Kế hoạch 82/KH-UBND về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020
Số hiệu: 82/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 30/03/2020 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Dân sự, Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/KH-UBND

Sơn La, ngày 30 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” (sau đây gọi tắt là Đề án 452); Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 22/7/2015 của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ tư pháp trên địa bàn tỉnh Sơn La, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục phổ biến sâu rộng những nội dung quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi tắt là Công ước ICCPR), các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ dân sự, chính trị của công dân.

2. Yêu cầu

- Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân phải được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, bằng nhiều hình thức phù hợp.

- Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện Đề án; thực hiện lồng ghép với các chương trình, Đề án PBGDPL khác; đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực thực hiện công tác PBGDPL.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÔNG ƯỚC ICCPR

1. Đối tượng

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân.

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Nội dung phổ biến

- Tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR. Trong đó, tập trung đối với các quyền được Công ước công nhận như:

(1) Một số quyền đặc biệt (trong đó, có ba quyền có vị trí đặc biệt trong Công ước, đó là: Quyền tự quyết, quyền không phân biệt đối xử; quyền của người thiểu số);

(2) Các quyền dân sự (trong đó, tập trung đối với nội dung: Quyền sống; quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm; quyền không bị bắt, giam giữ tùy tiện, độc đoán; quyền tự do và an toàn cá nhân; quyền tự do không bị buộc làm nô lệ hay nô dịch; quyền được đối xử nhân đạo của người bị tước tự do; quyền tự do đi lại và cư trú; quyền bình đẳng trước tòa án; quyền bảo vệ sự riêng tư; quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo; quyền tự do ngôn luận; quyền kết hôn và lập gia đình; quyền của trẻ em...);

(3) Các quyền chính trị (trong đó, tập trung đối với nội dung quyền tự do hội họp và lập hội; quyền tham gia chính trị).

- Các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành, tập trung vào các đạo luật Bộ luật Dân sự năm 2015; Bộ luật Hình sự năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015; Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, Luật Trẻ em năm 2016, Luật Báo chí năm 2016; Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017; Luật Đặc xá năm 2018; Luật Giáo dục năm 2019; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam...; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân gắn với Đại hội Đảng các cấp.

- Tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị.

3. Nhiệm vụ

3.1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép trong các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước ICCPR trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Các chuyên trang/chuyên mục/phóng sự/chương trình/tin, bài được đăng tải hoặc phát sóng.

3.2. Biên soạn, cung cấp các tài liệu tuyên truyền, tờ gấp phổ biến về quyền dân sự, chính trị cho các cơ quan, đơn vị, địa phương khai thác sử dụng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II, quý III năm 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Các tài liệu tuyên truyền được biên soạn.

3.3. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật lồng ghép nội dung triển khai thực hiện Công ước ICCPR cho đội ngũ Báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện; tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở; giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo (trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II, quý III/2020.

- Kết quả, sản phẩm: Các Hội nghị, Hội thảo được tổ chức.

3.4. Phổ biến các nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, các quyền dân sự và chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành, tập trung đối với nội dung: Bộ luật Hình sự năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015; Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Thi hành án hình sự, Luật Đặc xá đến các đối tượng là người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân trong Trại tạm giam và các Nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh...

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II, quý III năm 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Các Hội nghị, Hội thảo, các buổi học, sinh hoạt chuyên đề được tổ chức, các tài liệu tuyên truyền được phát miễn phí hoặc các hình thức tuyên truyền phù hợp khác.

3.5. Phổ biến các nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, các quyền dân sự và chính trị trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II, quý III năm 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến được tổ chức hoặc lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt chuyên môn của cơ quan, đơn vị; các tài liệu tuyên truyền được phát miễn phí hoặc đăng tải trên Cổng/Trang Thông tin điện tử.

3.6. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nội dung Công ước cho nhân dân; tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành trong năm 2019, 2020; các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của Nhân dân như Bộ Luật Dân sự; Bộ Luật Lao động; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Cư trú; Luật Căn cước công dân; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Người khuyết tật; Luật Khám chữa bệnh; Luật Đất đai; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tố cáo; Luật Khiếu nại; Luật Tiếp công dân; Luật Tố tụng hành chính; Luật tiếp cận thông tin; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật báo chí; Luật trẻ em; Luật Nuôi con nuôi; Luật Hộ tịch; Luật Quốc tịch; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Phòng, chống khủng bố; Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các văn bản pháp luật khác có quy định về quyền dân sự, chính trị của công dân; thông tin về tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố (trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật được thực hiện; các tài liệu, đề cương tuyên truyền được biên soạn, phát hành và các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương ...

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí trong dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020.

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Kế hoạch này và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường thời lượng đưa tin, phát sóng, mở các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân gắn với Đại hội Đảng các cấp; tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và trong các văn bản pháp luật, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì tổ chức triển khai nhiệm vụ phổ biến Công ước ICCPR và pháp luật về các quyền dân sự, chính trị trong nhà trường và cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân trên địa bàn tỉnh.

4. Công an tỉnh: Chủ trì tổ chức các hoạt động phổ biến Công ước ICCPR và pháp luật về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, chiến sỹ trong ngành và các đối tượng đặc thù (người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân trong Trại tạm giam và các Nhà tạm giữ) trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Tài chính: Phối hợp với các sở, ngành, địa phương thông báo dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo đúng quy định; hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

6. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung trong Kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện với UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp), tổng hợp chung trong báo cáo công tác PBGDPL, trước 16/6/2020 (đối với báo cáo 06 tháng); trước 18/11/2020 (đối với báo cáo năm).

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp để báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh ủy;
- Ban Nội chính tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành; tổ chức, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NC, Hằng(30b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh