Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật Thống kê năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Số hiệu: 72/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Đình Quang
Ngày ban hành: 25/08/2017 Ngày hiệu lực: 25/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Thống kê, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỐNG KÊ NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Thống kê năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê;

Thực hiện văn bản số 2167/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Luật Thống kê;

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Thống kê năm 2015 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả, đồng bộ và thống nhất.

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tiến hành các công việc triển khai thi hành Luật Thống kê năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy tính chủ động của các cơ quan, đơn vị; triển khai Luật Thống kê đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Thống kê.

Thực hiện theo lộ trình cụ thể, bảo đảm thực thi Luật Thống kê trong giai đoạn chuyển tiếp phù hợp với điều kiện tại địa phương và các quy định của Luật trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng bộ trên phạm vi cả nước.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung quán triệt, phổ biến, tuyên truyền

- Luật Thống kê năm 2015.

- Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê.

- Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

- Nghị định số 97/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ
Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

- Tài liệu 100 câu Hỏi - Đáp về Luật Thống kê năm 2015.

- Một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành thống kê.

2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thống kê cho cán bộ làm công tác thống kê của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan trung ương trên địa bàn; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để đáp ứng các tiêu chuẩn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong Luật Thống kê năm 2015.

- Cơ quan chủ trì: Cục Thống kê Tuyên Quang.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2017.

3. Tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành

3.1. Tổ chức Hội nghị ở cấp tỉnh

- Cơ quan chủ trì, chỉ đạo thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

- Cơ quan giúp việc: Cục Thống kê Tuyên Quang.

- Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo và 01 cán bộ làm công tác thống kê các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn; đại diện lãnh đạo và 01 cán bộ làm công tác tuyên truyền pháp luật của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý; đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức thuộc đối tượng áp dụng Luật Thống kê.

- Thời gian: Quý IV năm 2017.

- Địa điểm: Dự kiến Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Báo cáo viên: Tổng cục Thống kê.

3.2. Tổ chức Hội nghị ở cấp huyện, thành phố

Sau Hội nghị phổ biến ở cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện Hội nghị phổ biến Luật Thống kê tại huyện, thành phố, đảm bảo thực hiện xong trong quý IV năm 2017.

4. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Thống kê trên báo chí và các phương tiện truyền thông khác

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông trên địa bàn có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Luật Thống kê năm 2015.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chuyên mục, tuyên truyền về nội dung của Luật Thống kê năm 2015.

5. Soạn thảo, phát hành các tài liệu phổ biến Luật Thống kê năm 2015 dưới dạng hỏi - đáp, tình huống pháp luật…

- Cơ quan chủ trì: Cục Thống kê tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

6. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với Luật Thống kê năm 2015

- Cơ quan chủ trì: Cục Thống kê Tuyên Quang.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Sản phẩm chính: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

- Thời gian hoàn thành: Năm 2017.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến cấp tỉnh: Ngân sách tỉnh.

2. Hội nghị tuyên truyền, phổ biến của cấp huyện, thành phố: Ngân sách huyện, thành phố.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm:

- Chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi quản lý triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm.

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành tới đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhân dân tại địa phương; nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và biểu mẫu điều tra thống kê.

2. Cục Thống kê Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành và địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Thống kê năm 2015; theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã nêu tại Kế hoạch này theo đúng tiến độ. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế trong các hoạt động thống kê; kịp thời khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác thống kê; và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định của nhà nước về hoạt động thống kê. Tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Tổng cục Thống kê theo quy định.

- Biên tập, cụ thể hóa nội dung tuyên truyền, phổ biến, cung cấp cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh để tổ chức thực hiện. Làm việc cụ thể với các cơ quan thông tin đại chúng cấp tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đáp ứng các yêu cầu của kế hoạch.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thống kê cho cán bộ làm công tác thống kê.

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch của cấp tỉnh, gửi Sở Tài chính thẩm định.

3. Cục Thống kê Tuyên Quang chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát đội ngũ người làm công tác thống kê trên địa bàn tỉnh, đề xuất lộ trình đào tạo, bồi dưỡng, kinh phí thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Cục Thống kê Tuyên Quang, Sở Tài chính), đảm bảo hoàn thành trong quý IV năm 2017.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tham mưu, đề xuất và thẩm định dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch của cấp tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với Cục Thống kê tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành đáp ứng các yêu cầu của kế hoạch và bảo đảm tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, đồng bộ, kịp thời tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhân dân trong tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thống kê; nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện công tác thống kê được phân công.

6. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, các ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để thông tin, tuyên truyền về Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; đảm bảo mọi người dân đều hiểu rõ và tự giác thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (qua Cục Thống kê Tuyên Quang) để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
(Tổng cục Thống kê)
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Tuyên Quang;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Quang

 

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.