Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Số hiệu: 80/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Thân Đức Hưởng
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/KH-UBND

Cà Mau, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VAN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 05/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

2. Mc tiêu c thể đến năm 2020

- Trung bình hàng năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người.

- Trên 50% người lao động làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp có nguy cơ bị các bệnh nghề nghiệp phổ biến được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp; trên 70% doanh nghiệp lớn và 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguy cơ về bệnh nghề nghiệp được thực hiện quan trắc môi trường lao động.

- Trung bình hàng năm hỗ trợ và hướng dẫn từ 15 đến 20 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả một số nội dung cơ bản của hệ thống quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động, bước đầu xây dựng văn hóa an toàn trong lao động.

- Hàng năm, trên 200 người làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động; 200 người làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 150 người làm công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp được hỗ trợ huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động.

- Trên 80% số người thuộc lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc được huấn luyện cập nhật về sơ cứu, cấp cứu.

- 100% số người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật.

- 100% số vụ tai nạn lao động chết người được điều tra, xử lý theo quy định của Bộ luật Lao động.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Các hoạt động nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động

- Hàng năm tổ chức huấn luyện nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ an toàn - vệ sinh lao động cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh.

- Trang bị máy, thiết bị phục vụ nâng cao năng lực và hiệu quả công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực hệ thống cán bộ làm công tác thanh tra, kim tra, giám sát an toàn, vệ sinh lao động.

- Tổ chức điều tra đúng thời hạn quy định đối với các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động làm bị thương nặng từ 2 người lao động trở lên; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân để xảy ra tai nạn lao động.

- Tổ chức thống kê, tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và kiện toàn cơ sở dữ liệu Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động.

- Triển khai xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động phù hợp trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, có nguy cơ cao về an toàn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động nâng cao nghiệp vụ y tế lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động tại nơi làm việc

- Xây dựng và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh nghề nghiệp phổ biến trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ về bệnh nghề nghiệp.

- Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế làm nhiệm vụ chẩn đoán, giám định, điều trị và phục hồi chức năng cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tập huấn, nâng cao năng lực nghiệp vụ quan trắc môi trường lao động, đánh giá các yếu tố có hại cho các tổ chức, cá nhân hoạt động quan trắc môi trường lao động.

- Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho người làm công tác y tế tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; huấn luyện lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc.

3. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, tư vấn về an toàn, vệ sinh lao động

- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, người sử dụng lao động và các cơ sở, đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát hành các ấn phm như s tay an toàn lao động, các tờ rơi, tranh áp phích, pano chứa các thông tin, hình ảnh, kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

- Triển khai huấn luyện, tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động cho đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ an toàn vệ sinh viên tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động.

- Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cải thiện điều kiện làm việc, áp dụng mô hình quản lý an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tiến tới thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng văn hóa an toàn lao động trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Tư vấn, hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động cho các tổ chức dịch vụ huấn luyện, tư vấn về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường hoạt động của tổ chức Công đoàn trong việc tổ chức các phong trào qun chúng thi đua làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; phối hợp tuyên truyền, huấn luyện nâng cao năng lực, hiệu quả, kỹ năng hoạt động của đội ngũ an toàn vệ sinh viên; tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn người lao động nâng cao ý thức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế, các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc.

4. Thực hiện có hiệu quả cộng tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động của các đơn vị, doanh nghiệp.

- Kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp khắc phục các tồn tại, thiếu sót về công tác an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo ngăn ngừa có hiệu quả các nguy cơ gây tai nạn, bệnh nghề nghiệp.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả của chương trình; điều chỉnh, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác phối hợp, triển khai thực hiện Chương trình giữa các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách nhà nước (Vốn đu tư phát triển, vốn sự nghiệp) bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của địa phương và Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Kinh phí đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia.

3. Tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước.

4. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh.

- Hàng năm lập kế hoạch, xây dựng dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của kế hoạch.

- Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng quy định.

2. Sở Y tế

- Lập kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức triển khai hoạt động phòng, chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động.

- Theo dõi, tổng hp, cung cấp thông tin về công tác vệ sinh lao động; thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về bệnh nghề nghiệp; quản lý sức khỏe người lao động tại nơi làm việc; triển khai hiệu quả Dự án phòng, chống các bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2016 - 2020.

3. Sở Tài chính

- Tùy vào tình hình ngân sách của tỉnh hàng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn đối ứng thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Phối hp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguồn kinh phí theo quy định.

4. Sở Kế hoch và Đầu tư

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lồng ghép các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh lao động vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 05 năm và hàng năm; tham mưu phân bổ vốn đầu tư phát triển để thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.

5. Liên đoàn Lao động tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn trong tỉnh trin khai các biện pháp nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác an toàn vệ sinh lao động; nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ an toàn vệ sinh viên trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nội dung về an toàn lao động, vệ sinh lao động; phối hợp với các cơ quan nhà nước thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; phối hp với người sử dụng lao động xây dựng, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy chế, nội quy, các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Định hướng cho các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử (Website), bản tin trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về ATLĐ, VSLĐ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016-2020.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí xuất bản liên quan đến thông tin tuyên truyền về Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về ATLĐ, VSLĐ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016-2020.

7. Sở Công Thương

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác an toàn lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất; cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, các chợ và trung tâm thương mại.

- Chủ trì, phối hp với các cơ quan có liên quan kiểm tra chặt chẽ hoạt động quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, hoạt động sử dụng hóa chất tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, phổ biến các biện pháp phòng chống nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, nhiễm khuẩn nghề nghiệp trong chăn nuôi, trồng trọt và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động khi sử dụng máy móc, thiết bị sản xuất trong nông nghiệp và trong các khu sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường kim tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc ngành quản lý.

9. Sở Xây dựng

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông trong đô thị, công trình cầu vượt sông và đường quốc lộ, đặc biệt các công trình xây dựng có người lao động làm việc trên cao và có các loại máy, thiết bị phục vụ thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

10. Sở Giao thông vận tải

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác an toàn lao động tại các công trình xây dựng cầu đường, các công trình giao thông trọng điểm thuộc quyền quản lý. Tăng cường kim tra công tác quản lý chất lượng công trình trong các khâu khảo sát, thiết kế, thi công, xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành và bảo trì công trình.

11. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động thuộc khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp trong khu công nghiệp báo cáo kịp thời cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về các vụ tai nạn lao động chết người hoặc làm bị thương nặng từ hai người lao động trở lên hoặc các sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng xảy ra trong các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp.

12. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo ảnh Đất Mũi, Báo Cà Mau

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động của Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động

13. UBND các huyện, thành phố

- Triển khai thực hiện Kế hoạch phù hp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động, người lao động trên địa bàn.

- Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về công tác thống kê, báo cáo định kỳ tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan tới người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

14. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội

- Tổ chức thực hiện đúng các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

- Tích cực tham gia phối hợp các hoạt động triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020.

- Các doanh nghiệp quan tâm đầu tư kinh phí cải thiện điều kiện lao động, môi trường lao động; đổi mới dây chuyền công nghệ; xây dựng, hoàn thiện quy trình, biện pháp làm việc an toàn lao động; tổ chức huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động; chấp hành tốt việc tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động với các cơ quan chức năng.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố Cà Mau, các doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 10/7), một năm (trước ngày 10/12) báo cáo kết quả về Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TB&XH;
- Các đ/v phần IV;
- Cổng TTĐT tỉnh; TT TH-CB;
- VXT;
- Lưu: VT, Mi72.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng