Kế hoạch 7722/KH-UBND năm 2017 về Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020
Số hiệu: 7722/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Trần Sơn Hải
Ngày ban hành: 28/08/2017 Ngày hiệu lực: 28/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Hình sự, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7722/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-BCĐ ngày 11/7/2017 của Ban Chỉ đạo 138/CP về Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020, trên cơ sở tham mưu của Công an tỉnh tại Công văn số 922/TTr ngày 09/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

I. MC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong phòng, chống tội phạm, nhằm giảm tội phạm và các tệ nạn xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

2. Triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động sự tham gia của hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp, thống nhất, toàn diện trong phòng, chống tội phạm.

3. Các Sở, ban, ngành, UBND các địa phương, căn cứ nội dung Kế hoạch số 5136/KH-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030, Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020, xác định rõ trách nhiệm, chủ động tham mưu chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình quyết liệt, thiết thực và hiệu quả.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Nội dung

Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 5136/KH-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Trước mắt, để triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020, cần tập trung một số nội dung trọng tâm sau:

1.1. Công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện chương trình

- UBND tỉnh trực tiếp quản lý, điều hành, chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phphối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020; chỉ đạo lồng ghép thực hiện Chương trình với các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác phòng, chng tội phạm; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Ban Chỉ đạo phòng, chng tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 trên phạm vi toàn tỉnh; triển khai thực hiện các Đề án Chương trình sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung; tổ chức các Hội thảo, giao ban, tập huấn, hội nghị chuyên đề để đề ra các kế hoạch, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tiến tới giảm tội phạm và tệ nạn xã hội; thành lập các Đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương.

1.2. Công tác phòng ngừa tội phạm

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; các Nghị quyết, chương trình, thông tư liên tịch về công tác phòng, chống tội phạm.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống tội phạm, nhất là tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm cho các lực lượng phòng, chống tội phạm ở cơ sở và người dân, chú trọng tại các địa bàn trọng điểm về tội phạm vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn... không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

- Xây dựng, rà soát, đánh giá phân loại, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiến tiến về phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm ở cơ sở hoạt động có hiệu quả.

- Nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực quản lý tài chính, ngân hàng, xây dựng cơ bản, đất đai, khoáng sản, môi trường, cư trú, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện... không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

- Phát huy vai trò của các lực lượng trong hoạt động phòng ngừa tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các lực lượng: Công an, Quân đội, Hải quan, Kiểm lâm, Thanh tra, Quản lý thị trường... kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm; phát hiện những thiếu sót, sơ hở của chính sách, cơ chế quản lý nhà nước từ đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

1.3. Công tác đấu tranh chống tội phạm

- Thực hiện các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ điều tra (xác định tuyến, địa bàn, lĩnh vực, hệ, loại, đối tượng đấu tranh), lên danh sách và đưa vào diện quản lý nghiệp vụ các đối tượng tiền án, tiền sự, đối tượng cầm đầu băng, ổ, nhóm có tổ chức, đối tượng hoạt động lưu động, đối tượng gây án bỏ trốn, đối tượng liên quan đến sử dụng ma túy... để có kế hoạch tập trung đấu tranh.

- Kịp thời tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; tổ chức thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và các kế hoạch chuyên đề khác nhằm bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước và của tỉnh.

- Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án tham nhũng, kinh tế, hình sự nguy hiểm, ma túy lớn và phối hợp tổ chức xét xử án điểm hoặc lưu động nhằm răn đe tội phạm và phát động phong trào quần chúng.

- Sơ kết, tổng kết các chuyên đề, tổ chức hội thảo, giao ban rút kinh nghiệm về việc chỉ đạo, tổ chức điều tra, giải quyết các vụ án lớn, phức tạp.

1.4. Công tác xây dựng, hoàn thiện và phổ biến pháp luật

- Tiếp tục tham gia góp ý, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là trong việc tham gia thực hiện Đề án xây dựng, hoàn thiện pháp luật về đấu tranh phòng, chống tội phạm theo Quyết định số 1240/QĐ-BCA-V19 ngày 21/4/2017 của Bộ Công an. Triển khai kịp thời khi các Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân và quán triệt, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ ở các đơn vị có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm về những quy định mới trong các văn bản pháp luật.

1.5. Hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm

Tổ chức thực hiện tốt các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

1.6. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2. Phân công trách nhiệm

2.1. Công an tỉnh

- Là cơ quan thường trực tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh chủ trì điều phi, thng nht tổ chức thực hiện Chương trình phòng, chng tội phạm đến năm 2020 và Kế hoạch này; đề xuất kiện toàn Ban Chỉ đạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh và cơ quan cấp trên theo quy định.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tấn báo chí triển khai các hoạt động phòng ngừa xã hội; thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong nhân dân về phòng, chống tội phạm theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự từ cơ sở.

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác, thống nhất quản lý các hoạt động nghiệp vụ về phòng, chống tội phạm, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các kế hoạch, phương án đấu tranh, ngăn chặn, kiềm chế, giảm các loại tội phạm; tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm.

2.2. Sở Tài chính

Đề xuất phân bổ hợp lý kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách Trung ương và địa phương có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm. Hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán nguồn ngân sách để thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

2.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Đxuất phân bổ vốn đầu tư cho các Sở, ban, ngành thực hiện các nội dung của Kế hoạch; đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng các kế hoạch thực hiện Kế hoạch.

2.4. Các S, ban, ngành: Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, phối hợp với Công an tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

2.5. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động của địa phương để triển khai các nội dung của Kế hoạch này.

- Cân đối ngân sách địa phương đề nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp hỗ trợ việc thực hiện Kế hoạch.

- Huy động các nguồn lực khác để thực hiện Chương trình.

2.6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và các tổ chức thành viên: Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi hoạt động của mình; tham gia giám sát việc thực hiện Kế hoạch này.

2.7. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể tỉnh, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm được phân công, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai tại cơ quan, đơn vị; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm theo phân công tại Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của ngành, địa phương mình. Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo (theo Quy định về chế độ báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 2496/QĐ-BCDD/CP ngày 18/7/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP).

2. Giao Công an tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo giúp Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tập hợp báo cáo việc thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo 138/CP - Chính phủ;
(Tổng cục C
nh sát phòng, chng tội phạm - Hà Nội)
- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP; (Cục C42 - Bộ Công an)
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân t
nh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- PV11 - Công an tỉnh;
- LĐ VP. UBND tỉnh;
- Lưu VP, TN, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải