Kế hoạch 78/KH-UBND thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội
Số hiệu: 78/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/KH-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO CÁC TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đất đai 2003, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đa, Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài chính khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận), UBND Thành phố lập Kế hoạch thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn Thành phố như sau:

1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1.1. Mục đích:

- Mỗi thửa đất và tài sản trên đất đều được cấp Giấy chứng nhận, để tạo điều kiện cho người sử dụng đất, sở hữu tài sản thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

- Kết quả cấp Giấy chứng nhận nhằm thiết lập cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý đất đai và lập hồ sơ địa chính.

1.2. Yêu cầu:

- Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các cơ sở tôn giáo, các đơn vị an ninh, quốc phòng và các tổ chức khác đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội đang sử dụng đất, sở hữu tài sản trên đất đều phải thực hiện kê khai, lập hồ sơ để được công nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản trên đất và cấp Giấy chứng nhận;

- Cơ quan quản lý Nhà nước được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính, có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện kê khai, lập hồ sơ và thẩm định, giải quyết hồ sơ công nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản trên đất, cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

2. NỘI DUNG THỰC HIỆN

2.1. Tổ chức công khai tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng;

2.2. Đối với đất và tài sản trên đất đã thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ; đất an ninh, đất quốc phòng, đất các cơ sở tôn giáo:

- Thực hiện kê khai trước đối với thửa đất đã có bản đồ hiện trạng khu đất, lấy thông tin quy hoạch, xác định chỉ giới đường quy hoạch (nếu có), lập hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và cấp Giấy chứng nhận;

- Thực hiện đo bản đồ hiện trạng đối với các thửa đất chưa có bản đồ, lấy thông tin quy hoạch, xác định chỉ giới đường quy hoạch (nếu có), lập hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và cấp Giấy chứng nhận.

- Đối với đất và tài sản trên đất của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các công ty Nhà nước đóng trên địa bàn Thành phố: sau khi đã thực hiện xong việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, thì chủ sử dụng đất, sở hữu tài sản trên đất thực hiện kê khai và lập hồ sơ để được công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và cấp Giấy chứng nhận.

- Đối với đất an ninh, quốc phòng: đề nghị Bộ Công an và Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị đang sử dụng đất đóng trên địa bàn Thành phố thực hiện kê khai và lập hồ sơ để được công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và cấp Giấy chứng nhận;

- Đối với đất tôn giáo: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Tôn giáo Thành phố, UBND các phường, xã, thị trấn phối hợp với các cơ sở tôn giáo để thực hiện kê khai và lập hồ sơ.

2.3. Đối với đất và tài sản trên đất chưa thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-Ttg ngày 19/01/2007 và Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ: phải khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp theo quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; sau khi có quyết định phê duyệt thì thực hiện kê khai và lập hồ sơ.

2.4. Đối với đất và tài sản trên đất của các tổ chức không phải thực hiện sắp xếp theo Quyết định số 09/2007/QĐ-Ttg ngày 19/01/2007 và Quyết định số 140/2008/QĐ-Ttg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì chủ sử dụng đất, sở hữu tài sản trên đất thực hiện kê khai và lập hồ sơ để được công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và cấp giấy chứng nhận.

3. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thời điểm triển khai thực hiện bắt đầu từ 01/6/2012,

- Tháng 6/2012: Công khai tuyên truyền trên Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, báo Hà Nội mới, Báo kinh tế và Đô thị, thông báo cho các Bộ, ngành thuộc Trung Ương và trên mạng điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Thực hiện kê khai đối với các cơ quan, đơn vị đã thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ (có danh sách kèm theo), lấy thông tin quy hoạch, xác định chỉ giới đường quy hoạch (nếu có). Lập hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất đã có bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Tháng 6/2012: Các ngành tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, tài nguyên và Môi trường, thống nhất dự trù kinh phí và Dự toán chi tiết trình UBND Thành phố phê duyệt;

- Tháng 7 đến tháng 12/2012: Triển khai đo bản đồ hiện trạng đối với thửa đất chưa có bản đồ, đo xong đến đâu tiến hành thẩm định, lấy thông tin quy hoạch, xác định chỉ giới đường quy hoạch (nếu có);

- Tháng 8 đến tháng 12/2012: Kê khai, lập hồ sơ đối với các thửa đất đã đo xong bản đồ, thẩm định hồ sơ trình UBND Thành phố công nhận quyền sử dụng đất, lập trích lục bản đổ và Cấp Giấy chứng nhận.

4. KINH PHÍ THỰC HIỆN.

Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn ngân sách, thực hiện kê khai cấp Giấy chứng nhận đối với đất các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND THành phố, đất tôn giáo; Chi cho các công việc: Tổ chức tuyên truyền, do bản đồ hiện trạng, thông tin quy hoạch, xác định chỉ giới đường quy hoạch, xây dựng phương án, kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, lập hồ sơ kê khai công nhận và cấp Giấy chứng nhận.

5. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ.

5.1. Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Phối hợp với các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các ngành, dự trù kinh phí, lập dự toán chi tiết trình UBND Thành phố phê duyệt;

- Tổ chức tuyên truyền trên báo, đài; Thẩm định bản đồ, cung cấp hồ sơ, hướng dẫn nội dung kê khai, thu nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ trình UBND Thành phố công nhận quyền sử dụng đất và thực hiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định;

- Bố trí đủ cán bộ chuyên môn trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các công ty nhà nước, các đơn vị quân đội, đơn vị vũ trang, cơ sở tôn giáo và các tổ chức khác thực hiện kê khai, lập hồ sơ;

- Tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và báo cáo kết quả về UBND Thành phố.

5.2 Các Sở, ngành Thành phố.

- Các Sở: Tài nguyên, Kế hoạch và đầu tư dự trù kinh phí, hướng dẫn Sở Tài nguyên Môi trường lập dự toán chi tiết thống nhất trình UBND Thành phố phê duyệt trong tháng 6 năm 2012.

- Sở Tài chính hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường việc sử dụng kinh phó và thực hiện thanh toán theo quy định;

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị (thuộc UBND Thành phố) chưa thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp trình UBND Thành phố phê duyệt theo quy định;

- Sở Quy hoạch kiến trúc phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, cung cấp kịp thời thông tin quy hoạch đối với từng thửa đất;

- Viện Quy hoạch kiến trúc phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, cung cấp kịp thời thông tin quy hoạch đối với từng thửa đất;

- Viện Quy hoạch Hà Nội xác định chỉ giới đường quy hoạch và cung cấp các thông số kỹ thuật cần thiết theo quy định.

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban tôn giáo Thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, Thị xã hướng dẫn các cơ sở tôn giáo kê khai và lập hồ sơ;

5.3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

- Đối với đất và tài sản trên đất thuộc quyền quản lý của UBND quận, huyện, thị xã:

+ Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn kê khai, lập trước hồ sơ đối với thửa đất đã có bản đồ hiện trạng, chuyển hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định trình UBND Thành phố;

+ Khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng dẫn của Sở Tài chính, trình UBND Thành phố phê duyệt theo quy định;

+ Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn xác nhận về ranh giới, tình trạng tranh chấp của thửa đất, phối hợp với các phòng ban của quận, huyện, thị xã kê khai, lập hồ sơ chuyển về Sở Tài nguyên và Môi trường

- Đối với đất cơ sở tôn giáo: Phối hợp với các Sở, ngành của Thành phố hướng dẫn các cơ sở tôn giáo kê khai và lập hồ sơ;

- Đối với đất an ninh, đất quốc phòng, đất của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức đóng trên địa bàn Thành phố; chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và UBND các phường, xã, thị trấn xác nhận về ranh giới, tình trạng tranh chấp của thửa đất, tạo điều kiện cho các cơ quan hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

5.4. Đề nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành thuộc Trung ương: chỉ đạo các đơn vị đang sử dụng đất đóng trên địa bàn Thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận. huyện, thị xã, UBND các phường, xã, thị trấn thực hiện kê khai và lập hồ sơ chuyển về Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Chủ tịch UBND các quận. huyện, thị xã; Giám đốc các Sở, ban, ngành Thành phố, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức đóng trên địa bàn Thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch của Thành phố đúng thời gian và đạt kết quả tốt./.

 

 

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh