Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2022 thực hiện Kế hoạch 57-KH/TU thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội
Số hiệu: 82/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành: 11/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/KH-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 57-KH/TU NGÀY 30/12/2021 CỦA THÀNH ỦY HÀ NỘI VỀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 06-CT/TW NGÀY 24/6/2021 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 30/12/2021 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 06-CT/TW; Kế hoạch số 57-KH/TU), UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Chỉ thị số 06-CT/TW, Kế hoạch số 57-KH/TU; nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác xây dựng gia đình; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi người dân về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, huy động các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư, gia đình và từng cá nhân tham gia vào công tác xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; gắn với thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và người cao tuổi, đáp ứng nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu

Việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW và Kế hoạch số 57-KH/TU phải sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn; lồng ghép công tác xây dựng gia đình với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; triển khai thực hiện công tác gia đình phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác gia đình trong tình hình mới

- Huy động các nguồn lực và sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư, gia đình và toàn xã hội trong công tác xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh trên địa bàn Thành phố.

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác gia đình; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu về công tác gia đình gắn với thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, địa phương.

- Triển khai kịp thời có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình trong tình hình mới.

- Đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Nâng cao chất lượng bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Tăng cường xã hội hóa huy động các nguồn lực thực hiện các mục tiêu xây dựng gia đình; triển khai thực hiện nghiên cứu đề tài khoa học về gia đình và công tác phòng, chống bạo lực trong gia đình.

2. Xây dựng cơ chế, chính sách về công tác gia đình

- Xây dựng cơ chế, chính sách về gia đình theo hướng lấy hoạt động của gia đình làm trọng tâm, bảo đảm sự gắn kết xã hội và vai trò của gia đình. Các chính sách về gia đình phải hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; chú trọng đến đối tượng trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật. Quan tâm đến phát triển kinh tế gia đình, có chính sách ưu tiên hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình cho các gia đình chính sách, gia đình dân tộc thiểu số, hộ nghèo vùng xa trung tâm, còn khó khăn.

- Khuyến khích đầu tư phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản đối với gia đình; mạng lưới dịch vụ ngoài công lập tạo điều kiện để các gia đình và các thành viên gia đình khi bị bạo lực gia đình được tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản bình đẳng và thuận lợi.

- Huy động các cá nhân, tổ chức xã hội, cộng đồng hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn, phụ nữ yếu thế phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ gia đình phát triển bền vững, hạnh phúc và thực hiện bình đẳng giới; nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình; đầu tư cho nghiên cứu, hợp tác ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực gia đình.

- Xử lý triệt để tình trạng bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ và trẻ em, xâm hại tình dục, sử dụng người chưa thành niên lao động trái quy định pháp luật; phòng ngừa, ngăn chặn các tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, lối sống thực dụng, thông tin tiêu cực trên mạng internet và mạng xã hội.

- Phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa gia đình với nhà trường và xã hội trong định hướng giá trị, giáo dục đạo đức, lối sống cho giới trẻ nhất là đối tượng thanh, thiếu niên.

3. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình

- Củng cố, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác gia đình các cấp; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em và các văn bản có liên quan đến công tác gia đình.

- Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về gia đình bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, thống nhất, gắn kết với các lĩnh vực bình đẳng giới và trẻ em. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nhân lực làm công tác gia đình theo hướng tích hợp đa ngành, phân định rõ đào tạo chuyên môn và cán bộ quản lý công tác gia đình.

- Thực hiện tốt các chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình; thực hiện bình đẳng giới; triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

- Xây dựng mạng lưới dịch vụ công đảm bảo hỗ trợ gia đình và các thành viên gia đình khi bị bạo lực gia đình; tổng hợp cơ sở dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng về công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình từ Thành phố đến cơ sở theo hướng tích hợp đa ngành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng chế độ cho lực lượng cộng tác viên dân số gắn với làm công tác gia đình ở thôn, xóm, tổ dân phố.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về gia đình

- Đẩy mạnh và đổi mới công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, các chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình, các rủi ro đối với gia đình, giúp người dân chủ động phòng ngừa các ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình.

- Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, con người Việt Nam giàu lòng nhân ái, khoan dung, chân thành, tín nghĩa, trọng đạo lý, cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm, sáng tạo, khát vọng, hiện đại. Nâng cao hiệu quả, tính thiết thực trong xây dựng “Gia đình văn hóa” trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động nhm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò gia đình và công tác gia đình đối với các cấp, các ngành, cộng đồng, các thành viên trong gia đình trong tình hình mới; tổ chức các đợt tuyên truyền triển khai việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình bằng nhiều hình thức, loại hình đa dạng, phong phú, giúp các gia đình có kiến thức và kĩ năng sống, chủ động phòng, chống sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu có chọn lọc những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển, giúp các thành viên gia đình ngày càng sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình Thủ đô no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

- Tuyên truyền góp phần xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, đấu tranh chống lối sống thực dụng, vị kỷ, đồi trụy.

- Phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử trong công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, Kế hoạch số 57-KH/TU. Tuyên truyền những kết quả nổi bật điển hình của các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân thực hiện tốt chủ trương chính sách về công tác gia đình và phong trào thi đua xây dựng “Gia đình văn hóa”, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác gia đình gắn với hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Tháng hành động vì trẻ em; Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11); Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Tổ chức phát động các cuộc thi sáng tác những tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề gia đình để tuyên truyền giới thiệu gương người tốt, việc tốt và phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về công tác gia đình.

- Biên soạn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu, tranh ảnh, video clip tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

5. Công tác kiểm tra, giám sát

Tăng cường kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực gia đình.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm của các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn tài trợ, viện trợ quốc tế, huy động từ xã hội, cộng đồng và các nguồn hợp pháp khác.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng dự toán chi hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

…………………

5. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp tham mưu phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản đối với gia đình, tạo điều kiện để các gia đình và các thành viên gia đình khi bị bạo lực gia đình được tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản bình đẳng, thuận lợi.

- Hướng dẫn, chỉ đạo việc tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước, tư nhân trên địa bàn Thành phố theo đúng quy định.

6. Công an Thành phố

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tăng cường chỉ đạo ngành dọc thực hiện các biện pháp phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo Công an các cấp thống kê, báo cáo các vụ việc vi phạm pháp luật, kết quả xử lý về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố.

7. Sở Tư pháp

- Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục Thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em, Luật Bình đẳng giới... trên Trang thông tin tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của Thành phố và các hình thức khác phù hợp; phối hợp với Sở, ban, ngành có liên quan phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình chú trọng đến các xã đặc biệt khó khăn, các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng xa trung tâm trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động hòa giải ở cơ sở trong đó chú trọng đến kỹ năng hòa giải đối với vụ việc mâu thuẫn trong gia đình; tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên ở cơ sở pháp luật hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực và lĩnh vực pháp luật thường gây ra mâu thuẫn trong gia đình như thừa kế, dân sự, đất đai và kỹ năng hòa giải đối với vụ việc mâu thuẫn trong gia đình.

- Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý tăng cường hoạt động tổ chức tư vấn, truyền thông tại cơ sở nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân về Luật Hôn nhân gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Trẻ em; Luật Bình đẳng giới. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình, bị xâm hại sức khỏe tính mạng, xâm hại tình dục trẻ em thuộc diện được trợ giúp pháp lý khi họ có yêu cầu.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các Sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác xây dựng gia đình; tăng cường tuyên truyền về những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; giới thiệu các mô hình gia đình tiêu biểu, các gương điển hình trong công tác xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh; phê phán lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình trên địa bàn Thành phố.

- Tăng cường quản lý thông tin trên môi trường mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng môi trường mạng để phát tán thông tin có nội dung tiêu cực, ảnh hưởng đến thuần phong, mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

9. Các cơ quan báo, đài: Báo Hànộimới, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Phụ nữ Thủ đô, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, số lượng tin, bài viết tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em, Luật Bình đẳng giới; tuyên truyền những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; giới thiệu về gương người tốt, việc tốt, phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về bạo lực gia đình.

10. Các Sở, ban, ngành Thành phố

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao lồng ghép các nội dung công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về gia đình; tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chiến lược, chương trình, đề án của Trung ương và của Thành phố về lĩnh vực gia đình.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động Thành phố và các đơn vị thành viên

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của từng cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện công tác gia đình đối với các cơ quan, đơn vị.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện chính sách pháp luật về gia đình; giáo dục trong gia đình các chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình. Lồng ghép nội dung công tác gia đình với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

12. UBND các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức lồng ghép để đảm bảo hiệu quả việc thực hiện Kế hoạch này với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình tiêu biểu. Có giải pháp đấu tranh chống lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình; quan tâm quản lý những rủi ro tác động tiêu cực đến gia đình, nhất là bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, buôn bán phụ nữ và trẻ em.

- Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về công tác gia đình; nâng cao chất lượng công tác xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Bố trí kinh phí để đảm bảo công tác gia đình tại địa phương hoạt động có hiệu quả; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định.

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch. Hàng năm, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch trước ngày 15 tháng 11 gửi Sở Văn hóa và Thể thao (47 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tổng hợp, báo cáo các cấp theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- UBMTTQVN Thành phố Hà Nội;
- Ban TGTU, Ban VHXH HĐND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài PT&TH Hà Nội, Báo Hànộimới, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Phụ nữ Thủ đô;
- VPUB: CVP, PCVP P.T.T.Huyền, các phòng KGVX, NC, KT, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.