Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án “Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030”
Số hiệu: 78/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 14/11/2016 Ngày hiệu lực: 14/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/KH-UBND

Cà Mau, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT GIAI ĐOẠN 2016-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030”

Thực hiện Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016-2025, tm nhìn đến năm 2030”; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

1. Đối tượng: Học sinh, sinh viên của tỉnh đang theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trong cả nước có tài năng, năng khiếu vượt trội.

2. Lĩnh vực đào tạo tài năng gồm: Âm nhạc, Mỹ thuật, Sân khấu, Múa và ngành Sáng tác văn học.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phát hiện, đào tạo học sinh, sinh viên có năng khiếu vượt trội để trở thành những nghệ sĩ tài năng trong biểu diễn, sáng tác, giảng dạy; tham gia biểu diễn, dự thi các chương trình, cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp trong nước và quốc tế; phát triển tài năng trẻ văn hóa nghệ thuật có trình độ chuyên môn sâu, có đức, có tài, có khả năng sáng tạo ra các sản phẩm văn hóa nghệ thuật chất lượng cao mang tầm quốc gia và quốc tế; trở thành lực lượng văn nghệ sĩ nòng cốt, chủ đạo trong hoạt động văn hóa nghệ thuật của tỉnh, của đất nước.

2. Mc tiêu c thể

a) Giai đoạn 2016-2025 có từ 2 - 3 tài năng thuộc các lĩnh vực đào tạo được cử tham dự và đoạt giải thưởng các cuộc thi, hội diễn, triển lãm nghệ thuật trong nước và quốc tế hoặc được Hội đồng chuyên môn đánh giá cao, được công chúng đón nhận.

b) Giai đoạn 2016-2025 cử khoảng 2 tài năng thuộc các lĩnh vực đào tạo đi thực tập ngắn hạn tại các cơ sở đào tạo, đơn vị nghệ thuật có uy tín ở nước ngoài.

c) Đến năm 2025, cứ tuyển sinh và đào tạo được khoảng 10 sinh viên đại học và khoảng 10 học sinh trung cấp theo học các lớp tài năng thuộc các lĩnh vực đào tạo của Đề án.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Trình độ đào tạo

- Lĩnh vực Mỹ thuật, Sân khấu và ngành Sáng tác văn học: trình độ đại học.

- Lĩnh vực Âm nhạc: trình độ đại học và trung cấp.

- Lĩnh vực Múa: trình độ cao đẳng và trung cấp.

2. Lộ trình triển khai thực hiện:

a) Giai đoạn 2017 - 2020:

- Triển khai cử đào tạo tài năng theo nội dung của Đề án khi có văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Ban hành cơ chế, chính sách sau đào tạo đối với sinh viên, học sinh được tiếp nhận công tác; sinh viên học sinh có cam kết phục vụ địa phương sau khi được đào tạo.

b) Giai đoạn 2021 - 2030:

- Tiếp tục cử đi đào tạo các lớp tài năng theo nội dung Đề án.

- Cử các tài năng xuất sắc đi đào tạo, bồi dưỡng, thực tập ngắn hạn ở các cơ sở đào tạo, đơn vị nghệ thuật trong nước và nước ngoài; tham gia các kỳ thi nghệ thuật ở trong nước và quốc tế.

3. Tổ chức thực hiện:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ tham mưu đề xuất, xét chọn, giới thiệu ứng viên dự tuyển của địa phương để tạo nguồn tuyển sinh cho các cơ sở đào tạo tài năng được lựa chọn theo Đề án.

Trên đây là nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của tỉnh Cà Mau, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ có liên quan triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, TT&DL (báo cáo);
- Các đơn vị phần 3;
- Cổng TTĐT tỉnh, Trung tâm CB-TH;
- VXT;
- Lưu: VT, VXT40.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân