Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Số hiệu: 78/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Văn Xuyên
Ngày ban hành: 02/12/2016 Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/KH-UBND

Thái Bình, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ X thông qua ngày 23/11/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mc đích

- Tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Khí tượng thủy văn đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, để sớm đưa các quy định của pháp luật vào cuộc sống;

- Triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện Luật Khí tượng thủy văn phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật Khí tượng thủy văn;

- Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch đảm bảo chất lượng và theo đúng tiến độ đã đề ra.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Khí tượng thủy văn và các văn bản quy định chi tiết Luật

a) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Khí tượng thủy văn trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, đài phát thanh và truyền hình xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Luật Khí tượng thủy văn trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Cổng Thông tin Điện tử, Bản tin chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Luật Khí tượng thủy văn;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức truyền, phát tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn do hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia ban hành và thông tin về biến đổi khí hậu phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Khí tượng thủy văn bằng các hình thức khác

Tổ chức các hội nghị theo chuyên đề, sân khấu hóa, phát hành tài liệu hỏi đáp, tờ rơi, panô, áp phích, tổ chức các hoạt động cộng đồng, tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, hỏi đáp thông qua cổng thông tin điện tử...

2. Lập Kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng

Căn cứ vào quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia và nhu cu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn theo mục đích phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức lập và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng của tỉnh.

Thời gian thực hiện trong năm 2017- 2018.

3. Tổng hợp, báo cáo về hiện trạng các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng và hoạt động quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn của các chủ công trình thuộc quyền quản lý

- Tổng hợp, rà soát, lập danh mục các công trình, chủ công trình phải tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn thuộc phạm vi quản lý;

- Các công trình phải quan trắc: Cảng biển Diêm Điền; cầu qua vùng ca sông ven biển, các đảo vùng nội thủy có khẩu độ thông thuyền từ 500m trở lên;

- Thời gian thực hiện hoàn thành báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh trước ngày 01/02/2017; hàng năm, cập nhật, bổ sung danh mục công trình và chủ công trình phải tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

4. Xây dựng, phê duyệt phương án cắm mốc giới, công khai mốc gii và bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia

Đài Khí tượng Thủy văn Thái Bình xây dựng, phê duyệt phương án cắm mốc giới, công khai mốc giới và bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn. Bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia, ngăn chặn các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 8 Luật Khí tượng thủy văn.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2017-2019.

5. Quản lý hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia

- Tổ chức rà soát, lập danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh; thời gian thực hiện trong năm 2017;

- Thực hiện cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo thẩm quyền của UBND tỉnh;

- Hàng năm, tổng hợp tình hình cấp giấy phép và hoạt động của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tưng thủy văn, gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

6. Thực hiện quy định về truyền, phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn và việc sử dụng bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

- Tổ chức quán triệt và thực hiện quy định "Phải sử dụng bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai mới nhất do hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia ban hành trong hoạt động phòng chống thiên tai";

- Kiểm tra việc truyền phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn trên địa bàn, phạm vi quản lý theo quy định chi tiết tại Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

- Thu nhận thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn từ các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn;

- Xây dựng quy trình khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn; cung cấp thông tin, dữ liệu và xác nhận nguồn gốc của thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn từ các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh;

- Định kỳ hàng năm gửi báo cáo về công tác thu nhận, lưu trữ bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn cho Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu).

8. Thực hiện lồng ghép kết quả giám sát biến đổi khí hậu trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Thực hiện lồng ghép kết quả giám sát biến đổi khí hậu và nội dung ứng phó biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch của tỉnh thuộc danh mục thực hiện đánh giá tác động môi trường chiến lược.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch này được bố trí theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu; tổ chức triển khai thực hiện;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để triển khai các hoạt động khí tượng thủy văn bảo đảm hiệu quả, đy đủ, chặt chẽ theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Báo Thái Bình, Đài phát thanh - Truyền hình Thái Bình và các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến Luật Khí tượng Thủy văn, các văn bản liên quan lĩnh vực khí tượng thủy văn trên các phương tiện thông tin đại chúng; đăng tải thông tin tuyên truyền Luật Khí tượng thủy văn và các văn bản liên quan lĩnh vực khí tượng thủy văn trên Website của Sở;

- Tham mưu UBND tỉnh lập, phê duyệt Kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh;

- Tổng hợp, báo cáo về hiện trạng các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng và hoạt động quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn của các chủ công trình thuộc quyền quản lý;

- Quản lý hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện quy định về truyền, phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn và việc sử dụng bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành thực hiện lồng ghép kết quả giám sát biến đổi khí hậu trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn Thái Bình xây dựng, phê duyệt phương án cắm mốc giới, công khai mốc giới và bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia trên địa bàn tỉnh;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ báo cáo kết quả tổ chức triển khai thi hành Luật Khí tượng thủy văn, công tác quản lý khí tượng thủy văn theo quy định.

2. Sở Tư pháp

- Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức các hoạt động, hình thức tuyên truyền, hướng dẫn các ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL về khí tượng thủy văn.

3. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phương án phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng ngân sách theo quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện các hoạt động khí tượng thủy văn phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai của địa phương.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình của tỉnh xây dựng thực hiện kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Luật Khí tượng thủy văn trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khí tượng thủy văn trên trang thông tin điện tử của tỉnh;

- Phối hợp kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền văn bản pháp luật về khí tượng thủy văn trên mạng thông tin điện tử, trên các phương tiện thông tin đại chúng...

5. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình

Tổ chức truyền, phát tin dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn do hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia ban hành và thông tin về biến đổi khí hậu phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hướng dẫn các Đài truyền thanh huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động khí tượng thủy văn, truyền, phát tin dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn.

6. Các sở, ngành liên quan

- Thực hiện lồng ghép kết quả giám sát biến đổi khí hậu trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành;

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lập Kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh. Rà soát, tổng hợp, báo cáo về hiện trạng các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng và hoạt động quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn của các chủ công trình thuộc quyền quản lý; quản lý hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia; xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn;

- Phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn Thái Bình thực hiện phương án cắm mốc giới, công khai mốc giới và bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia trên địa bàn tỉnh.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận tích cực phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thâm gia bảo vệ công trình khí tượng thủy văn, tiếp nhận, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn và chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn, biến đi khí hậu.

8. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Theo dõi việc chấp hành pháp luật về khí tượng thủy văn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn;

- Theo dõi, đánh giá, khai thác, sử dụng tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

- Phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền về khí tượng thủy văn; tham gia giải quyết, xử lý vi phạm về khí tượng thủy văn theo thẩm quyền;

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình hoạt động khí tượng thủy văn, thiệt hại do thiên tai, khí tượng thủy văn gây ra trên địa bàn;

- Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo về khai thác, bảo vệ công trình khí tượng thủy văn trên địa bàn;

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn theo phân cấp;

- Phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn Thái Bình thực hiện phương án cắm mốc giới, công khai mốc giới và bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia trên địa bàn huyện.

9. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

- Tham gia bảo vệ công trình khí tượng thủy văn trên địa bàn;

- Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền và khí tượng thủy văn; tham gia giải quyết, xử lý vi phạm về khí tượng thủy văn theo thẩm quyền;

- Tổng hợp báo cáo UBND cấp huyện tình hình hoạt động khí tượng thủy văn, thiệt hại do thiên tai, khí tượng thủy văn gây ra trên địa bàn;

- Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo về khai thác, bảo vệ công trình khí tượng thủy văn trên địa bàn;

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn theo phân cấp;

- Phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn Thái Bình thực hiện phương án cắm mốc giới, công khai mốc giới và bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia trên địa bàn xã.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ánh qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT.UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh, các tổ chức thành viên;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài Khí tượng Thủy văn Thái Bình;
- Cổng Thông tin Điện tử Thái Bình;
- UBND các xã, phường, thị
trấn;
- Lưu: VT, NNTNMT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.