Kế hoạch 8442/KH-UBND triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014
Số hiệu: 8442/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Xuân Thân
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: 31/12/2014
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8442/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CÔNG CHỨNG NĂM 2014

Thực hiện Quyết định số 2250/QĐ-BTP ngày 01/10/2014 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014; Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Công chứng 2014 cho toàn thcán bộ, công chức, viên chức, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, qua đó đề cao trách nhiệm của công chứng viên trước pháp luật và những người công tác tại các tổ chức hành nghcông chứng; nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan và toàn xã hội về vị trí, vai trò của hoạt động công chứng.

- Tchức thực hiện có hiệu quả, thống nhất, đúng các quy định của Luật Công chứng năm 2014.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải đạt hiệu quả, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Công chứng 2014.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền phổ biến Luật Công chng năm 2014

1.1. Tổ chức Hội nghị triển khai Luật Công chứng 2014.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp

- Thành phần dự họp: Đại diện một số Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, th xã, thành ph; Ngân hàng Nhà nước và thương mại; các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đt; các tổ chức hành nghề công chứng.

- Thời gian thực hiện: quý I/2015.

1.2. Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Công chứng năm 2014 bng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế ca địa phương và tng đi tượng, địa bàn như: tập hun, biên soạn, phát hành các tài liệu phbiến, giới thiệu Luật Công chứng năm 2014; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đơn vị thực hiện: Sở tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Báo Khánh Hòa, Đài phát thanh và Truyn hình tỉnh Khánh Hòa, Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2015 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động công chứng để kiến nghị cơ quan có thm quyn sửa đổi, b sung.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: năm 2015 và các năm tiếp theo

3. Quyết định quy định mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trong tỉnh; Quyết định quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng.

- Cơ quan ban hành: UBND tỉnh

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2015 - 2016

4. Thành lập Hội Công chứng tỉnh Khánh Hòa

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: năm 2015

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, UBND cấp huyện, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo

6. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật Công chứng năm 2014

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, UBND cấp huyện và cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đã đề ra; chủ trì, phi hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này ở cấp tỉnh, trình UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính thẩm định) xem xét, quyết định.

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi, chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phi hp với Sở Tư pháp thực hiện nội dung được phân công tại Kế hoạch này;

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai Luật Công chứng năm 2014 được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của địa phương; Sở Tài chính bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo y ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục Bổ
trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp;
- Các Sở, ban, ngành;
- BND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Đài PTTH, Báo Khánh Hòa;
- Các Tổ chức hành nghề công chứng;
- Lưu: VT+NgM, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Xuân Thân