Kế hoạch 621/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025
Số hiệu: 621/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Vương Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 23/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Chính sách xã hội, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 621/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2021/NQ-HĐND NGÀY 16/7/2021 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN, BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2021-2025

Thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bắc Ninh quy định chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kịp thời phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi là Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND) đến toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự chủ động của các cấp, các ngành, đảm bảo nguồn lực cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Thông qua chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT từ nguồn Ngân sách địa phương để thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia BHXH và tăng diện bao phủ BHYT toàn dân.

2. Yêu cầu

- Các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND trong phạm vi ngành, địa phương, đơn vị.

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết cần đảm bảo đồng bộ, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, tiến độchất lượng. Tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, đảm bảo quyền và lợi ích của người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, cũng như của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Ban hành các văn bản triển khai Nghị quyết

Ban hành các văn bản triển khai, phổ biến, quán triệt sâu rộng, toàn diện nội dung Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND bằng hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn.

2. Tuyên truyền, vận động nhằm thúc đẩy việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT của người dân trên địa bàn tỉnh

Tổ chức tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT thông qua tổ chức hội nghị, tập huấn; lồng ghép trong các hội nghị của ngành, đơn vị, địa phương; viết tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn.

3. Thực hiện hỗ trợ các đối tượng tại Nghị quyết

3.1. Đối tượng được hỗ trợ kinh phí tham gia BHXH tự nguyện

a) Cơ quan có trách nhiệm thực hiện

Cơ quan BHXH có trách nhiệm tổ chức vận động, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục đối với người dân tham gia BHXH tự nguyện theo quy định tại Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND và quy định của pháp luật.

b) Mức hỗ trợ, xác định số tiền hỗ trợ

- Mức hỗ trợ bằng 30% mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng theo mức đóng chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định (tương ứng tại thời điểm hiện tại là 46.200 đồng/tháng; mức hỗ trợ này chưa bao gồm mức hỗ trợ theo Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ).

- Số tiền hỗ trợ được xác định bằng số tháng tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ nhân với số tiền hỗ trợ một tháng. Riêng đối với trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đóng theo phương thức một lần cho những năm còn thiếu, số tiền hỗ trợ được xác định tương tự như điểm c khoản 1 Điều 12 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh