Kế hoạch 94/KH-UBND về tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2022
Số hiệu: 94/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành: 25/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/KH-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2022

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công văn số 5406/BTTTT-TTĐN ngày 31/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội. Thông qua công tác tuyên truyền góp phần đưa quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, trong đó có các nội dung liên quan đến công tác thông tin đối ngoại đi vào cuộc sống.

- Tuyên truyền rộng rãi để người dân Thủ đô, trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế hiểu rõ, hiểu đúng những chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Thành phố. Thông tin chính xác, kịp thời về tình hình đất nước và Thủ đô; quan điểm, lập trường của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

- Khẳng định Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần củng cố và nâng cao hơn nữa uy tín, vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, đặc biệt là các vấn đề về chủ quyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành công tác tuyên truyền và sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại trong và ngoài nước. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của Thành phố, vai trò chủ lực của lực lượng làm thông tin đối ngoại và đội ngũ truyền thông, báo chí Hà Nội; huy động sự tham gia tích cực của Nhân dân Thủ đô, trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế trong công tác thông tin đối ngoại.

- Các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô nhận thức được tầm quan trọng, vai trò của công tác thông tin đối ngoại gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2026, nhất là mục tiêu chiến lược của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Triển khai công tác thông tin đối ngoại theo phương châm “chủ động, thống nhất, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả”. Cần chủ động trong công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại; luôn sẵn sàng, kịp thời phản ứng với mọi tình huống; đẩy mạnh công tác đấu tranh với các thế lực thù địch, xuyên tạc đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách đối ngoại của Nhà nước và Thành phố; thống nhất trong chỉ đạo, truyền tải những thông điệp đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Thành phố; đồng bộ trong phối hợp giữa các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, bảo đảm chặt chẽ, đa chiều, toàn diện; sáng tạo hơn về nội dung và phương thức thông tin đối ngoại theo hướng chú trọng đến tính quốc tế của nội dung, đồng thời bảo đảm tính chính xác, phù hợp, hấp dẫn; phương thức cần hiện đại song vẫn mang tính đặc thù của Việt Nam; chú trọng hiệu quả, cần đạt được mục tiêu thông tin đối ngoại đề ra.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2022 để kịp thời chỉ đạo, định hướng các cơ quan Thành phố thực hiện, bố trí kinh phí, kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại của các đơn vị.

- Xây dựng các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch truyền thông, quảng bá Thành phố; thực hiện tuyên truyền Chiến lược văn hóa đối ngoại, quảng bá ASEAN và các hiệp định, chương trình hợp tác kinh tế quốc tế trên địa bàn Thành phố.

2. Bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại

- Tiếp tục bố trí nhóm chuyên gia, tham mưu đắc lực cho Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Thành phố trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; đấu tranh chống âm mưu, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trong và ngoài nước; dự báo những vấn đề cần thực hiện của công tác thông tin đối ngoại Thành phố.

- Các đơn vị bố trí, phân công nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại, tham mưu lãnh đạo tổ chức triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

3. Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ

- Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng về công tác thông tin đối ngoại theo các văn bản hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2022 của Trung ương và Thành phố.

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực cho công tác thông tin đối ngoại.

4. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thông tin đối ngoại

- Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2022 và các chương trình, kế hoạch truyền thông nhằm đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại phục vụ hội nhập quốc tế của thành phố Hà Nội, bao gồm các lĩnh vực: Tuyên truyền công tác Biển Đông - Hải đảo; triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030; tuyên truyền, quảng bá ASEAN của Thành phố giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030; triển khai thực hiện Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế (được ban hành tại Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND Thành phố) và Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 28/6/2019 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; thông tin công tác Hội nhập quốc tế của Thành phố năm 2022...

- Tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2022.

5. Triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại

- Tuyên truyền các nỗ lực, thành tựu của Việt Nam và thành phố Hà Nội trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người:

+ Tiếp tục tuyên truyền thành tựu to lớn của Việt Nam sau hơn 35 năm đổi mới. Thông tin, phản ánh rõ ràng, kịp thời, minh bạch về các chủ trương, quyết sách của Đảng và Nhà nước, những nỗ lực, quyết tâm của Thành phố trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; truyền thông sâu rộng quan điểm, tiêu chí thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đảm bảo sức khỏe cộng đồng; sự chủ động của các đơn vị Thành phố sẵn sàng ứng phó nhanh, kịp thời, đáp ứng hiệu quả trước mọi diễn biến dịch COVID-19.

+ Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Thành phố về giảm nghèo nhanh và bền vững, các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả và các tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất trên địa bàn Thủ đô, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hòa nhập phát triển cùng đất nước.

+ Tích cực quảng bá hình ảnh thành phố Hà Nội, các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của Thủ đô; nhấn mạnh Thủ đô Hà Nội cũng như đất nước Việt Nam tiếp tục là điểm đến an toàn, hấp dẫn về đầu tư, thương mại, du lịch..., cập nhật các chính sách của Thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, góp phần đắc lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2022.

+ Tăng cường công tác truyền thông về đảm bảo quyền con người, tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người; kết quả nội luật hóa và triển khai thực thi các cam kết quốc tế về quyền con người, các cam kết quốc tế song phương và đa phương mà Việt Nam là thành viên hoặc có kế hoạch gia nhập đến năm 2025; tình hình, nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người trên các lĩnh vực, trong đó có công tác xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống của người dân, các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương, nhất là những nỗ lực đảm bảo sức khỏe, tính mạng và an sinh cho người dân trong đại dịch COVID-19 với mục tiêu xuyên suốt “không để ai bị bỏ lại phía sau”; những đánh giá, nhận định tích cực của dư luận, truyền thông quốc tế về kết quả công tác bảo đảm và phát triển quyền con người của Việt Nam và thành phố Hà Nội.

+ Tăng cường công tác dự báo, tổ chức theo dõi và tổng hợp dư luận trong và ngoài nước đưa tin về Thành phố và các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo; chủ động xây dựng tài liệu lập luận, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trên địa bàn đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Thành phố, đồng thời cung cấp thông tin và giải thích, làm rõ.

- Triển khai các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô; năm tròn, năm chẵn trong quan hệ ngoại giao song phương và đa phương của Việt Nam năm 2022. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức và đại dịch COVID-19. Lồng ghép công tác tuyên truyền, kỷ niệm với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của đất nước và của Thành phố, góp phần tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân Thủ đô.

- Triển khai Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/10/2021 về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới: đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để người tiêu dùng Thủ đô và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam; tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố nhận thức rõ vai trò, lợi ích và hiệu quả của việc tham gia Cuộc vận động, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, từng bước xây dựng, bảo vệ thương hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam tại thị trường trong và ngoài nước. Chú trọng truyền thông đến các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tích cực tham gia thị trường thương mại điện tử.

- Triển khai Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, cụ thể: Thực hiện các sản phẩm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Thủ đô, các nội dung tuyên truyền thông tin đối ngoại của Thành phố bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài; đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch của các thế lực thù địch... Xây dựng, cập nhật tài liệu thông tin đối ngoại theo đặc thù của Thành phố và tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại. Tiếp tục phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì việc quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế trên địa bàn Thành phố. Chủ động thu thập cơ sở dữ liệu về thông tin đối ngoại gắn với kế hoạch chuyển đổi số tại địa phương, tạo nền tảng công nghệ, duy trì kết nối liên thông phục vụ có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, hướng tới kết nối vào hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại toàn quốc khi có kế hoạch triển khai tổng thể, đồng bộ.

- Tiếp tục tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; triển khai hiệu quả các đề án, chương trình tuyên truyền về công tác biên giới, lãnh thổ, biển, đảo, tập trung một số nội dung trọng tâm sau:

+ Tuyên truyền về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; quan điểm, lập trường về giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông và những đóng góp của Việt Nam để xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác, tôn trọng luật pháp quốc tế.

+ Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trong và ngoài nước về Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982), khẳng định Công ước được coi là “Hiến pháp về biển và đại dương”, là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sử dụng và hợp tác về biển ở cấp độ quốc gia, khu vực và thế giới. Đồng thời nhấn mạnh Việt Nam là một trong 170 nước đầu tiên ký và sau đó phê chuẩn Công ước, luôn đề cao tôn chỉ và mục tiêu của Công ước, có nhiều nỗ lực thực thi Công ước trên Biển Đông, trong đó có Luật Biển Việt Nam năm 2012.

+ Tăng cường tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; góp phần xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển gắn với các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022).

- Triển khai tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại trên các ấn phẩm, phương tiện truyền thông của cơ quan báo chí Hà Nội; cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan thành phố Hà Nội và UBND quận, huyện, thị xã; các cơ quan báo chí Trung ương ký Chương trình phối hợp công tác với UBND thành phố Hà Nội; các trang thông tin điện tử, mạng xã hội có độ lan tỏa lớn... với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tin, bài viết, phóng sự phát thanh, phóng sự truyền hình, phim tài liệu, phim ngắn... Chú trọng thực hiện các sản phẩm tuyên truyền theo hướng dễ đọc, dễ hiểu, có tính định hướng cao, dễ lan tỏa trên không gian mạng, thu hút người đọc như: video clip, phim tài liệu đa ngôn ngữ, USB, xuất bản sách sử dụng QR code có đường dẫn đến các báo điện tử đăng tải các thông tin chính thống.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội thuộc nhiệm vụ chi cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo và các nguồn huy động hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2022. Thực hiện chế độ báo cáo UBND Thành phố về tình hình, kết quả thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố định kỳ 6 tháng và tổng kết năm 2022.

- Chủ trì, tham mưu UBND Thành phố công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Phối hợp các cơ quan báo chí Trung ương ký Chương trình phối hợp công tác với UBND Thành phố, các cơ quan báo chí Hà Nội, triển khai tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại của Thành phố.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, ngăn chặn thông tin xấu, phản bác các quan điểm sai trái về đường lối đối ngoại và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền các vấn đề về nhân quyền, chủ quyền biển, đảo và biên giới, lãnh thổ quốc gia...

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Tham mưu Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Thành phố chỉ đạo, định hướng công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn Thành phố; chủ động cung cấp tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại của Thủ đô và Quốc gia trong năm 2022.

- Chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực cho công tác thông tin đối ngoại theo hướng chuyên nghiệp, tập trung vào các nội dung thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện công tác thông tin đối ngoại ở các địa phương, đơn vị. Đề xuất khen thưởng đột xuất, thường xuyên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác đấu tranh, phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, nhất là xung quanh vấn đề Biển Đông, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền...

3. Các Sở, Ban, ngành Thành phố

- Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2022 theo các nội dung công việc được nêu tại mục II và Phụ lục kèm theo Kế hoạch.

- Thực hiện các nội dung công việc được giao tại các văn bản của UBND Thành phố, cụ thể: Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 28/6/2019 về triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 09/12/2021 về tuyên truyền, quảng bá ASEAN của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030.

- Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại của Thành phố; thông tin các văn bản, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Thành phố và các hoạt động đối ngoại của Thành phố và đơn vị trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị. Phổ biến các văn bản pháp lý, tài liệu tuyên truyền về biên giới lãnh thổ, công tác biển, đảo tới toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai công tác thông tin đối ngoại, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

4. Các cơ quan báo chí Thành phố

- Tổ chức tuyên truyền, phản ánh kịp thời, chính xác những thông tin quan trọng về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô.

- Các kênh thông tin đối ngoại chủ lực của thành phố: Báo Hà Nội mới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị tăng cường thông tin về Thủ đô ra nước ngoài bằng các ngoại ngữ khác (bên cạnh tiếng Anh, tiếng Trung Quốc) trên báo in, báo điện tử..., chú trọng thông tin đối ngoại trên báo điện tử.

- Báo Kinh tế và Đô thị: Nâng cao chất lượng nội dung, xây dựng các chuyên mục, tăng cường thông tin bằng tiếng Anh trên Chuyên trang Hanoitimes, giới thiệu chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, quảng bá văn hóa Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đến đông đảo bạn bè quốc tế.

5. UBND các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2022; chủ động nâng cao chất lượng thông tin trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền và thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, đặc biệt hoạt động đối ngoại nhân dân, nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hoạt động hòa bình, hợp tác, đoàn kết, hữu nghị; gắn với việc tổ chức các hội nghị báo cáo viên về công tác thông tin đối ngoại năm 2022.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức quản lý và triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2022, UBND Thành phố đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng báo cáo UBND Thành phố về kết quả thực hiện Kế hoạch (trước ngày 20/6 và 20/11, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp chung)./.

 


Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các Sở, Ban, ngành Thành phố;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan báo chí Thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP P.T.T.Huyền, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KGVXHg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC, TIẾN ĐỘ THỜI GIAN, KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2022
(Kèm theo Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 25/3/2022)

TT

Nội dung, quy mô công việc

Tiến độ thời gian

Cơ quan phụ trách

Cơ quan phối hợp

I

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

 

1

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong năm 2022

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan

2

Tuyên truyền đối ngoại của Thành phố trên các phương tiện truyền thông: Kênh truyền hình VTV4, Hệ phát thanh đối ngoại quốc gia (VOV5) và Kênh đối ngoại (VTC10); Trang Thăng Long - Hà Nội của Báo điện tử Vietnamplus (TTXVN); Trang Thủ đô Hà Nội của Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Chuyên trang tiếng Anh Hanoitimes của Báo Kinh tế và Đô thị

Trong năm 2022

Sở Thông tin và Truyền thông

Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Báo Kinh tế và Đô thị

3

Theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí ngoài nước thông tin về thành phố Hà Nội (Thông tấn xã Việt Nam)

Trong năm 2022

Sở Thông tin và Truyền thông

Thông tấn xã Việt Nam

4

Duy trì hoạt động của trang tiếng Anh trên Cổng giao tiếp điện tử Thành phố và Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (phiên bản tiếng Anh)

Trong năm 2022

Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội

 

5

Kiểm tra, ngăn chặn thông tin xấu, phản bác các quan điểm sai trái, nhất là xung quanh vấn đề Biển Đông, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền...

Trong năm 2022

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy và các đơn vị liên quan

6

Công tác tuyên truyền: Tuyên truyền các sự kiện đối ngoại của Thủ đô và đất nước trong năm 2022; tuyên truyền, quảng bá ASEAN theo Chương trình hành động của Chính phủ được ban hành tại Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền hiệu quả, nâng cao nhận thức về yêu cầu hội nhập quốc tế, phổ biến thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế; tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới trên đất liền...

Trong năm 2022

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy, các sở, ngành, đơn vị liên quan

7

Tổ chức đào tạo: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách TTĐN các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã (về công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại, hợp tác kinh tế quốc tế; tuyên truyền biển, đảo; thông tin tuyên truyền đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế...)

Quý II, III/2022

Trung tâm Đào tạo, Tư vấn CNTT & Truyền thông, thuộc Sở TT&TT

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Nội vụ, các Sở, ngành, Phòng VHTT, quận, huyện, thị xã

II

SỞ NGOẠI VỤ

 

 

 

1

Công tác thông tin đối ngoại trên các cơ quan báo chí Trung ương

Trong năm 2022

Sở Ngoại vụ

Các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội; các Sở, ngành;

2

Phối hợp thực hiện tuyên truyền về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Trong năm 2022

Sở Ngoại vụ

Các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội

3

Hội nghị thông tin công tác Biển Đông - Hải đảo

Quý III, IV/2022

Sở Ngoại vụ

Bộ Ngoại giao; Ban Tuyên giáo TU, Sở Tư pháp

4

Tuyên truyền thông tin đối ngoại phiên bản tiếng Anh trên trang thông tin của Sở

Trong năm 2022

Sở Ngoại vụ

Báo Kinh tế và Đô thị

5

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài

Trong năm 2022

Sở Ngoại vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

6

Hội nghị thông tin về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân và di cư toàn cầu

Quý II/2022

Sở Ngoại vụ

Bộ Ngoại giao

III

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

 

 

 

1

Tổ chức các khóa bồi dưỡng nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức về tuyên truyền thông tin đối ngoại cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

Trong năm 2022

Sở Văn hóa và Thể thao

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2

Triển khai công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động trang trí, cổ động trực quan tại các sự kiện lớn, trọng đại của Thủ đô và đất nước với bạn bè quốc tế

Trong năm 2022

Sở Văn hóa và Thể thao

Các cơ quan, đơn vị liên quan

3

Nghiên cứu triển khai các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Đề án Phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 2030, tầm nhìn 2045; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá gắn với Seagames 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 5/2022.

Trong năm 2022

Sở Văn hóa và Thể thao

Các cơ quan, đơn vị liên quan

4

Phối hợp các Sở, ngành, cơ quan liên quan tham gia tuyên truyền trên hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế: tổ chức các ngày văn hóa Hà Nội tại địa bàn các nước trọng điểm khi dịch COVID 19 trên thế giới và khu vực được kiểm soát và điều kiện cho phép; tiếp tục hỗ trợ các Đại sứ quán nước ngoài, đại diện, cơ quan tổ chức quốc tế tại Việt Nam tổ chức thành công các sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch trên địa bàn Thành phố.

Trong năm 2022

Sở Văn hóa và Thể thao

Các cơ quan, đơn vị liên quan

5

Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại qua các kênh báo chí, Cổng thông tin điện tử, các trang mạng do Sở quản trị; thực hiện xây dựng một số ấn phẩm quảng bá, xúc tiến văn hóa bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài nhằm tuyên truyền sâu rộng trong nước và quốc tế.

Trong năm 2022

Sở Văn hóa và Thể thao

Các cơ quan, đơn vị liên quan

6

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong ngành như các cơ quan báo chí, truyền thông, các đơn vị nghệ thuật thực hiện hiệu quả công tác phục vụ tổ chức chào mừng và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô và các nhiệm vụ chính trị. Nghiên cứu đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền tại các diễn đàn quốc tế song phương và đa phương khi điều kiện cho phép.

Trong năm 2022

Sở Văn hóa và Thể thao

Các cơ quan, đơn vị liên quan

7

Phối hợp với các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam triển khai tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế, chủ đề “Cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19” trên tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội vào thời điểm phù hợp

Trong năm 2022

Sở Văn hóa và Thể thao

Các cơ quan, đơn vị liên quan

IV

SỞ DU LỊCH

 

 

 

1

Tổ chức thực hiện chương trình tuyên truyền quảng bá thành phố Hà Nội trên kênh truyền hình CNN quốc tế năm 2022.

Trong năm 2022

Sở Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2

Tuyên truyền điểm đến về du lịch Hà Nội trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (S Việt Nam, Ẩm thực đường phố, V Việt Nam, VTV Travel, Chuyển động 24h), Đài PT&TH Hà Nội (Hanoitv1), báo, tạp chí và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Trong năm 2022

Sở Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

3

Duy trì, nâng cấp trang thông tin điện tử với nhiều ngôn ngữ (Anh, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc); sản xuất phim, clip, poster card với nhiều ngôn ngữ về du lịch Hà Nội an toàn, hấp dẫn, đăng tải, phát hành trên hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế và tại các điểm đến, khách sạn, các doanh nghiệp lữ hành,...

Trong năm 2022

Sở Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

4

Biên tập, dịch các bài thuyết minh đã được chuẩn hóa từ tiếng Việt sang ngôn ngữ nước ngoài bao gồm 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Trong năm 2022

Sở Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

5

Tham gia Hội nghị thường niên và các hoạt động của Hội đồng Xúc tiến du lịch châu Á (CPTA) năm 2022.

Trong năm 2022

Sở Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

6

Tham dự hội nghị và các hoạt động hợp tác phát triển du lịch của Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố Châu Á - Thái Bình Dương (TPO) năm 2022.

Trong năm 2022

Sở Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

7

Tham gia các hoạt động hợp tác hành lang Hà Nội - Lào Cai - Quảng Ninh - Hải Phòng - Vân Nam và các hoạt động liên kết hợp tác của Liên minh hợp tác các thành phố du lịch Mê Công - Lan Thương.

Trong năm 2022

Sở Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

8

Phối hợp Tổng công ty hàng không Việt Nam tổ chức Roadshow tại nước ngoài và đón các đoàn Famtrip gồm phóng viên báo chí và doanh nghiệp lữ hành nước ngoài vào Hà Nội.

Trong năm 2022

Sở Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

9

Tham gia các hoạt động hợp tác phát triển du lịch trong, ngoài nước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức.

Trong năm 2022

Sở Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

10

Thiết kế, sản xuất sản phẩm quà tặng, ấn phẩm quảng bá du lịch Hà Nội phục vụ các đoàn xúc tiến du lịch và các đoàn công tác khác của Thành phố tại nước ngoài

Trong năm 2022

Sở Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

V

SỞ TÀI CHÍNH

 

 

 

1

Trên cơ sở đề xuất của Ban Tuyên giáo Thành ủy và các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tham mưu UBND Thành phố trình HĐND bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố năm 2022 theo quy định.

Trong năm 2022

Sở Tài chính

Ban Tuyên giáo Thành ủy, các Sở, ban, ngành, đoàn thể

2

Phối hợp các cơ quan, đơn vị giải quyết, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định đối với những trường hợp có khó khăn, vướng mắc về kinh phí trong quá trình thực hiện Kế hoạch tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2022.

Trong năm 2022

Sở Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

VI

SỞ CÔNG THƯƠNG

 

 

 

1

Tuyên truyền, quảng bá các hoạt động của ngành công thương trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương; phát hành các ấn phẩm tuyên truyền như Bản tin Thị trường các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và tiềm năng của Hà Nội hằng tháng.

Trong năm 2022

Sở Công Thương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2

Tổ chức, triển khai các chương trình nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô; phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm tại các thị trường tiềm năng trên thế giới.

Trong năm 2022

Sở Công Thương

 

3

Cung cấp thông tin về tình hình hợp tác quốc tế giữa Hà Nội và các nước trên thế giới trong lĩnh vực công thương; tổ chức tập huấn thông tin thị trường xuất nhập khẩu và chính sách mới về xuất nhập khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh, phòng vệ thương mại, chính sách mới cho các doanh nghiệp, hiệp hội trên địa bàn Thành phố; tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn về các Hiệp định thương mại thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, UKVFTA...; các hội thảo về thương mại điện tử...

Trong năm 2022

Sở Công Thương

 

4

Thực hiện Kế hoạch của Thành phố triển khai Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2020 - 2024”

Trong năm 2022

Sở Công Thương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

5

Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thông tin báo chí và dư luận nước ngoài đề cập đến thành phố Hà Nội, ngành công thương để từ đó kịp thời phản bác những thông tin xuyên tạc, sai sự thật về tình hình phát triển của ngành công thương, đặc biệt là những thông tin về thị trường, sản phẩm, môi trường đầu tư và hội nhập quốc tế của Thành phố.

Trong năm 2022

Sở Công Thương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

6

Nâng cao chất lượng thông tin về Thủ đô và các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Thành phố trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị trực thuộc.

Trong năm 2022

Sở Công Thương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

7

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các doanh nghiệp, người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và quảng bá rộng rãi trong và ngoài nước về Chương trình hành động vì quyền lợi người tiêu dùng và các chương trình trong khuôn khổ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của thành phố Hà Nội

Trong năm 2022

Sở Công Thương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

VII

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

 

 

1

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ hướng dẫn, theo dõi việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố; theo dõi, tổng hợp diễn biến thông tin đối ngoại để đề xuất chủ trương, biện pháp phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước; phối hợp các đơn vị liên quan quản lý các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài, các đoàn khách nước ngoài vào thăm và làm việc trên địa bàn Thành phố...

Trong năm 2022

Công an thành phố Hà Nội

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2

Chủ động phối hợp các ban, ngành có liên quan trong công tác nắm bắt tình hình, phát hiện và triển khai các biện pháp ngăn chặn các âm mưu, hoạt động gây rối của các thế lực thù địch.

Trong năm 2022

Công an thành phố Hà Nội

Các cơ quan, đơn vị liên quan

3

Kịp thời cung cấp thông tin quốc tế, quan điểm của Đảng, Nhà nước về các vấn đề quốc tế và khu vực cho Sở Ngoại vụ phục vụ công tác tuyên truyền

Trong năm 2022

Công an thành phố Hà Nội

Các cơ quan, đơn vị liên quan

4

Tiếp tục phát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền thông qua Truyền hình Vì an ninh Tổ quốc, Trang Thông tin điện tử của Công an Thành phố, Fanpage CATP.

Trong năm 2022

Công an thành phố Hà Nội

Các cơ quan, đơn vị liên quan

VIII

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI, DU LỊCH

 

 

 

1

Xây dựng các ấn phẩm, quà tặng mang đặc trưng của Thủ đô Hà Nội để tuyên truyền, quảng bá về môi trường đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại, giới thiệu tiềm năng du lịch Thủ đô và thu hút đầu tư nước ngoài (ấn phẩm giấy và điện tử).

Cả năm

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan

2

Tổ chức quản lý, vận hành, phát triển “Cổng thông tin Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội” trong đó cung cấp các nội dung thông tin chính thức về Hà Nội và Việt Nam: các thông tin quảng bá hình ảnh Hà Nội và Việt Nam; các thông tin tình hình thế giới vào Hà Nội và Việt Nam; các thông tin hữu ích về môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác kinh doanh, tiềm năng du lịch của Thủ đô với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Cả năm

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan

3

Tổ chức quản lý, vận hành các trang thông tin điện tử chuyên đề về hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch.

Cả năm

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan

4

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại các chương trình, sự kiện trong và ngoài nước.

Cả năm

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan

5

Thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế trên địa bàn Thành phố và quảng bá, giới thiệu thông tin về đầu tư, thương mại và du lịch Hà Nội tại Quầy thông tin T1, T2 - Sân bay quốc tế Nội Bài.

Cả năm

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan

6

Phối hợp trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá chung và hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí tại các sự kiện kinh tế đối ngoại, hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong và ngoài nước.

Theo từng sự kiện cụ thể

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan

IX

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ

 

 

 

1

Duy trì việc tổ chức các hoạt động thường niên: Chào năm mới, Du xuân hữu nghị; Chúc mừng Tết cổ truyền các nước Châu Á; Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố hòa bình”; Giải chạy Báo HàNộimới mở rộng lần thứ 49 - vì hòa bình; Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội năm 2022; hoạt động nhân Ngày quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine (29/11); Đêm nhạc Mỹ La tinh lần thứ 14; Hành trình xe đạp hữu nghị năm 2022...

Trong năm 2022

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2

Tiếp tục triển khai dự án phi chính phủ nước ngoài tại một số quận, huyện tại Hà Nội. Làm tốt vai trò cầu nối để vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ góp phần cải thiện đời sống văn hóa xã hội của các khu vực ngoại thành Hà Nội

Trong năm 2022

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan

3

Tăng cường tuyên truyền về kết quả công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô trên trang thông tin điện tử và bản tin Hữu nghị và Hợp tác của Liên hiệp và trên các cơ quan thông tấn, báo chí của Thủ đô. Xuất bản Bản tin “Hữu nghị và hợp tác” song ngữ định kỳ hàng tháng. Đẩy mạnh công tác truyền thông, kết nối với Cổng/Trang thông tin điện tử của Sở Du lịch và các sở, ngành thành phố để mở rộng phạm vi tuyên truyền.

Trong năm 2022

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan

X

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HÀ NỘI

 

 

 

1

Thực hiện nhiệm vụ phát hành 02 ấn phẩm định kỳ: Xuất bản Bản tin “Hà Nội hội nhập và Phát triển”, định kỳ hằng tháng; Đặc san Kinh tế - Xã hội Thủ đô, định kỳ 02 tháng/01 số.

Cả năm

Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2

Triển khai các chương trình, dự án hợp tác quốc tế với các cơ quan, tổ chức nước ngoài trong nghiên cứu khoa học, trao đổi, đào tạo cán bộ và thông tin kinh tế - xã hội theo quy định.

Tổ chức các đoàn ra, đoàn vào năm 2022 theo kế hoạch được UBND Thành phố phê duyệt.

Cả năm

 

Chỉ thị 28/CT-TTg năm 2019 về tăng cường công tác tiêm chủng Ban hành: 29/11/2019 | Cập nhật: 02/12/2019

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2014/QĐ-UBND Ban hành: 22/03/2021 | Cập nhật: 20/05/2021