Văn bản 9001/UBND-XDNĐ năm 2021 về đính chính Phụ lục 02 kèm theo Quyết định 10/2021/QĐ-UBND Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số hiệu: 9001/UBND-XDNĐ Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9001/UBND-XDNĐ

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 9 năm 2021

 

ĐÍNH CHÍNH

PHỤ LỤC SỐ 02 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2021/QĐ-UBND NGÀY 26/8/2021 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa, do sơ suất trong khâu đọc soát văn bản, UBND tỉnh Khánh Hòa đính chính nội dung Biên bản kiểm kê khối lượng giải tỏa tại Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

- Tại mục cơ quan ban hành Biên bản kiểm kê khối lượng giải tỏa (Phụ lục số 02) đã ghi là:

 

“ỦY BAN NHÂN DÂN , PHƯỜNG
Số ……/UBND…….

- Nay đính chính lại như sau:

 

“TỔ CHỨC LÀM NHIỆM VỤ
BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
Số………/….…..” ./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục
Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực
HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam
tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành trực thuộc
tỉnh;
- UBND các H, TX, TP trực thuộc tỉnh;
- Trung tâm phát hành Công báo tỉnh;
- Báo, Đài PTTH Khánh Hòa;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Anh Tuấn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.