Kế hoạch 7723/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số hiệu: 7723/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Trần Sơn Hải
Ngày ban hành: 28/08/2017 Ngày hiệu lực: 28/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7723/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Thực hiện Quyết định số 1240/QĐ-BCA-V19 ngày 21/4/2017 của Bộ Công an về việc phê duyệt Đề án xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm. Trên cơ sở tham mưu của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa tại Công văn s 843/CAT-PV11 (PC) ngày 21 tháng 7 năm 2017, UBND tỉnh Khánh Hòa xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của pháp luật về phòng, chống tội phạm nói chung, công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tội phạm nói riêng; tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn thể quần chúng, nhân dân trong phòng, chống tội phạm; góp phần quan trọng tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Thể chế hóa chủ trương “Hoàn thiện pháp luật về đấu tranh phòng, chống tội phạm theo hướng xây dựng các cơ quan bảo vệ pháp luật là nòng cốt, phát huy sức mạnh của toàn xã hội trong việc phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm” tại Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Kết luận s01-KL/TW ngày 04/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW; bám sát các mục tiêu của Chiến lược quốc gia phòng, chng tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và các Luật, Pháp lệnh khác có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm hình thức, nội dung đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm hiện nay cũng như thời gian tới.

- Gắn công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm với việc theo dõi, đánh giá hiệu quả tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm. Kịp thời làm rõ những tồn tại hạn chế, khó khăn, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn, bất cập trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm, từ đó đưa ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế, khó khăn, bất cập này.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm.

a. Hoạt động:

- Rà soát, tập hợp, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm từ trước đến nay; thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Bộ luật hình sự năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và các luật khác có liên quan để kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

- Khảo sát, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

b. Cơ quan thực hiện:

- Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện các hoạt động nêu trên liên quan đến phòng, chống tội phạm.

- Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động nêu trên.

2. Triển khai thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm.

a. Hoạt động:

Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm khác có liên quan. Đối tượng tham gia là cán bộ chủ chốt của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án; Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán ở các đơn vị chuyên trách phòng, chống tội phạm; đại diện các đơn vị chuyên trách của các lực lượng Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kim lâm, Thanh tra, Quản lý thị trường, Cảnh sát giao thông,....

b. Cơ quan thực hiện:

- Công an tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện các hoạt động nêu trên liên quan đến phòng, chống tội phạm thuộc chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân.

- Sở Tư pháp chủ trì thực hiện các hoạt động phần có liên quan đến Bộ luật hình sự năm 2015 và các văn bản liên quan.

- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì thực hiện các hoạt động phần có liên quan đến Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản liên quan.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh và các Sở, ban, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động nêu trên.

3. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm.

a) Hoạt động:

- Khảo sát, đánh giá tình hình thi hành, tổ chức và theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm theo các nội dung: tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; hiệu quả công tác phổ biến pháp luật; mức độ tuân thủ văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; tác động của văn bản quy phạm pháp luật đối với đời sống xã hội; kiểm tra, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật.

- Tham dự các hội nghị tập huấn về nghiệp vụ theo dõi, đánh giá hiệu quả tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm (cán bộ chủ chốt của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án; cán bộ chuyên trách theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm của các ngành: Công an, Quân sự, Tư pháp, Kiểm sát, Tòa án, Hải quan, Kiểm lâm,...).

b) Cơ quan thực hiện:

- Công an tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến phòng, chống tội phạm thuộc chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân.

- Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ trì hoặc phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động nêu trên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ năm 2017 - 2020 (theo lộ trình của Đề án xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm và hưng dn, chỉ đạo của Bộ Công an).

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp tham gia góp ý đối với các văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện hệ thng pháp luật về phòng, chống tội phạm.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh gắn công tác triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị mình.

4. Kinh phí triển khai thực hiện Đề án này do ngân sách nhà nước bảo đảm trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các nguồn huy động hp pháp khác; chú trọng kết hợp hiệu quả giữa kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu của từng ngành, địa phương./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ VP. UBND tỉnh;
- PV11 - Công an tỉnh;
- Lưu VP, TN, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải