Kế hoạch 73/KH-TANDTC năm 2022 về tổ chức Hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức phiên tòa trực tuyến do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Số hiệu: 73/KH-TANDTC Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Trí Tuệ
Ngày ban hành: 04/04/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/KH-TANDTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI, CHIA SẺ KINH NGHIỆM TỔ CHỨC PHIÊN TÒA TRỰC TUYẾN

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 33/2021/QH15 về tổ chức phiên tòa trực tuyến ban hành kèm theo Quyết định số 512A/QĐ-TANDTC ngày 19/11/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; để bảo đảm việc tổ chức xét xử trực tuyến các vụ án theo đúng quy định, Tòa án nhân dân tối cao ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị trao đi, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức phiên tòa trực tuyến, cụ thể như sau:

I. HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

1. Hình thc, địa điểm tổ chức Hội nghị

- Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

- Điểm cầu Trung tâm đặt tại Hội trường tầng 2 trụ sở Tòa án nhân dân tối cao số 48 Lý Thường Kiệt, Hà Nội; điểm cầu thành phần đặt tại các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện.

2. Thời gian tổ chức Hội nghị: dự kiến tổ chức trong tháng 5/2022. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ

1. Tại điểm cầu Trung tâm

- Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, y viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì và chỉ đạo Hội nghị;

- Văn phòng, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ Tổng hợp, Cục Kế hoạch - Tài chính Tòa án nhân dân tối cao, Học viện Tòa án, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án.

2. Tại điểm cầu các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và các Tòa án nhân dân cấp huyện

Tập thể Lãnh đạo, Thm phán, Thm tra viên, Thư ký và chuyên viên công nghệ thông tin.

III. NỘI DUNG CỦA HỘI NGHỊ

- Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuẩn bị tổ chức xét xử trực tuyến các vụ án;

- Giải đáp một số vướng mắc của các Tòa án trong công tác tổ chức triển khai Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội khóa 15; Thông tư liên tịch 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và Hướng dẫn về trang bị, lắp đặt thiết bị phục vụ tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến tại phòng xử án của Tòa án các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 50/QĐ-TANDTC ngày 14/3/2022 của Tòa án nhân dân tối cao.

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Về chuẩn bị các báo cáo chuyên đề của Hội nghị

1.1. Yêu cầu các Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân cấp tỉnh báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội khóa 15; Thông tư liên tịch 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao. Các Báo cáo và biểu thống kê (mẫu 01) gửi về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Tng hợp vào địa chỉ thư điện tử: tatc.tonghop@toaan.gov.vn) trước ngày 25/4/2022 đtổng hợp, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

(Báo cáo tập trung nêu rõ một số nội dung như: tình hình thực hiện; trang thiết bị, giải pháp phục vụ xét xử trực tuyến; kết quả đạt được; các khó khăn vướng mắc trong việc tổ chức phiên tòa trực tuyến (con người, kinh phí, trang thiết bị...); kiến nghị, đề xuất. Riêng các Tòa án đã tổ chức xét xử trực tuyến đề nghị thng kê các vụ án đã xét xử trực tuyến theo Mu 01 gửi kèm Kế hoạch)

1.2. Giao một số Tòa án nhân dân dưới đây chuẩn bị tham luận chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuẩn bị tổ chức xét xử trực tuyến và điều hành phiên Tòa xét xử trực tuyến; đồng thời, phân công một đồng chí lãnh đạo đơn vị trình bày tham luận tại Hội nghị:

- Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội chuẩn bị tham luận chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuẩn bị tổ chức xét xử trực tuyến và điều hành phiên Tòa xét xử trực tuyến các vụ án hình sự có điểm cầu thành phần tại một Tòa án địa phương;

- Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chuẩn bị tham luận chia sẻ kinh nghiệm về công tác chun bị tổ chức và điều hành phiên tòa xét xử trực tuyến các vụ án;

- Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương chuẩn bị tham luận chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuẩn bị tổ chức xét xử trực tuyến và điều hành phiên Tòa xét xử trực tuyến vụ án hình sự có điểm cầu thành phần tại Trại (Phòng) giam Công an địa phương và một Tòa án địa phương. Trong đó, tập trung trình bày sâu về một số khó khăn vướng mắc, một số vấn đề cần lưu ý và cách xử lý các tình huống trong công tác tổ chức và điều hành phiên tòa xét xử trực tuyến các vụ án;

- Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị tham luận chia sẻ kinh nghiệm về công tác chun bị tổ chức xét xử trực tuyến vụ án hành chính có điểm cầu thành phần tại Ủy ban nhân dân. Trong đó, chia sẻ thêm về phần kỹ thuật phục vụ tổ chức phiên tòa trực tuyến;

- Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp chuẩn bị tham luận chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuẩn bị tổ chức xét xử trực tuyến vụ án hành chính có điểm cầu thành phần tại Ủy ban nhân dân;

- Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương chuẩn bị tham luận chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuẩn bị tổ chức xét xử trực tuyến các vụ án. Trong đó, chia sẻ thêm về phần kỹ thuật phục vụ tổ chức phiên tòa trực tuyến;

- Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị tham luận chia sẻ về công tác chuẩn bị tổ chức và điều hành phiên Tòa xét xử trực tuyến. Trong đó, tập trung nêu một số khó khăn vướng mắc, một số vấn đề cần lưu ý và cách xử lý các tình huống trong công tác tổ chức và điều hành phiên tòa xét xử trực tuyến các vụ án.

Lưu ý: Các đơn vị được phân công viết Tham luận và báo cáo tại Hội nghị đề nghị hoàn thiện và gửi bản mềm về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Tng hợp vào địa chỉ thư điện tử: tatc.tonghop@toaan.gov.vn) trước ngày 25/4/2022 đ rà soát, in ấn phục vụ Hội nghị.

Ngoài ra, đề nghị các Tòa án đã tổ chức xét xử trực tuyến chủ động chuẩn bị các nội dung để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức xét xử trực tuyến tại Hội nghị.

1.3. Giao cho Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ Tổng hợp, Cục Kế hoạch - Tài chính Tòa án nhân dân tối cao, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao chun bị các nội dung có liên quan đgiải đáp một số vướng mắc của các Tòa án trong công tác tổ chức triển khai Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội khóa 15; Thông tư liên tịch 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và Hướng dẫn về trang bị, lắp đặt thiết bị phục vụ tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến tại phòng xử án của Tòa án các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 50/QĐ-TANDTC ngày 14/3/2022 của Tòa án nhân dân tối cao.

2. Về chuẩn bị sở vật chất, hậu cần, lễ tân và thông tin tuyên truyền phục vụ Hội nghị

- Giao cho Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao chuẩn bị Hội trường và bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ tổ chức Hội nghị.

- Giao cho Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao: (i) xây dựng nội dung kịch bản điều hành chương trình Hội nghị; (ii) chuẩn bị bài phát biểu khai mạc cho lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao; (iii) bảo đảm các điều kiện kỹ thuật phục vụ Hội nghị trực tuyến.

- Giao cho Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân và Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao viết bài, đưa tin tuyên truyền về Hội nghị.

V. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

- Các tài liệu Hội nghị sẽ được gửi vào hộp thư điện tử của các đơn vị.

- Các Đại biểu phải có mặt và ổn định chỗ ngồi tại Hội trường ở các điểm cầu trước 10 phút theo chương trình. Khi tham gia Hội nghị, phải tắt điện thoại di động hoặc để ở chế độ rung để tránh ảnh hưởng tới hệ thống đường truyền âm thanh và đảm bảo tính nghiêm túc của Hội nghị.

- Chánh án các Tòa án nhân dân phải bố trí kế hoạch công tác để đảm bảo tất cả các công chức thuộc thành phần dự Hội nghị tham dự đầy đủ và đảm bảo thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức phiên tòa trực tuyến, đề nghị các đơn vị, Tòa án trong toàn hệ thống nghiêm túc triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Các Đ/c PCA TANDTC (để phối hợp chỉ đạo);
- VP, Vụ PC&QLKH, Vụ TH, Cục KHTC, Báo Công lý, Tạp chí TAND, Chánh án các TAND cấp cao, TAND cấp tỉnh, TAND cấp huyện (để thực hiện);
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tin);
- Lưu: VP; VTH.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Trí Tuệ

 

MẪU 01

TÊN ĐƠN VỊ…..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2022

 

THỐNG KÊ CÁC VỤ ÁN XÉT XỬ TRỰC TUYẾN

(Kèm theo Báo cáo số …../….. ngày ……/...../2022)

 

TT

Tên Tòa án xét xử

Tên vụ án và cấp xét xử

(Liệt kê đầy đủ tên của từng vụ án)

Điểm cầu thành phần

Ngày/ tháng/ năm xét xử

Ghi chú

Tên vụ án

Cấp xét xử

Slượng

Địa điểm

1.

TAND tỉnh A

1. Vụ án hình sự....

PT

2

1. Tại tri tạm giam công an tỉnh

2. Tại TAND huyện A...

3. ...

 

 

 

 

2. Vụ án hành chính ...

ST

2

1. Tại UBND huyện A

2. Tại TAND huyện A...

3. ...

 

2.

TAND huyện A

1. Vụ án hình sự...

ST

2

1. Tại trại tạm giam công an tỉnh

2. ...

3. ...

 

 

 

 

2. Vụ án dân sự....

ST

2

1. Tại....

2. Tại...

3. ...

 

 

 

 

Cộng

.... vụ án

 

 

 

 

 

Chú ý: Tòa án nhân dân cấp tỉnh thống kê tổng hợp chung cho cả hai cấp xét xử.