Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2016 thực hiện Kết luận 52-KL/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Số hiệu: 94/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Phạm Minh Huấn
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 52-KL/TU NGÀY 18/8/2016 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Thực hiện Kết luận số 52-KL/TU ngày 18/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới;

Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TU ngày 18/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp Kết luận số 52-KL/TU ngày 18/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Kết luận số 52-KL/TU ngày 18/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh  ủy).

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về công tác an toàn thực phẩm (ATTP) và vị trí, vai trò của thực phẩm an toàn đối với sức khỏe nhân dân và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh;

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với công tác ATTP, góp phần quan trọng vào việc nâng cao sức khỏe của nhân dân, nâng cao chất lượng giống nòi, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Công tác ATTP phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng, chính quyền và trên cơ sở huy động được sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các đoàn thể và toàn xã hội.

- Triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm ATTP trong tình hình mới đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương, đơn vị và sự phối hợp liên ngành trong công tác bảo đảm ATTP.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo đảm ATTP

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác ATTP trên địa bàn. Đưa mục tiêu về ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ở địa phương.

- Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 08/CT-TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Chiến lược quốc gia về vệ sinh ATTP giai đoạn 2012-2020; Kết luận số 52-KL/TU ngày 18/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh  ủy; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 05/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bảo đảm ATTP.

2. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về ATTP

- Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 05/8/2016 về thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm quản lý toàn diện về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi, thẩm quyền được phân công, phân cấp theo đúng quy định của Luật An toàn thực phẩm, quy định của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quản lý an toàn thực phẩm phải thực hiện theo nguyên tắc: bảo đảm an toàn ở tất cả các công đoạn của quá trình sản xuất, kinh doanh, chế biến và tiêu dùng thực phẩm.

- Thường xuyên kiện toàn, củng cố và phát huy hơn nữa vai trò và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm các cấp trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tập trung củng cố hệ thống tổ chức quản lý ATTP từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn; xem xét bố trí nhân lực, kinh phí, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho công tác ATTP; có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác ATTP.

- Các cơ quan, đơn vị và các cấp chính quyền khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và từng thời kỳ phải tính toán, xác định chỉ tiêu về an toàn thực phẩm, bố trí ngân sách để bảo đảm hoạt động an toàn thực phẩm tại địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ và đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực trách nhiệm, thẩm quyền quản lý theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của các cơ quan, đơn vị và chính quyền các cấp; việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (việc sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật trong trồng trọt, chất cấm trong chăn nuôi, phụ gia trong sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm,...); kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Xử lý, kỷ luật nghiêm những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý; các cơ sở sản xuất, kinh doanh và cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về ATTP.

Đẩy mạnh hoạt động  giám sát ô nhiễm thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm; trang bị bộ test thử nhanh đến tuyến xã, phường; phát hiện, xử lý sớm ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm áp dụng quản lý chất lượng ATTP theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt, thực hành vệ sinh tốt, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao. Tiến hành xây dựng mô hình tiên tiến về ATTP, xây dựng hệ thống cộng tác viên ở các xã, phường, thị trấn.

3. Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến thực sự về hành vi an toàn thực phẩm

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ và các văn bản của Trung ương, của tỉnh; tuyên truyền về ý nghĩa thiết thực, tính cần thiết của công tác bảo đảm ATTP đối với đời sống xã hội, sức khỏe của con người, sự phát triển giống nòi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, toàn xã hội đối với công tác an toàn thực phẩm.

- Đổi mới nội dung, phương pháp, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về công tác bảo đảm ATTP; phát huy tốt vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên hệ thống truyền thanh cơ sở trong công tác tuyên truyền về bảo đảm ATTP; chú trọng công tác tuyên truyền vận động các hộ nông dân, cá nhân sản xuất, chủ trang trại, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định về sử dụng hóa chất, các chất phụ gia trong trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và ký cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, công bố quy trình sản xuất, kinh doanh bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục, phóng sự,... về ATTP. Chú trọng nội dung truyền thông, giáo dục, vận động để mỗi người dân thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm ATTP.

- Hằng năm, tổ chức các chiến dịch, hoạt động truyền thông, vận động trực tiếp đến gia đình, cộng đồng về công tác ATTP; tổ chức, triển khai có hiệu quả “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” và các đợt cao điểm về ATTP như Tết nguyên đán, Tết Trung thu, các dịp lễ hội lớn của tỉnh,...

- Xây dựng các cụm Pano trên các trục đường chính, treo băng-rôn, khẩu hiệu các dịp trọng điểm, in và cấp phát sổ tay, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về ATTP. Tuyên truyền, hướng dẫn các kiến thức về ATTP tới các nhóm đối tượng: Người quản lý, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm.

- Kịp thời thông tin, đăng tải trên các phương tiện truyền thông kết quả thanh tra, kiểm tra; nêu gương người tốt việc tốt, biểu dương các cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành tốt các quy định của pháp luật; phê phán, nêu tên các tổ chức, cá nhân  sản xuất, kinh doanh có thực phẩm không an toàn, vi phạm các quy định của pháp luật; động viên, khuyến khích người dân tố giác các hành vi vi phạm.

- Website của ngành y tế, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn cần có các chuyên mục ATTP và cập nhật kịp thời, thường xuyên các thông tin về ATTP.

4. Nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và tăng cường công tác thanh tra trong công tác đảm bảo ATTP.

- Đẩy mạnh vai trò của Ban chỉ đạo liên ngành các cấp trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành, triển khai các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Xây dựng Kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh để huy động sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể và toàn dân vào công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Thiết lập hệ thống thông tin giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để phối hợp trong thực hiện kiểm tra nhà nước về ATTP.

- Xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh (phối hợp trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, thiết lập hệ thống cảnh báo nhanh, khắc phục hậu quả, xử lý các vấn đề liên quan đến công tác ATTP,...).

- Tăng cường hoạt động phối hợp thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, tập trung chỉ đạo việc nâng cao chất lượng hoạt động bảo đảm ATTP theo hướng chủ động “quản lý dựa trên nguy cơ”; có biện pháp phòng ngừa, ngăn ngừa và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm, giám sát, hậu kiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP và thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản, thủy sản không đảm bảo an toàn. Kiên quyết xử lý vi phạm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh hóa chất bảo vệ thực vật và các vật tư nông nghiệp, đảm bảo sử dụng đúng chất lượng, chủng loại, liều lượng, thời gian cách ly của các loại vật tư nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản, chế biến thực phẩm. Thường xuyên thực hiện giám sát, kiểm tra tồn dư hóa chất độc hại trong nông sản, thủy sản thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ các điểm giết mổ gia súc, gia cầm; kiên quyết xử lý các cơ sở giết mổ tự phát, không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y. Kiểm tra việc thực hiện các quy định bảo đảm điều kiện ATTP trong toàn bộ chuỗi sản xuất.

- Ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa, không rõ nguồn gốc và gian lận thương mại.

- Làm tốt công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra các cơ sở dịch vụ ăn uống, chủ động giám sát các mối nguy cơ ATTP để thông tin cảnh báo cho cộng đồng. Tăng cường hoạt động quản lý, giám sát ô nhiễm thực phẩm, dịch bệnh truyền qua thực phẩm; phát hiện, xử lý sớm ngộ độc thực phẩm. Không để xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người tại các khu công nghiệp, các trường học, các lễ hội, các sự kiện chính trị, văn hóa- xã hội trên địa bàn tỉnh.

5. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, tăng cường đầu tư nguồn lực, đảm bảo kinh phí và các điều kiện cho công tác an toàn thực phẩm

- Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, được giao quản lý về ATTP có trách nhiệm xây dựng, củng cố, tăng cường về nhân lực, phương tiện làm việc, kinh phí cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ thực hiện công tác  an toàn thực phẩm  từ  tỉnh đến cơ sở.

- Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác ATTP các cấp; phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể cấp uỷ, chi bộ đi đôi với vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; bổ sung, củng cố, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên làm công tác an toàn thực phẩm tại các xã, phường, thị trấn.

- Tăng cường đầu tư kinh phí cho công tác đảm bảo ATTP. Xã hội hóa, đa dạng các nguồn lực tài chính và từng bước tăng mức đầu tư cho công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh.

- Từng bước trang bị các thiết bị, phương tiện, hóa chất phục vụ công tác kiểm nghiệm, kiểm tra, bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm.

- Đẩy mạnh xã hội hóa một số khâu dịch vụ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý ATTP; phát huy vai trò của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các tổ chức đoàn thể trong việc tham gia đảm bảo ATTP.

- Phát triển, khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia đầu tư, liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ về kiểm nghiệm ATTP và các tổ chức chứng nhận.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch này của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức, triển khai, thực hiện có hiệu quả của Kế hoạch này, chịu trách nhiệm thực hiện các mục tiêu về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực sở, ngành, địa phương quản lý; tiếp tục thực hiện nghiêm túc trách nhiệm được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 05/8/2016.

2. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố định kỳ hằng quý, 6 tháng và 1 năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (qua Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế).

3. Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện kế hoạch này; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng KGVX, KT, TH;
- Lưu: VT, VX (Hà).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2019 về phát triển bền vững Ban hành: 20/05/2019 | Cập nhật: 21/05/2019

Nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm Ban hành: 25/04/2012 | Cập nhật: 27/04/2012