu tranh với biểu hiện sai trái, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, có nhiều phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào Vì an ninh Tổ quốc. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

Giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: mỗi cơ quan chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 10 tập thể và 20 cá nhân (đối với từng ngành) điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh giai đoạn 2017-2020.

- Điển hình tiên tiến trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

+ Đối với tập thể: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, thực hiện tốt các Chương trình, mục tiêu quốc gia về lĩnh vực y tế; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân; có phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của ngành, đặc biệt là y đức của người thầy thuốc, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

+ Đối với cá nhân: Là các y, bác sỹ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, có phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của ngành, đặc biệt là y đức của người thầy thuốc, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 20 tập thể và 40 cá nhân điển hình tiên tiến trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giai đoạn 2017-2020.

- Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”

+ Đối với tập thể: Là các tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đi đầu trong đổi mới phong cách, tác phong công tác, lề lối làm việc, trong giải quyết công việc; luôn tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

+ Đối với cá nhân: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đi đầu trong đổi mới phong cách, tác phong công tác, lề lối làm việc, trong giải quyết công việc; luôn tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 20 tập thể và 40 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2017-2020.

- Điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo

Là hộ gia đình điển hình, tích cực lao động, sản xuất kinh doanh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động, sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao; thu nhập hàng năm của gia đình cao nhất trong số các hộ gia đình tại địa phương; hàng năm gia đình phải đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; tích cực tham gia các hoạt động xã hội; chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Giao Hội Nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 40 hộ gia đình điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo, giai đoạn 2017-2020.

3. Thời gian:

- Hàng năm, trên cơ sở đăng ký điển hình tiên tiến của các cơ quan, địa phương, đơn vị và cá nhân, Thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức bình xét, lựa chọn, giới thiệu biểu dương, khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng vào dịp tổng kết năm và tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các cơ quan, địa phương, đơn vị mình quản lý.

- Quý I năm 2020, tổ chức đánh giá, tổng kết công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình ở các cơ quan, địa phương, đơn vị để tôn vinh, biểu dương gương điển hình xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua tại Hội nghị điển hình tiên tiến 05 năm ở cơ quan, địa phương, đơn vị mình và lựa chọn giới thiệu tham dự, biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cơ sở, giai đoạn 2016 - 2020.

- Quý III năm 2020, tổ chức đánh giá, tổng kết công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình của các cấp, các ngành gắn với đánh giá tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020; chuẩn bị tiến tới tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân là các mô hình, điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu toàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị căn cứ Kế hoạch xây dựng nội dung cụ thể và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến giai đoạn 2017 - 2020 ở đơn vị mình. Đồng thời, gửi Kế hoạch của đơn vị về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Các cơ quan được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Mục II trên chủ động xây dựng kế hoạch, đề xuất các giải pháp, kinh phí thực hiện và triển khai đảm bảo theo yêu cầu đặt ra.

3. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành và các đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện;

- Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp tổ chức học tập kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên phạm vi toàn tỉnh;

- Báo cáo kết quả, đề xuất các danh hiệu, các hình thức khen thưởng xứng đáng để biểu dương, động viên kịp thời công sức đóng góp và hiệu quả của các điển hình tiên tiến;

- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện hàng năm; tham mưu tổ chức sơ, tổng kết kế hoạch này theo quy định.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia hưởng ứng và phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017 - 2020.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông, hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên bám sát yêu cầu của Kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời nêu gương những điển hình tiên tiến. Giới thiệu những cách làm hay, những mô hình hiệu quả, sáng tạo, đem lại giá trị kinh tế cao, ý nghĩa xã hội lớn trên các lĩnh vực để mọi người học tập làm theo.

5. Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa xây dựng kế hoạch tuyên truyền việc thực hiện Kế hoạch này, mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề phổ biến kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các điển hình tiên tiến; đẩy mạnh tuyên truyền việc đổi mới các hoạt động thi đua, khen thưởng của tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017 - 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tổ chức triển khai Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) để chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TW (b/c);
- Bộ Nội vụ (Ban TĐKT TW) (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- TT UBND tỉnh;
- Thành viên Hội đồng TĐ-KT tỉnh ;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị thuộc Khối thi đua tỉnh;
- Báo Khánh Hòa, Đài PT-TH Khánh Hòa ;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT, BTĐKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.