Kế hoạch 7397/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg và Chương trình hành động 05-CTr/TU thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Số hiệu: 7397/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành: 15/11/2016 Ngày hiệu lực: 15/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hình sự, Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7397/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Trin khai, thc hin Ch th s 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 ca Th tƯỚNg Chính ph và ChưƠng trình hành đng s 05-CTr/TU ngày 02/3/2016 ca Ban ThƯỜNg v Tnh y thc hin Ch th s 50-CT/TW ngày 07/12/2015 ca B Chính tr v tăng cƯỜNg công tác phát hin, x lý v vic, v án tham nhũng

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 02/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

Nhm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chủ động phát hiện, xử lý kịp thời hành vi tham nhũng. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp phát hiện, xử lý tham nhũng; phát huy hơn nữa vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc phát hiện kịp thời và xử lý tham nhũng nghiêm minh, đúng pháp luật.

2. Yêu cầu

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung, giải pháp về phát hiện, xử lý tham nhũng theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 02/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và tổ chức thực hiện quyết liệt, toàn diện và đồng bộ, gắn với việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng; kịp thời biu dương, khen thưởng các tập th, cá nhân xuất sắc; đồng thời xử lý trường hợp vi phạm, chn chỉnh sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước đphòng ngừa tham nhũng.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP

1. Trên cơ sở đánh giá, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và Luật Phòng, chng tham nhũng trên địa bàn tỉnh; nội dung Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 02/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương quán triệt, triển khai, thực hiện hiệu quả Kế hoạch này, gắn với việc tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp phải gương mẫu thực hiện và chịu trách nhiệm chỉ đạo, lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức nâng cao chất lượng thực thi công vụ, phục vụ nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc phòng ngừa, phát hiện và tố cáo hành vi tham nhũng. Chịu trách nhiệm kỷ luật hành chính hoặc hình sự nếu để tham nhũng xảy ra ở cơ quan, đơn vị mình mà không chủ động phát hiện, không kiên quyết chỉ đạo xử lý hoặc có hành vi bao che tham nhũng. Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá phẩm chất, năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu hằng năm.

2. Chủ động kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng đxử lý hoặc chuyn cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; khắc phục tình trạng nnang, xử lý không nghiêm túc các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị để khuyến khích mọi người tham gia phát hiện hành vi tham nhũng, đảm bảo công khai, minh bạch hoạt động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, tạo điều kiện đmọi người tham gia phát hiện hành vi tham nhũng.

3. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành. Tăng cường trách nhiệm của HĐND các cấp trong giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể; Ban thanh tra nhân dân nhằm kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật với phương châm: Thượng tôn pháp luật; nói đi đôi với làm và làm thực chất từ những việc nhỏ; khc phục tình trạng nnang, xử lý không nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

4. Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kim soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý tham nhũng của các cơ quan chức năng.

Cơ quan thanh tra nhà nước các cấp tăng cường tham mưu, tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra du hiệu vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, giải quyết đơn tố cáo tham nhũng, tiêu cực theo thẩm quyền; kịp thời phát hiện, chuyển các vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; chú trọng kiểm tra, xác minh việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức khi có đơn tố cáo hoặc các căn cứ, yêu cầu theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Đy mạnh và nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng đối với cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp thực hiện công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Chú trọng rà soát, xử lý nghiêm việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, thanh tra.

Phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của xã hội, nhất là của Ủy ban Mặt trận T quc và các tổ chức thành viên, Ban thanh tra nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng và quần chúng nhân dân trong phát hiện, tố giác tham nhũng. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát hiện các hành vi tham nhũng. Bảo vệ, khen thưởng xứng đáng tổ chức, cá nhân tố cáo hành vi tham nhũng; đồng thời, xử lý nghiêm minh mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, hãm hại người khác.

5. Xây dựng và ban hành quy trình giám định chuẩn trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, nhất là các lĩnh vực mà các vụ án tham nhũng ngày càng có số lượng trưng cầu giám định tăng lên như: Tài chính, Ngân hàng, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, trong đó xác định rõ thời gian thực hiện giám định và các quy chuẩn chuyên môn, tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật cụ thể được áp dụng trong quá trình thực hiện giám định đối với từng loại việc để bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định; rà soát, củng cố, tăng cường về số lượng và chất lượng đội ngũ giám định viên ở những lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý trên cơ sở nhu cầu giám định của hoạt động tố tụng.

6. Các cơ quan thanh tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra. Chú trọng thực hiện công tác xử lý sau thanh tra nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện hành vi tham nhũng, có biện pháp kiên quyết để xử lý các sai phạm phát hiện sau thanh tra. Kịp thời áp dụng các biện pháp phù hợp để thu hồi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi tài sản do tham nhũng mà có được phát hiện trong quá trình thanh tra, xử lý vụ việc tham nhũng. Xử lý nghiêm các cán bộ, công chức có biểu hiện bao che trong quá trình thanh tra, thiếu kiên quyết trong kết luận thanh tra, xử lý đối với các vụ việc tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng. Chủ động xác định những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao để xây dựng định hướng chương trình thanh tra hàng năm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng.

7. Cơ quan tiến hành tố tụng các cấp chủ động, tích cực trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Phải xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện với nguyên tắc: Tích cực, khẩn trương; làm rõ đến đâu xử lý đến đó; không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử. Chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; khắc phục tình trạng hành vi tham nhũng có dấu hiệu tội phạm nhưng chỉ xử lý kỷ luật hành chính, kinh tế. Hàng năm, cần chọn án điểm đchỉ đạo, xử lý, qua đó rút kinh nghiệm để làm tốt hơn.

Trong xử lý tham nhũng phải xác minh rõ ràng, chính xác tài sản của người có hành vi tham nhũng; áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi tối đa tài sản do tham nhũng mà có trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Xử lý nghiêm minh những cán bộ không thực hiện hoặc cản trở hoạt động thu hồi tài sản tham nhũng.

Cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật vi phạm pháp luật, tiêu cực, bao che trong quá trình đấu tranh chống tham nhũng phải được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

III. T CHỨC THC HIỆN

1. Thanh tra tỉnh

- Phối hợp với các cơ quan: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí để việc tiếp nhận thông tin, nâng cao hiệu quả việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng và tuyên truyền kết quả công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Tiếp nhận, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với hành vi trả thù, trù dập người tố cáo hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng đvu khống người khác.

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ theo hướng nâng cao thẩm quyền, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách về công tác phòng, chống tham nhũng; đồng thời tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra về năng lực, bản lĩnh đnâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành tng kết việc thi hành Luật Tố cáo để kịp thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đi, bsung cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đánh giá, tng kết về hiệu quả của các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng đcó kiến nghị sửa đi, bsung phù hợp với thực tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

- Hoàn thiện cơ chế theo dõi, đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng gắn với việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Chủ trì phối hợp với Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc quyền kịp thời tiếp nhận và xử lý kịp thời các tố giác, tin báo tội phạm về tham nhũng do cơ quan, tổ chức, phương tiện thông tin đại chúng, cá nhân tố giác, báo tin theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ điều tra các vụ việc, vụ án có dấu hiệu tham nhũng do cơ quan Thanh tra và các cơ quan, tổ chức khác phát hiện, kiến nghị chuyn Cơ quan điều tra, đồng thời thông báo kết quả xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng tới cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin và chuyển hồ sơ sau khi kết thúc vụ việc theo đúng quy định.

- Tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện các vụ tham nhũng, tiêu cực. Khi có dấu hiệu của tội phạm tham nhũng thì khn trương khởi tố điều tra, trường hợp cần thiết phải áp dụng các biện pháp điều tra đặc biệt. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án tham nhũng; quá trình điều tra phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục tố tụng, tuyệt đối không đxảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

- Có biện pháp bảo vệ người tố giác, báo tin về tội phạm tham nhũng theo quy định của pháp luật. Phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tiêu cực trong quá trình phòng ngừa, đấu tranh, kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và thụ lý điều tra các vụ án tham nhũng. Chú trọng việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng.

- Qua công tác đấu tranh, phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng, phải thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm tham nhũng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyn địa phương các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và phát hiện hành vi tham nhũng để xử lý.

3. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhm nâng cao hơn na cht lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; nghiên cứu, đề xuất sửa đi, bổ sung quy chế phối hợp, thông tin về công tác giám định tư pháp đphù hợp, theo kịp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế nhằm kịp thời giải quyết có hiệu quả các khó khăn, vướng mắc phát sinh về giám định tư pháp trong quá trình chỉ đạo, xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Tăng cường bồi dưng, tập huấn kiến thức pháp lý cho đội ngũ người giám định tư pháp, nhất là ở các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường; đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyn, phbiến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

4. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách về công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra công vụ và định kỳ tng hợp kết quả thực hiện, báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

5. Sở Tài chính

- B trí và bảo đảm đủ nguồn kinh phí, phương tiện làm việc của các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng; kinh phí cho hoạt động giám định tư pháp đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn về chi phí giám định phù hợp với tính chất đặc thù và thực tế của từng lĩnh vực, làm căn cứ cho việc tính, chi trả đầy đủ, kịp thời các chi phí giám định.

- Tích cực, khẩn trương thực hiện việc định giá tài sản, giám định tài chính trong các vụ tham nhũng, đảm bảo đúng thời gian quy định, khi cơ quan chức năng trưng cầu.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tổ chức tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; kịp thời thông tin công khai kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng và đưa tin gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ trong Kế hoạch này có trách nhiệm triển khai thực hiện đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ. Thực hiện tiếp nhận kịp thời những thông tin, phản ánh về tình trạng tham nhũng thông qua hòm thư điện tử, đường dây nóng... và định kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng, năm tng hợp báo cáo kết quả thực hiện về y ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp dự thảo báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp trên theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh; (để báo cáo)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo và CVNCTH/VPUBND tnh;
- Lưu: VT, NC.
15b, KH23

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyn Đức Long