Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1895/QĐ-TTg về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2030”
Số hiệu: 83/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành: 15/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/KH-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1895/QĐ-TTG NGÀY 11/11/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ “TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VÀ KHƠI DẬY KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2022 - 2030”

Thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”;

Thực hiện Quyết định số 585/QĐ-BGDĐT ngày 28/02/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” của ngành Giáo dục;

Thực hiện Quyết định số 5120/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030;

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2022 - 2030”với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ Thủ đô nhằm tạo chuyn biến căn bản về đạo đức, lối sống, phát triển toàn diện; có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa; yêu nước, yêu gia đình, tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức và kỹ năng lao động, trở thành những công dân có ích, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Thủ đô, bảo vệ Tquốc.

Khơi dậy trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện ước mơ; hoài bão, ý chí khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng đất nước trong bi cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng gồm các tiêu chí cụ thể

Hằng năm, 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh, sinh viên và ít nhất 95% tổng số thanh niên Thủ đô được tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

100% nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

Hằng năm, 100% đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Hằng năm, phấn đấu 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được tham gia các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng mềm.

Hằng năm, phấn đấu 100% thanh niên, học sinh, sinh viên và ít nhất có 90% thiếu niên, nhi đồng tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động lao động tập thể trong và ngoài nhà trường.

Giới thiệu trên 200 nghìn đoàn viên ưu tú cho Đảng; trong đó đến năm 2025 ít nhất 50 nghìn và đến năm 2030 ít nhất 100 nghìn đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Phấn đấu đến năm 2025 đạt 80% và đến năm 2030 đạt 100% hộ gia đình được cung cấp tài liệu về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình thực hiện bình đng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em.

Phấn đấu đến năm 2025 đạt 70% và đến năm 2030 đạt trên 90% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

2. Khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, học sinh, sinh viên gồm các tiêu chí cụ thể

Hằng năm, phấn đấu 100% thanh niên, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tt nghiệp; 100% sinh viên các trường đại học, cao đng được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

Hằng năm, 30% ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên, học sinh, sinh viên được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp.

Phấn đấu 100% thanh niên, học sinh, sinh viên hưởng ứng, xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.

Phấn đấu đến năm 2025 đạt 25% thanh niên, học sinh, sinh viên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống, 25% công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì, 20% thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ; phấn đấu đến năm 2030 đạt 30%, 30% và 25% các chỉ tiêu tương ứng.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

a) Thực hiện nội dung, chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng; liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo; đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện; chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại trong bối cảnh hội nhập quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đối với giáo dục mm non: Tổ chức các hoạt động giáo dục ý thức về bản thân; khả năng nhận biết và thể hiện tình cảm, cảm xúc với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh; phát triển kỹ năng sống, kỹ năng xã hội (chăm ngoan, lễ phép, thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy, mạnh dạn, tự tin, tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm, chia sẻ, thực hiện quy tắc, quy định trong sinh hoạt ở trường, lớp mầm non, gia đình và nơi công cộng, quan tâm đến bảo vệ môi trường,...) đhình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, đặt nền tảng cho việc học tập, rèn luyện ở các cấp học tiếp theo.

- Đối với giáo dục phthông: Thực hiện nội dung dạy học các môn Đạo đức, Giáo dục công dân trong chương trình, sách giáo khoa hiện hành; triển khai hiệu quả các nội dung tích hợp, lồng ghép giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến trong các môn học (Tiếng Việt, Ngữ văn, Lịch sử,...), các hoạt động giáo dục trong đó tập trung vào các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; giáo dục hành vi, chuẩn mực đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống, giá trị sống trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Đối với giáo dục nghề nghiệp: Triển khai hiệu quả chương trình tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; kết hợp công tác giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trách nhiệm nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

- Đối với giáo dục đại học: Thực hiện chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị, bồi dưỡng cho sinh viên lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; kỹ năng, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; năng lực tự học, sáng tạo và tự đổi mới tri thức; làm chủ khoa học và công nghệ; có tinh thần lập nghiệp; có ý thức phục vụ nhân dân, phấn đấu trở thành công dân học tập trong nền kinh tế số, xã hội số.

Bố trí thời lượng giáo dục cho các hoạt động Đoàn, Hội, Đội và các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo ở nhà trường trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học; nâng cao chất lượng môn học đạo đức, môn lý luận chính trị và hiệu quả hoạt động giáo dục theo nguyên lý học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn. Phát huy tính tích cực, niềm say mê; khơi dậy ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến ở mỗi học sinh, sinh viên.

c) Vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tâm sinh lý lứa tuổi và khả năng của người học. Tổ chức hiệu quả tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên, các hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể, lao động, vệ sinh trường, lớp học, hoạt động xã hội; diễn đàn, câu lạc bộ sở thích, tài năng, các phong trào thi đua trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và trách nhiệm của các cấp, các ngành

a) Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống, học tập, việc làm; tuyên truyền tinh hoa văn hóa của nhân loại, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thanh niên; giáo dục các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam nói chung, Thủ đô nói riêng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tt, việc tốt, những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh th; đu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu, thông tin sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội trong việc phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng công hiên cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

b) Phát huy hiệu quả các hình thức và phương tiện tuyên truyền

- Đa dạng hóa và lồng ghép các hình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, triển lãm; phóng sự, bài viết trên báo, đài trung ương, địa phương; các phương tiện trực quan; các cuộc thi tìm hiu văn hóa, lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội, Đội; các cuộc thi về lý tưởng cách mạng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh; vinh danh, tuyên dương, khen thưởng các tấm gương thanh niên, thiếu niên và nhi đng tiêu biểu trong chiến đấu, lao động sản xuất, học tập và rèn luyện.

- Khuyến khích xuất bản, tái bản các đầu sách hay viết về những tấm gương anh hùng, liệt sĩ, người tốt, việc tốt. Biên soạn, phát hành các sách và ấn phẩm về bồi dưỡng tâm hồn, giá trị sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Quản lý nội dung và khai thác hiệu quả hệ thống truyền thông, văn hóa, thể thao sẵn có và tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, internet, mạng xã hội đphục vụ cho công tác tuyên truyền.

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong và ngoài nhà trường để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

a) Thực hiện các nội dung trong Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025.

b) Nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội; Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phát động.

c) Tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, bảo đảm quốc phòng an ninh và nhiệm vụ của tổ chức đoàn. Đề cao tính sáng tạo, tính hành động, tính giáo dục qua việc thực hiện từng dự án, đề án, công trình thanh niên, tránh hình thức, phô trương, lãng phí.

d) Định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện để phát triển, nhân rộng các phong trào có giá trị thực tiễn cao, có ý nghĩa giáo dục tích cực với thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

đ) Tổ chức phát động các đợt sinh hoạt chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Thủ đô, của Đảng, của Đoàn, Hội, Đội, các chương trình tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa của dân tộc. Khuyến khích, tạo môi trường và điều kiện cho hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật trong trí thức, văn nghệ sĩ trẻ.

e) Triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng theo chỉ đạo của Trung ương.

4. Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, văn hóa ứng xử cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

a) Phát huy vai trò của cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm, hợp đồng chuyên trách công tác tư vấn tâm lý, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, giáo viên chủ nhiệm và các thành viên khác thực hiện công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, văn hóa ứng xử cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong nhà trường.

b) Phối hợp với các chuyên gia, các trung tâm tư vấn tâm lý trong hoạt động hỗ trợ, tư vấn về các vấn đề xã hội, tư vấn tâm lý học đường, giáo dục kỹ năng phòng, chống các bệnh về học đường, tệ nạn xã hội và các kỹ năng cần thiết cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

c) Chú trọng tư vấn tâm lý về vấn đề dân tộc, giới tính, lứa tuổi, học tập, mi quan hệ xã hội, hướng nghiệp, cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; tham vấn tâm lý với những trường hợp khó khăn, cần sự trợ giúp can thiệp.

d) Kết hợp tư vấn, tham vấn trực tiếp và thiết lập đường dây nóng, chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn, hòm thư, mạng xã hội để tiếp nhận thông tin và tư vấn tâm lý cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

đ) Triển khai hiệu quả chương trình sức khỏe học đường nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

a) Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

- Các bậc ông bà, cha mẹ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền, bn phận của trẻ em, mục tiêu giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ; phát triển tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.

- Chủ động phối hợp với nhà trường và các đoàn thể trong việc giáo dục thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

- Thực hiện cam kết với cơ sở giáo dục về thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục và tạo môi trường tốt nhất góp phần hướng dẫn, quản lý con em học tập, rèn luyện.

- Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể trong việc hỗ trợ, cảm hóa thanh, thiếu niên chậm tiến.

b) Xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện

- Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong các nhà trường, thực hiện tốt 02 bộ quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội là: “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” và “Quy tc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

- Tiếp tục thực hiện và đưa nội dung của phong trào Thi đua “Dạy tt - Học tốt”; phong trào xây dựng “Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch” thành các hoạt động thường xuyên trong các cấp học.

- Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, mỗi trường học có ít nhất một không gian văn hóa gắn với giáo dục lịch sử, truyền thống, ý thức công dân cho học sinh.

- Các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, trường phổ thông có phòng tư vấn tâm lý học đường và bố trí cán bộ, giáo viên phụ trách, kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý, hướng nghiệp.

c) Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể

- Xác định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, li sng cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng là nhiệm vụ chính trị của chính quyền địa phương các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện.

- Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn Thủ đô.

- Lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp định kỳ hàng tháng, quý, năm gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyn hợp pháp của thế hệ trẻ.

- Củng cố, nhân rộng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các mô hình giáo dục pháp luật, cảm hóa thanh niên, thiếu niên chậm tiến.

6. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong các cơ sở giáo dục, tổ chức Đoàn, Hội, Đội

a) Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, các môn lý luận chính trị, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, tng phụ trách đội, giáo viên làm công tác Đoàn, Hội, Đội, giáo viên chủ nhiệm lớp trong các nhà trường.

b) Bồi dưỡng, phát huy hiệu quả đội ngũ phụ trách công tác học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

c) Tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác xã hội ở cấp xã, phường về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

d) Cập nhật, hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo đối với các trường sư phạm, cơ sở giáo dục có khoa sư phạm; bổ sung các chuyên đề nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên tham gia công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng sau khi tt nghiệp.

đ) Đ cao vai trò nêu gương và trách nhiệm của người đứng đu các cơ sở giáo dục; nâng cao phm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và tạo động lực đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

a) Khai thác hiệu quả các trang thông tin điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin và từng bước thực hiện chuyển đổi số trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

b) Khuyến khích cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục xây dựng, phổ biến tin, bài, bài giảng về giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với từng độ tuổi, từng nhóm đối tượng trên diễn đàn, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, nhóm xã hội.

c) Phổ biến, giáo dục, nâng cao năng lực khai thác, sử dụng công nghệ thông tin và thiết bị thông minh cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; phòng, chống tác hại, bảo vệ sự an toàn của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng.

d) ng dụng các phần mềm, công cụ trên không gian mạng (máy tính, điện thoại thông minh...) trong khảo sát, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận thanh niên; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên các diễn đàn mạng, trang thông tin điện tử.

8. Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

a) Thực hiện chính sách hỗ trợ chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử, cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Đánh giá việc rèn luyện lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên theo tiêu chí Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

b) Thực hiện các văn bản quy định, quy chế về công tác phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, li sng và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đng.

d) Tham mưu, đề xuất chính sách hỗ trợ đội ngũ làm công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

đ) Tham mưu, đề xuất chính sách khuyến khích, ghi nhận, tôn vinh, biu dương, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia hỗ trợ các nguồn lực đtriển khai hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đng.

9. Tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

a) Xây dựng chuyên trang tuyên truyền trên các cổng thông tin của Sở, ngành, địa phương về nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, li sng và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

b) Tổ chức rà soát lại việc bố trí, sử dụng sân chơi, các công trình văn hóa, thể thao cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tại địa phương. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có; xã hội hóa nguồn lực đnâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

c) Xây dựng cơ chế phối hợp nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao trong và ngoài nhà trường cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tại địa phương và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo.

d) Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thdục, ththao của hệ thống các trung tâm, các cung, nhà thiếu nhi cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

a) Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành.

b) Nguồn kinh phí hợp pháp của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

c) Nguồn tài trợ, viện trợ quốc tế và huy động từ xã hội, cộng đồng.

d) Các nguồn hợp pháp khác.

2. Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ tại Chương trình, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hằng năm của Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Là cơ quan thường trực triển khai, thực hiện kế hoạch

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện kế hoạch; triển khai các nhiệm vụ 1, 2, 4, 7 tại mục III của kế hoạch này.

- Chịu trách nhiệm đôn đốc các Sở, ngành; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch và tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện theo quy định.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả triển khai, thực hiện kế hoạch và đề xuất nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn tiếp theo.

b) Chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trực thuộc xây dựng kế hoạch chi tiết, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội địa phương để triển khai.

c) Triển khai nội dung, tài liệu hướng dẫn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sng văn hóa và kỹ năng sng, nội dung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động của kế hoạch trong ngành giáo dục; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ nhà giáo, báo cáo viên phụ trách công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trong các nhà trường.

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, các Sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện kế hoạch.

2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội

a) Chủ trì triển khai nhiệm vụ 3, 6 tại mục III và các nội dung liên quan của kế hoạch này.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan triển khai kế hoạch.

b) Chủ trì triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

3. Sở Văn hóa và Thể thao

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, hữu quan triển khai kế hoạch; thực hiện các nội dung tại điểm a, nhiệm vụ 5, mục III của kế hoạch này.

b) Định hướng phát triển các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và quản lý hoạt động biu diễn nghệ thuật của các tổ chức, đơn vị và văn nghệ sỹ; thông qua hoạt động biểu diễn tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, giáo dục lý tưởng cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Phối hợp với Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội định hướng các hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật.

c) Chỉ đạo, lồng ghép nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong quá trình triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó đề cao vai trò của gia đình trong việc giáo dục con, cháu.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ, giải pháp liên quan của kế hoạch.

- Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em thông qua truyền thông - giáo dục về Luật Trẻ em và Công ước quốc tế về quyền trẻ em.

- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách trợ giúp, tạo việc làm và thu nhập ổn định đối với các hộ gia đình nghèo, khó khăn để bảo đảm các quyền cơ bản của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, cũng như bảo đảm điều kiện tối thiểu trong việc chăm sóc, giáo dục cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

b) Chỉ đạo triển khai các nội dung kế hoạch trong hệ thống các nhà trường theo phân cấp quản lý.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan triển khai kế hoạch.

b) Hướng dẫn tuyên truyền trên trang/cng thông tin điện tử các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

6. Công an thành phố Hà Nội

a) Phối hợp với các Sở, ngành xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm công tác an ninh trật tự trường học; công tác phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

b) Phối hợp với các Sở, ngành và các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai đấu tranh phòng, chống tội phạm và giáo dục thanh, thiếu niên cá biệt.

7. Sở Tài chính

a) Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, Sở Tài chính, phòng Tài chính - Kế hoạch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tham mưu Ủy ban nhân dân đồng cấp bố trí kinh phí triển khai kế hoạch theo quy định.

b) Hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

8. Các Sở, ngành khác

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan và chịu trách nhiệm về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, li sng văn hóa đi với thanh niên, thiếu niên, nhi đồng theo phân cấp quản lý.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị

Phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan chủ trì để tuyên truyền và triển khai các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện kế hoạch.

10. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

a) Chủ trì thực hiện nhiệm vụ 8, 9 tại mục III của kế hoạch này.

b) Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn; btrí kinh phí của Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã đtriển khai các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đng tại địa phương.

11. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

Tham gia định hướng chỉ đạo, phối hợp kiểm tra việc xây dựng các chương trình hoạt động, hệ thống tài liệu, sách bồi dưỡng phục vụ cho việc tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng do các cơ quan triển khai thực hiện.

12. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sng và khơi dậy khát vọng cng hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; đưa nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, li sng và khơi dậy khát vọng cng hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

b) Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong các phong trào đang triển khai. Tuyên truyền, vận động việc xây dựng gia đình văn hóa, phát huy vai trò làm gương của ông bà, cha mẹ trong giáo dục thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

c) Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thn, bi dưỡngtưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho người lao động trong độ tui thanh niên.

d) Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội, Hội Nông dân thành phố Nội tham gia tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương.

e) Hội Khuyến học thành phố Hà Nội phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia công tác khuyến học - khuyến tài, tuyên dương, vinh danh các học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi.

Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, các tchức chính trị - xã hội và yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các qun, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện (qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tng hp chung)./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng:
- Văn phòng Chính phủ
;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Thành
ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Ch
tịch UBND Thành phố;
- UBMTTQVN và các
đoàn thể Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành
ủy:
- Các Sở, ban
, ngành Thành phố;
- Hội Cựu giáo chức Thành phố
;
- UBND các quận, huyện, thị xã
;
- VPUB: CVP, các Phó Chánh Văn phòng; Các phòng: KGVX, NC, KT, TH;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng