Kế hoạch 78/KH-UBND về triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Số hiệu: 78/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành: 10/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/KH-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CAI NGHIỆN VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2022

Thực hiện Công văn số 332/LĐTBXH-PCTNXH ngày 16/02/2022 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP , các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác phòng, chống tội phạm, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn 2021-2025 về công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố nhằm kiềm chế tốc độ gia tăng người nghiện mới; người sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố.

- Nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị, cai nghiện ma túy tại tại cộng đồng và tại cơ sở cai nghiện ma túy; thực hiện đa dạng hóa các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy; tăng cường quản lý người nghiện ma túy ngoài xã hội, không đgia tăng các vụ phạm tội do người nghiện ma túy gây ra.

2. Yêu cầu

- Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã hội phát huy vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Phát huy vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo và triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Các cơ quan, đơn vị được phân công, giao nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị và đề xuất giải pháp cụ thể để triển khai, đặc biệt lưu ý đến công tác phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình thực hiện.

II. CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục phổ thông triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 1567/KH-BGDĐT ngày 11/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Công ước ASEAN về các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

2. Phấn đấu trên 80% số người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý trên địa bàn Thành phố được tiếp cận các dịch vụ: tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.

3. 100% các quận, huyện, thị xã công bố danh sách các cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; đảm bảo tất cả những người được xác định là người nghiện ma túy đã đăng ký đều được tham gia điều trị, cai nghiện đúng quy định.

4. Duy trì điều trị lũy tích cho 6.500 người nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone đến cuối năm 2022.

5. Các cơ sở cai nghiện ma túy tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan vận động 2.100 người nghiện ma túy vào cai nghiện tự nguyện; 100% người nghiện ma túy đăng ký cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập đều được tiếp nhận, điều trị cai nghiện. Các cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập cung cấp dịch vụ cai nghiện cắt cơn, tư vấn tâm lý, hỗ trợ xã hội cho 1.000 người tự nguyện đăng ký tham gia điều trị.

6. Lập 950 hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân các quận, huyện, thị xã ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trong đó 50% người có hộ khẩu Hà Nội.

7. Tiếp tục duy trì quản lý số người đang thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú năm 2021 chuyển sang, tiếp nhận và thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú cho 900 người hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện, người đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phấn đấu 100% người hoàn thành các chương trình cai nghiện ma túy được các địa phương phân công các tổ chức, cá nhân quản lý, giúp đỡ quản lý sau cai nghiện ma túy và theo dõi, đánh giá tỷ lệ tái sử dụng trái phép chất ma túy, tái nghiện ma túy.

8. Các địa phương hỗ trợ vay vốn, học nghề, hỗ trợ tìm việc làm với các hình thức phù hợp cho 300 người hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện, người đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Các cơ sở cai nghiện ma túy tổ chức dạy nghề cho 500 người cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

9. Duy trì hoạt động các mô hình quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú tại các địa phương đã triển khai năm 2021, phát triển mới các mô hình năm 2022 tại các xã, phường, thị trấn đảm bảo chỉ tiêu tiến độ theo lộ trình tại Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

10. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ, điều trị, cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập, cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; quản lý chặt chẽ người cai nghiện ma túy đảm bảo an ninh trật tự trong cơ sở cai nghiện ma túy và trên địa bàn. Kết nối chặt chẽ với địa phương đảm bảo 100% học viên hết thời gian cai nghiện ma túy về nơi cư trú được quản lý sau cai nghiện ma túy.

(Chi tiết theo Phụ lục I, II đính kèm)

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành và quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy

- Tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Chỉ thị s36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 22/01/2020 của Thành ủy về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy và Kế hoạch số 175/KH-TU ngày 22/01/2020 của Thành ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tquốc và các đoàn thchính trị-xã hội các cấp, trước hết là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và nhận thức đầy đủ vai trò, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy tại đơn vị, địa phương được giao phụ trách. Thường xuyên tổ chức, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Lấy kết quả, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn được giao phụ trách là một tiêu chí đánh giá, xếp loại cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tại địa phương hàng năm và đánh giá thi đua của cơ quan, đơn vị, trường học. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân tích cực tham gia phòng, chống ma túy, tham gia công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Kiện toàn, nâng cao năng lực Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống HIV/AIDS các cấp; phát huy vai trò quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp về công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Rà soát các văn bản pháp quy trong lĩnh vực cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy để sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định của Luật số 67/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật số 73/2021/QH14 Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy

- Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy định của pháp luật về cai nghiện, quản lý sau cai, phòng, chống và kiểm soát ma túy với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng; đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát huy hiệu quả hệ thống thông tin cơ sở, áp dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội phù hợp, linh hoạt cho công tác tuyên truyền, chú trọng công tác tuyên truyền có chiều sâu và trực tiếp thông qua các hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể các cấp, các tổ chức xã hội như tọa đàm, hội thảo, tập huấn, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ...

- Tập trung tuyên truyền tại địa bàn dân cư, trong các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với những người có nguy cơ cao, người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy ở cộng đồng, học sinh, sinh viên trong các trường học, cán bộ, người lao động trong các doanh nghiệp. Phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể trong công tác vận động người nghiện tự nguyện đi cai nghiện, giúp đỡ quản lý người sau cai nghiện ma túy, giảm tỷ lệ tái nghiện. Tiếp tục thực hiện các nội dung phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm với các cơ quan truyền thông của Thành phố.

- Chú trọng các nội dung tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng ma túy, nghiện ma túy và xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp, chất hướng thần và một số chất ma túy mới; phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy; phổ biến các quy định của pháp luật về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy trong tình hình mới như Luật số 67/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật số 73/2021/QH14 Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành; các biện pháp cai nghiện hiệu quả đang triển khai trên địa bàn; mô hình hỗ trợ người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng...

- Tổ chức hướng dẫn, tập huấn các Mô hình quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng để nâng cao năng lực cho lực lượng tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện, cho cán bộ và người tham gia công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại các địa phương và các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn Thành phố. Tổ chức tuyên truyền cho học sinh thuộc khối các trường nghề trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về tác hại của việc sử dụng ma túy, nghiện ma túy, cơ chế gây nghiện, các quy định của pháp luật về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp truyền thông công tác phòng, chống ma túy với các cơ quan báo, đài của Trung ương và Thành phố với các cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố, xây dựng các chuyên trang trên báo, chuyên đề trên truyền hình để nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy.

3. Triển khai việc xác định tình trạng nghiện ma túy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong quá trình quản lý người sử dụng ma túy, người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy

- Triển khai các cơ sở y tế đủ điều kiện và chỉ định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy cho các đối tượng theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy; công bố danh sách cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện.

- Đào tạo, tổ chức tập huấn chuyên môn về xác định tình trạng nghiện ma túy cho bác sĩ tuyến cơ sở để có đủ nhân lực khi triển khai nhiệm vụ.

- Thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy theo hướng dẫn tại Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy.

- Bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo để thực hiện quy trình chuyên môn xác định tình trạng nghiện ma túy. Ban hành quy chế phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy giữa các cơ quan, tổ chức liên quan.

4. Tăng cường công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; phát huy những hình thức cai nghiện ma túy hiệu quả, chú trọng xã hội hóa công tác cai nghiện

- Tích cực rà soát, thống kê người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy trên địa bàn và phát hiện người nghiện mới để có biện pháp theo dõi, quản lý không để phát sinh tội phạm, đặc biệt chú ý thống kê, phân loại và đưa vào quản lý đối với người sử dụng ma túy tổng hợp dẫn đến suy giảm chức năng nhận thức, rối loạn thần cấp (hay còn gọi là đối tượng “ngáo đá”). Vận động, khuyến khích người nghiện, gia đình người nghiện tự giác khai báo tình trạng nghiện ma túy, tự nguyện tham gia các biện pháp cai nghiện.

- Nâng cao chất lượng công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy, cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đăng ký cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo quy định tại Điều 30 Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone/Buprenorphine; lồng ghép tối đa dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone/ Buprenorphine với các dịch vụ chăm sóc điều trị HIV/AIDS và các dịch vụ y tế khác trên địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện ma túy. Lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.

5. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện

- Rà soát, sửa đổi các quy trình chuyên môn, quy chế quản lý người cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện, thực tế triển khai.

- Bố trí khu cai nghiện ma túy cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi (khu riêng cho nữ giới và nam giới) đảm bảo yêu cầu vừa giáo dục, vừa chữa trị cai nghiện phục hồi cho đối tượng trẻ vị thành niên nghiện ma túy.

- Tiếp tục triển khai và duy trì các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy. Làm tốt công tác tiếp nhận, điều trị, cắt cơn, chăm sóc sức khỏe cho người cai nghiện; duy trì nghiêm túc chế độ, quy trình điều trị, công khai, minh bạch trong quản lý, chính sách cho người cai nghiện; đảm bảo đúng quy định về thời gian lao động trị liệu, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, công khai minh bạch về chế độ, quyền lợi đối với người cai nghiện, nâng cao và duy trì thường xuyên hoạt động thể chất về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... Xây dựng tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ điều trị cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

- Định kỳ rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị các cơ sở cai nghiện ma túy đáp ứng nhu cầu điều trị, cai nghiện của người nghiện ma túy; tăng dần chất lượng các hoạt động cung cấp dịch vụ điều trị trong cơ sở cai nghiện ma túy công lập của Thành phố hướng tới người điều trị nghiện được can thiệp đồng bộ. Tiếp tục triển khai công tác cai nghiện ma túy tự nguyện, phát triển mạng lưới cơ sở điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

- Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng.

6. Thực hiện công tác quản lý sau cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy

- Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai đồng bộ từ Thành phố đến cơ sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi duy trì, phát triển các mô hình quản lý sau cai nghiện ma túy. Khuyến khích các địa phương chủ động nghiên cứu, áp dụng mô hình quản lý sau cai nghiện ma túy phù hợp như: mô hình Tình nguyện viên giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; mô hình Quản lý, giáo dục, tư vấn, giúp đỡ người cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng - CLB B93; mô hình Điểm tư vấn hỗ trợ, chăm sóc, điều trị cai nghiện ma túy tại cộng đồng (Điểm tư vấn).

- Phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng Tình nguyện viên và các tổ chức đoàn thể trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã cùng các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tiếp nhận, hỗ trợ, giúp đỡ, quản lý người sau cai nghiện ma túy. Phân công cho hội viên và các đoàn thể, tình nguyện viên, phụ nữ ... quản lý, tư vấn, quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy nhằm hạn chế thấp nhất tỷ lệ tái nghiện.

- Huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng; lồng ghép công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy với các chương trình giảm nghèo, dạy nghề tạo việc làm...

7. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy của các lực lượng cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

- Xây dựng kế hoạch và tiếp tục mở các lớp đào tạo nâng cao đối với cán bộ làm công tác quản lý, điều trị cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại cộng đồng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ viên chức, người lao động tại các cơ sở cai nghiện ma túy và tại các địa phương để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác cai nghiện ma túy; phát triển và xây dựng các mô hình quản lý, chăm sóc hỗ trợ người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy theo Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Tập huấn, tuyên truyền, triển khai các văn bản của Trung ương và Thành phố tới các địa phương đảm bảo 100% các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và Đội Công tác xã hội tình nguyện ở các địa phương đều nắm rõ các quy định của pháp luật về công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy tại các cơ quan, đơn vị và các địa phương thực.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong thi hành Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính để kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, sai phạm trong việc chấp hành pháp luật.

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân Thành phố, các Sở, ngành liên quan các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xử lý kịp thời các sai phạm không để tồn đọng, kéo dài.

- Kịp thời tham mưu với Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các cơ quan Trung ương sửa đổi, bổ sung đối với những nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách do Trung ương ban hành chưa phù hợp hoặc vướng mắc trong quá trình thực hiện. Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

9. Xây dựng triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy

Xây dựng cơ sở dữ liệu về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy (quản lý người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc, cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện); triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

- Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành hệ thống các cơ sở cai nghiện ma túy công lập hoạt động hiệu quả, duy trì các giải pháp nâng cao chất lượng công tác điều trị cho người nghiện ma túy, duy trì ổn định an ninh, trật tự tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

- Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế phù hợp với quy định của pháp luật. Rà soát, sửa đổi quy trình chuyên môn, quy chế quản lý học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập phù hợp với Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chỉ đạo các cơ sở cai nghiện ma túy công lập xây dựng tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ điều trị cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương xây dựng phần mềm hệ thống thông tin quản lý người cai nghiện, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy-26/6” khối các cơ sở cai nghiện ma túy theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cai nghiện phục hồi tại cơ sở cai nghiện ma túy và tại cộng đồng; chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan kiểm tra hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn Thành phố; giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone cho người nghiện trong các cơ sở cai nghiện ma túy; phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy của Thành phố.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ viên chức, người lao động tại các cơ sở cai nghiện ma túy; đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại cộng đồng; hướng dẫn phòng Lao động Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân các quận, huyện, thị xã ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở cai nghiện ma túy tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy. Phổ biến các quy định của pháp luật về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy cho cán bộ, học viên các cơ sở cai nghiện ma túy và giáo viên, học sinh khối các trường nghề trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương trong hoạt động duy trì và triển khai các mô hình quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú theo Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xây dựng và triển khai các mô hình quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người sau cai nghiện tại nơi cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

- Phối hợp với các ngành chức năng chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ các đơn vị trực thuộc; phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo triển khai thực hiện biện pháp cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, tổ chức quản lý sau cai nghiện ma túy, thực hiện chuyên đề xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục hoàn thiện, nâng cao điều kiện hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy công lập; thực hiện việc tiếp nhận cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện theo quy định pháp luật hiện hành.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo, đài duy trì chuyên trang, chuyên đề về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung và công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy nói riêng theo các nội dung phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm.

- Thống kê số liệu học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên nghiện ma túy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố. Thống kê, theo dõi số người nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và số người nghiện ma túy đang thực hiện các hình thức cai nghiện ở cộng đồng. Chỉ đạo các cơ sở cai nghiện của Thành phố định kỳ cung cấp danh sách người hoàn thành thời gian cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện của Thành phố cho Công an địa phương để theo dõi, quản lý, nắm di biến động; thông báo, phối hợp Công an địa phương truy tìm đối tượng đang chấp hành Quyết định của Tòa án đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn hoặc các trường hợp học viên cho về chịu tang, chữa bệnh...nhưng không quay lại cơ sở để tiếp tục thi hành Quyết định.

- Chủ động cung cấp thông tin về các hoạt động triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch này cho các Sở, ban, ngành, các cơ quan báo chí để phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền hiệu quả.

- Định kỳ tháng, quý, năm báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

2. Công an Thành phố

- Phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo và triển khai việc xác định tình trạng nghiện ma túy cho các đối tượng theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy, đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở xác định tình trạng nghiện ma túy.

- Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cung cấp thông tin cho các cơ quan báo, đài để duy trì chuyên trang, chuyên đề về nội dung phòng, chống ma túy, phòng, chống mại dâm và phòng, chống mua bán người.

- Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp thực hiện tốt công tác lập hồ sơ và đưa người nghiện đi cai nghiện ma túy theo quyết định của Tòa án. Thực hiện việc quản lý người sử dụng ma túy, người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy theo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Công an các cấp truy tìm đối tượng bỏ trốn thi hành quyết định cai nghiện bắt buộc và truy tìm, đưa đối tượng đang cai nghiện bắt buộc bỏ trốn quay trở lại tiếp tục chấp hành quyết định; thông báo cho cơ sở cai nghiện thông tin kết quả các trường hợp, đối tượng thuộc diện trích xuất theo đề nghị của cơ quan điều tra để các cơ sở theo dõi theo quy định; phối hợp giữ gìn trật tự an ninh khu vực xung quanh các cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở điều trị Methadone của Thành phố.

3. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan công bố các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy, chỉ định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy để các cơ quan, đơn vị biết và phối hợp thực hiện.

- Tổ chức tập huấn việc xác định tình trạng nghiện ma túy; đào tạo, tổ chức tập huấn và cấp chứng nhận về xác định tình trạng nghiện ma túy cho bác sĩ tuyến cơ sở để có đủ nhân lực khi triển khai nhiệm vụ.

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế, cơ sở cai nghiện ma túy thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ hỗ trợ cắt cơn, giải độc và điều trị và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, các địa phương triển khai mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng.

- Tiếp tục triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone cho người nghiện ma túy. Chỉ đạo đơn vị y tế các cấp phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an các cấp quản lý người điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methadone/Buprenorphine.

- Phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cung cấp thông tin cho các cơ quan báo, đài để duy trì chuyên trang, chuyên đề về nội dung phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố và duy trì điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho người nghiện ma túy.

4. Sở Tài chính

Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 theo quy định hiện hành.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác phòng, chống ma túy theo phân cấp ngân sách hiện hành; tăng cường huy động các nguồn vốn hợp pháp để phục vụ công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành Thành phố, các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác thông tin, truyền thông các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố, cơ quan báo chí Trung ương ký chương trình phối hợp công tác với Thành phố và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy và các hoạt động triển khai Kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai nghiện năm 2022 trên địa bàn Thành phố.

7. Sở Tư pháp

- Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên Trang thông tin tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của Thành phố và các hình thức khác phù hợp.

- Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai tại một số cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 1567/KH-BGDĐT ngày 11/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện công ước ASEAN các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các buổi tuyên truyền, tọa đàm, lồng ghép các hoạt động giáo dục về phòng, chống ma túy trong trường học; kiểm tra, phát hiện người sử dụng ma túy trái phép, người nghiện ma túy trong học sinh các trường phổ thông, sinh viên các trường đại học trên địa bàn Thành phố.

9. Sở Công Thương

Phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương vận động cơ quan, tổ chức, hộ kinh doanh, doanh nghiệp tiếp nhận học viên là người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng vào làm việc để có thu nhập, đảm bảo cuộc sống khi hòa nhập cộng đồng.

10. Sở Văn hóa và Thể thao

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy gắn với các kế hoạch tuyên truyền phòng, chống mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS.

- Tăng cường công tác phối hợp với các ngành trong công tác phòng, chống ma túy; kiểm tra, xử lý các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện.

- Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Công an Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội theo chỉ đạo của Trung ương.

11. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy và hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc Thành phố; rà soát, điều chỉnh đề án vị trí việc làm, xây dựng định mức biên chế công chức, số lượng người làm việc làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, cai nghiện ma túy tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ chuyên ngành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

12. Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố

Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng tập th, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố.

13. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tại cấp huyện kịp thời mở phiên họp xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tui đến dưới 18 tuổi, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên; xem xét, quyết định nhng trường hợp miễn, hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên

- Tham gia quản lý người sử dụng ma túy trái phép, vận động người nghiện đi cai nghiện ma túy tự nguyện. Vận động gia đình, họ hàng, làng xóm, đoàn thể, Đội công tác xã hội tình nguyện, các thành phần kinh tế ở địa phương tham gia giúp đỡ, hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

- Thực hiện lồng ghép các phong trào tại địa phương, gắn với công tác xây dựng địa bàn trong sạch, không có tệ nạn xã hội. Chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp chính quyền cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

15. Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Hội Cựu Chiến binh Thành phố, Hội Nông dân Thành phố

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về cai nghiện, quản lý sau cai cho hội viên, phấn đấu trong gia đình hội viên không có người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy. Phân công hội viên hoặc chi hội, tổ hội cơ sở đảm nhận quản lý, giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy, trực tiếp giúp đỡ từ 01-02 người sau cai nghiện ma túy ở cộng đồng để phòng, chống tái nghiện.

- Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức giúp đỡ quản lý, hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

16. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn phối hợp các ngành, đoàn thể cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy trong độ tuổi thanh niên đi cai nghiện ma túy. Phân công đoàn viên, thanh niên tình nguyện đảm nhận quản lý, giúp đỡ người sử dụng phép chất ma túy, người sau cai nghiện để phòng ngừa, hạn chế tái nghiện.

- Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh niên Hà Nội phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội khảo sát nhu cầu học nghề, việc làm cho người cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy của Thành phố, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy trong độ tuổi thanh niên khi trở về cộng đồng.

- Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trong học sinh các trường phổ thông, sinh viên các trường đại học trên địa bàn Thành phố.

17. Các Sở, ban, ngành của Thành phố: căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai lồng ghép với hoạt động chuyên môn của đơn vị.

18. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy năm 2022, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp thực tiễn của địa phương, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng cấp, Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo Kế hoạch này.

- Chỉ đạo các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn định kỳ, đột xuất tổ chức các đợt rà soát, thống kê người sử dụng ma túy trái phép, người nghiện ma túy, đảm bảo 100% số người sau khi được xác định là nghiện ma túy đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy hoặc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trong trường hợp nghiện các chất dạng thuốc phiện.

- Chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền trên địa bàn cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Tổ chức tiếp nhận đăng ký và công bố danh sách tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã danh sách các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

- Phối hợp các ngành, đơn vị chức năng tập trung chỉ đạo các phòng, ban liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã đẩy mạnh công tác lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành địa phương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, các đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường công tác quản lý, người sử dụng trái phép chất ma túy; theo dõi, đánh giá tình hình người nghiện trong và sau quá trình cai nghiện; vận động và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tiếp nhận người sau cai nghiện vào làm việc hoặc tham gia liên kết tổ chức sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện.

- Triển khai thực hiện quản lý người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn đúng quy định của Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Duy trì hoạt động các mô hình quản lý sau cai nghiện ma túy tại địa phương đã đăng ký năm 2021, phấn đấu phát triển ít nhất mỗi xã, phường, thị trấn áp dụng 01 mô hình quản lý sau cai nghiện ma túy hiệu quả theo lộ trình tại Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xây dựng và triển khai các mô hình quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người sau cai nghiện tại nơi cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục chỉ đạo duy trì hoạt động 14 Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng thuộc 07 quận/huyện đã triển khai năm 2020, 2021.

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội của địa phương; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Tích cực phối hợp với ngành chức năng, tổ chức, cá nhân được phân công tham gia xây dựng, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Xây dựng cơ sở dữ liệu về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy (quản lý người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc, cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện).

- Bố trí nguồn lực, kinh phí để đảm bảo phục vụ cho công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy tại địa phương.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2022 do ngân sách Nhà nước đảm bảo trong dự toán ngân sách hàng năm của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước hiện hành và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Các Sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính t