Kế hoạch 9492/KH-UBND năm 2016 bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số hiệu: 9492/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 23/11/2016 Ngày hiệu lực: 23/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9492/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán Đào tạo, bi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025;

Căn cứ Công văn số 2273/BNV-ĐT ngày 20/5/2016 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 của tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả và chất lượng hoạt động của HĐND cũng như của từng đại biu HĐND đthực hiện tt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân.

2. Yêu cầu:

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan quán triệt và thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch này; thường xuyên kiểm tra, đảm bảo việc thực hiện thành công, đạt hiệu quả mục tiêu Kế hoạch đề ra.

- Đảm bảo 100% đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động.

- Các lớp bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp xã mở tại các huyện, thị xã, thành phố phải đm bảo slượng học viên phù hợp với đc thù của tng đơn vị.

II. NỘI DUNG K HOẠCH

1. Nội dung bi dưỡng:

Thực hiện theo bộ tài liệu bồi dưỡng đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 do Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh biên soạn bổ sung trên cơ sở bộ tài liệu của Bộ Nội v biên soạn, ban hành và chuyển giao cho các tỉnh.

2. Kế hoạch triển khai:

a) Đối với đại biểu HĐND tỉnh và báo cáo viên cấp tỉnh:

- Tổng số: 85 đại biểu.

- Báo cáo viên cấp tỉnh: Số lượng, thành phần theo triệu tập của Bộ Nội vụ.

- Đơn vị tổ chức và địa điểm tổ chức: Do Bộ Nội vụ thực hiện.

- Thời gian. Quý IV năm 2016.

b) Đi với đại biểu HĐND và báo cáo viên cấp huyện:

- Tổng số: 566 đại biểu, dự kiến tổ chức thành 06 lp, gồm:

+ 01 lp: Cho Thường trực HĐND và đội ngũ báo cáo viên cấp huyện.

+ 05 lp: Cho đại biểu HĐND của 3 huyện/lớp.

- Đơn vị tổ chức: Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh.

- Thời gian: 03 ngày/lớp; dự kiến trong quý 1/2017.

- Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.

c) Đối với đại biểu HĐND cấp xã:

- Tổng số: 5.510 đại biểu.

- Đơn vị tổ chức: UBND cấp huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

- Thời gian: 03 ngày/lớp; dự kiến trong quý 11/2017.

- S lp học: Do UBND cấp huyện căn cứ vào số đại biểu HĐND cấp xã đ btrí cho phù hợp với đặc đim tình hình và cơ svật chất phục vụ lớp học của từng địa phương.

- Địa điểm: Tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện hoặc địa điểm khác do cấp huyện bố trí.

III. KINH PHÍ

1. Nguồn kinh phí thực hiện:

a) Đối với đại biểu HĐND tỉnh: Do Bộ Nội vụ tổ chức, kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương.

b) Đối với các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện:

- Kinh phí tổ chức các lp bồi dưỡng từ nguồn ngân sách tỉnh, đã bố trí trong dự toán đầu năm 2016 của Trường Chính trị tỉnh.

- Kinh phí biên soạn, in ấn tài liệu bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã do ngân sách tỉnh đảm bảo (Sở Nội vụ chủ trì phi hp với Trường chính trị tổ chức thực hiện).

c) Kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã được bố trí từ nguồn ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố.

2. Dự toán kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh:

- Kinh phí in ấn tài liệu: 6.200 bộ x 80.000đ/bộ = 496.000.000 đồng.

- Kinh phí mở lớp: 40.000.000đ/lớp x 6 lớp = 240.000.000 đồng.

Tổng cộng: 496.000.000 đ + 240.000.000đ = 736.000.000 đồng.

(Bảy trăm ba mươi sáu triệu đồng).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. SNội vụ:

- Tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền của tỉnh cử đúng, đủ số lượng và thành phn đại biu tham dự các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND tỉnh do Bộ Nội vụ triệu tp.

- Chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và các ngành chức năng tổ chức biên soạn và in ấn tài liệu bồi dưỡng cấp phát cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định.

- Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch; chiêu sinh, mở lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện; theo dõi và tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND, UBND tỉnh và Bộ Nội vụ kết quả bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp.

- Theo dõi, đôn đốc UBND cấp huyện thực hiện bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã theo đúng quy định

2. Trường Chính trị tỉnh:

- Phối hợp với Sở Nội vụ biên soạn tài liệu bồi dưỡng đại biểu HĐND theo đúng quy định.

- Cử cán bộ, giảng viên tham gia các lớp tập huấn về báo cáo viên cấp tỉnh theo đúng chiêu sinh của Bộ Nội vụ.

- Đón tiếp tổ chức các lớp bi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp huyện và báo cáo cấp huyện theo đúng kế hoạch.

- Phân công giảng viên phụ trách giảng dạy cho các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện.

- Cấp Giấy chứng nhận cho các đại biểu đã tham dự khóa bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện.

3. S Tài chính:

Căn cứ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh, tham mưu UBND tỉnh giao dự toán kinh phí biên soạn, in ấn tài liệu bồi dưỡng đại biểu HĐND cho Sở Nội vụ triển khai thực hiện kế hoạch theo kế hoạch. Đồng thời thực hiện quyết toán kinh phí theo chế độ tài chính hiện hành.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chủ động bố trí kinh phí bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã từ nguồn ngân sách của cấp huyện.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã theo đúng nội dung, kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 31/3/2017.

- Thông báo và cử đại biểu HĐND cấp huyện và đội ngũ báo cáo viên gia bi dưỡng theo đúng thành phần, số lượng do Sở Nội vụ triệu tập.

Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy;
- TT
HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trường Chính trị tỉnh
;
- S Nội vụ;
- S
Tài chính;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND
tỉnh;
- UBND các huyện, thị
xã và thành phố;
- Lưu: VT,TH.(40)

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị