Kế hoạch 611/KH-UBND năm 2021 thực hiện chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 340/QĐ-TTg
Số hiệu: 611/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Vương Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 20/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 611/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2021-2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 340/QĐ-TTG NGÀY 12/3/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2030;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1509/KHĐT-ĐKKD ngày 20/8/2021 về việc báo cáo hoàn thiện Dự thảo và đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030;

UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Phát triển KTTT (KTTT) cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó đặc biệt chú trọng đến nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ thành viên thông qua việc nâng cao nhận thức của đông đảo nhân dân về KTTT, hợp tác xã (HTX); đồng thời tăng cường năng lực của các tổ chức KTTT để phát huy hơn nữa vai trò liên kết, hợp tác, hỗ trợ thành viên và cộng đồng khu vực; tăng cường năng lực cạnh tranh của kinh tế hộ gia đình đặc biệt là kinh tế hộ nông dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô vừa và nhỏ trong điều kiện cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; góp phần cải thiện công bằng xã hội và ổn định kinh tế, chính trị, xã hội; góp phần định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường ở nước ta.

- Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, nhất là đối với HTX nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Xây dựng và phát triển mô hình KTTT, HTX nhanh và bền vững; phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống thành viên; phát triển thành viên thông qua thu hút ngày càng nhiều nhân dân, hộ kinh tế cá thể và tổ chức tham gia KTTT, HTX.

- Xây dựng, nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, với sản phẩm hàng hóa chủ lực, quy mô lớn giữa các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và khu vực liên tỉnh và vùng, liên vùng. Phát triển bền vững kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả, tạo điều kiện cho kinh tế hộ, THT phát triển có hiệu quả trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ thương mại, góp phần hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ, đảm bảo hài hòa lợi ích các chủ thể tham gia (đặc biệt là lợi ích của người lao động, thành viên HTX được nâng cao đời sống vật chất và tinh thần).

2. Các mục tiêu cụ thể

- Duy trì hoạt động của 218 Tổ hợp tác hiện tại; tiếp tục thực hiện chuyển đổi HTX hoạt động chưa hiệu quả thành THT.

- Tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ phát triển thêm khoảng 250 HTX và 02 Liên hiệp HTX so với năm 2020;

- Khu vực kinh tế tập thể đóng góp 0,5% GRDP tỉnh;

- 100% số cán bộ chủ chốt HTX được đào tạo, bồi dưỡng, trong đó 50% được đào tạo trình độ cao đẳng và đại học; 100% cán bộ HTX được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ thuật.

- Có khoảng 70% số HTX hoạt động kinh doanh ổn định, hiệu quả; không có HTX yếu kém.

- Phấn đấu đến năm 2030 giải thể được 80-100 hợp tác xã đã ngừng hoạt động, chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

- 100% HTX được tiếp cận thông tin thị trường, thông tin khoa học và công nghệ, thông tin về đất đai, tài nguyên, môi trường..

- Có trên 30% số HTX được giao, cho thuê đất để làm trụ sở và nơi sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

- Mỗi năm có khoảng 10-15 HTX ứng dụng chuyển giao công nghệ, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, dịch vụ.

- 35-40% số HTX tham gia đóng BHXH, BHYT cho người lao động, phúc lợi xã hội.

- Phát triển thêm được 15 mô hình HTX liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp so với năm 2020.

- Phấn đấu thu nhập người lao động làm việc trong các HTX tăng 2 - 2,5 lần so với năm 2020.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KTTT GIAI ĐOẠN 2021-2030

1. Định hướng chung

- Phát triển kinh tế tập thể phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới;

- Nâng cao khả năng thích nghi của kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế thị trường, kinh tế hội nhập; nâng cao giá trị của HTX đối với thành viên, người lao động về cung ứng dịch vụ, tăng thu nhập, đời sống nhất là địa bàn nông thôn...; tham gia tích cực các chương trình xóa đói, giảm nghèo, xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở nông thôn, thực hiện hiệu quả các vấn đề xã hội, văn hóa.

- Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên tất cả các ngành nghề, lĩnh vực của nền kinh tế, thu hút đông đảo các thành phần xã hội tham gia; bảo đảm quyền và lợi ích của thành viên tham gia HTX.

- Xóa bỏ hoàn toàn nhận thức, mô hình hoạt động của hợp tác xã kiểu cũ. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo về kinh tế tập thể. Phát triển kinh tế tập thể dần trở thành thành phần kinh tế có vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của tính.

2. Định hướng phát triển KTTT theo ngành, lĩnh vực chủ yếu

- Phát triển KTTT, HTX trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ với tốc độ nhanh, bền vững qua đó làm động lực phát triển KTTT, HTX đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh. Phát triển HTX theo hướng công nghệ cao có tính cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Tập trung xây dựng một số HTX phát triển các ngành phụ trợ phục vụ cho các ngành công nghiệp chủ lực trên cơ sở lấy các doanh nghiệp lớn làm hạt nhân, các HTX là các vệ tinh cung ứng.

- Rà soát các HTX làng nghề, ưu tiên phát triển các HTX làng nghề gắn với việc bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và đảm bảo vệ sinh môi trường sinh thái.

- Phát triển HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm tăng giá trị kinh tế trên mỗi đơn vị diện tích đất, xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung: Vùng trồng lúa năng suất cao, vùng trồng rau, vùng cây công nghiệp ngắn ngày, vùng hoa, cây cảnh, vùng nuôi cá....

- Phát triển các HTX nông nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi theo hướng công nghiệp ngoài khu dân cư, tạo thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, duy trì các HTX chăn nuôi gia cầm tập trung tại một số địa phương trong tỉnh.

- Định hướng phát triển KTTT, HTX trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải: Duy trì các HTX xây dựng hiện có, củng cố và hỗ trợ các HTX duy trì hoạt động và phát triển.

- Định hướng phát triển KTTT, HTX trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường: Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển các hợp tác xã dịch vụ vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại, xử lý chất thải; chú trọng phát triển mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ xử lý, tái chế chất thải, công nghệ thân thiện với môi trường.

- Định hướng phát triển Quỹ tín dụng nhân dân: Tập trung rà soát, củng cố, chấn chỉnh các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn nhằm bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, ổn định và bền vững, đáp ứng nhu cầu về vốn cho các thành viên Quỹ tín dụng nhân dân hướng tới mục tiêu chủ yếu là tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên, phục vụ sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống, đặc biệt ở khu vực nông thôn.

- Định hướng chiến lược phát triển tổ hợp tác: Duy trì các tổ hợp tác hiện có;hỗ trợ các tổ hợp tác có nhu cầu liên kết, chuyển đổi lên mô hình HTX.

III. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN

1. Về tuyên truyền nâng cao nhận thức về KTTT, HTX

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể và Ủy ban Mặt trận tổ quốc cần tiếp tục quan tâm, phổ biến quán triệt sâu rộng trong nhân dân về các chủ trương, chính sách và quy định của pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Các cơ quan truyền thông cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Nghị quyết của Trung ương về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Luật HTX năm 2012 nhằm nâng cao nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân về vai trò kinh tế tập thể, từng bước làm chuyển biến thực sự trong khu vực kinh tế tập thể.

- Tiếp tục lựa chọn, giới thiệu các mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến, tổ hợp tác, hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi... trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân tham khảo, học tập kinh nghiệm.

2. Về hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Về chính sách đất đai: Xem xét, tạo điều kiện việc giao đất, cho thuê đất đối với các HTX có nhu cầu để xây dựng trụ sở làm việc và cơ sở dịch vụ sản xuất kinh doanh, các HTX dịch vụ nông nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục xin giao đất và được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

+ Về chính sách tín dụng: Tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm giúp các HTX, liên hiệp HTX tiếp cận và vay được vốn của các tổ chức tín dụng nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và kinh doanh dịch vụ của các HTX. Phát huy hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh.

+ Về chính sách xúc tiến thương mại và công nghệ: Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu các đối tác liên doanh, liên kết cho các HTX và liên hiệp HTX. Tăng cường tham gia các hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại của tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Liên minh HTX Việt Nam. Hàng năm, ngân sách tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, khuyến công, khuyến nông nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất và giảm bớt những khó khăn cho HTX.

+ Về chính sách tư vấn, hỗ trợ xây dựng mô hình KTTT, HTX kiểu mới ứng dụng thành tựu KH-KT, phù hợp với bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0: Xây dựng chuỗi liên kết bền vững giữa 4 nhà: nhà nước, nhà khoa học, nhà nông, nhà doanh nghiệp, trong đó nhà nước đóng vai trò liên kết, kết nối, quản ý các thành phần trong chuỗi giá trị sản xuất, quản lý quy hoạch, dự báo nhu cầu và xu hướng tiêu dùng, hỗ trợ, khuyến khích áp dụng tiến bộ KH-KT trong sản xuất của HTX; khuyến khích, tư vấn, hỗ trợ thành lập, chuyển đổi sang các HTX kiểu mới, tư vấn, hỗ trợ các HTX ứng dụng công nghệ cao, thương mại điện tử trong sản xuất kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng tiếp cận thị trường cũng như tham gia vào các chuỗi liên kết giá trị.

- Về công tác thi đua khen thưởng: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Liên minh HTX tỉnh, các ngành cần kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Nghị quyết để động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết trên lĩnh vực kinh tế tập thể.

- Phối hợp với các ngành, các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát các cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất, bổ sung chính sách của Tỉnh để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế tập thể.

3. Về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển HTX

- Các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện Nghị quyết mạnh mẽ hơn, cụ thể hóa và thực hiện các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, địa phương, cần quan tâm lồng ghép nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể và cân đối bố trí các nguồn lực để triển khai, thực hiện; chủ động rà soát, xây dựng, bổ khuyết các chương trình hành động, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế tập thể bảo đảm tích cực, khả thi, phù hợp thực tiễn địa phương, ngành, đơn vị.

- Tăng cường chỉ đạo, phối hợp với các địa phương trong công tác quản lý khu vực KTTT trên địa bàn, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, khó khăn vướng mắc của HTX để xử lý hoặc báo cáo, đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục kiện toàn, ổn định bộ máy quản lý nhà nước về KTTT từ cấp tỉnh, đến cấp huyện, xã, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về KTTT.

- Làm tốt công tác thống kê, theo dõi, cập nhật thông tin, số liệu về kinh tế tập thể phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạch định kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể. Vận hành tốt hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về kinh tế tập thể.

- Tăng cường cải cách hành chính, nhất là thủ tục về đăng ký thành lập đơn vị kinh tế tập thể, về thụ hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế tập thể.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật hợp tác xã, xử lý vi phạm pháp luật HTX, đi đôi với việc huy động cả hệ thống chính trị trong việc phát triển KTTT, HTX; đưa phát triển KTTT, HTX là một trọng tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về HTX…

4. Về nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, xây dựng mô hình hợp tác xã có hiệu quả và tổng kết mô hình

- Tiếp tục giải ngân cho các HTX đáp ứng đầy đủ điều kiện được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh.

- Tiếp tục hướng dẫn các HTX được chuyển đổi, đăng ký lại hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; giải thể các HTX đã ngừng hoạt động trong thời gian dài.

- Tăng cường năng lực tổ chức, điều hành, hoạt động, kinh doanh cho các HTX, các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm; từng bước mở rộng quy mô hoạt động của các HTX. Khuyến khích HTX sáp nhập, hợp nhất, liên kết kinh tế với các HTX khác cùng hoạt động trên cùng lĩnh vực, ngành nghề trên nhiều địa bàn lãnh thổ khác nhau để để tăng quy mô và hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả, giảm chi phí, hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh của mình trên thị trường; khuyến khích các cán bộ trẻ có trình độ về làm việc trong HTX...

- Tiếp tục hỗ trợ các HTX tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương trong việc thành lập mới, tổ chức lại hoạt động, hỗ trợ tiếp cận tín dụng, hỗ trợ về đào tạo cán bộ, xúc tiến thương mại…

- Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã trong tiếp cận và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ tiên tiến hiện đại phục vụ sản xuất kinh doanh; khai thác tối đa các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển vượt trội, hiệu quả, bền vững.

- Tiếp tục triển khai tốt mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, phối hợp với Ban Quản lý các KCN thực hiện đề án dịch vụ trong KCN; Tích cực thực hiện có hiệu quả đề án “mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm”.

- Khuyến khích các hợp tác xã đa dạng hóa ngành nghề, đẩy mạnh việc xây dựng mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm.

- Phối hợp với các Sở, các tổ chức chính trị - xã hội và các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền vận động, hướng dẫn thành lập các HTX kiểu mới trong lĩnh vực chuyên ngành, trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản theo chuỗi khép kín từ cung ứng đầu vào - sản xuất, bảo quản chế biến - tiêu thụ sản phẩm ký kết hợp đồng với các công ty trong và ngoài nước. Lựa chọn một số đơn vị tốt, tập trung hỗ trợ xây dựng thành các mô hình mẫu để nhân rộng, chú ý nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm trong nước, quốc tế để hoàn thiện mô hình... Phát triển mạnh liên kết giữa các hợp tác xã và với các doanh nghiệp, các tổ chức khoa học.

- Phối hợp với liên minh HTX tỉnh và các sở ngành, địa phương tổ chức các đoàn cán bộ HTX đi học tập kinh nghiệm tại các HTX điển hình tiên tiên trong và ngoài tỉnh để tạo bước đột phá trong kinh doanh.

- Các ngành, địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá lại các đơn vị kinh tế tập thể thuộc ngành, địa phương, trọng tâm là các hợp tác xã. Trên cơ sở bộ tiêu chí đánh giá thống nhất để phân loại các HTX hiện có thành các loại khá - tốt, trung bình và yếu - kém. Chấn chỉnh hoạt động của các HTX đúng theo luật định và phù hợp với chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế tỉnh; xác định lộ trình, giải pháp xử lý dứt điểm các đơn vị yếu - kém kéo dài, đơn vị tổ chức, hoạt động không đúng luật.

5. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ HTX

- Hàng năm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý các HTX để nâng cao trình độ năng lực, kỹ năng quản lý điều hành trong sản xuất kinh doanh; tổ chức giới thiệu cho các cán bộ quản lý HTX đi tham quan học tập thực tế mô hình HTX nông nghiệp điển hình tiên tiến của các tỉnh bạn vận dụng vào tình hình thực tế tại các HTX nông nghiệp.

- Xây dựng, hoàn thiện chính sách hỗ trợ ban đầu khi thành lập HTX mới và đề xuất các chính sách riêng của tỉnh để hỗ trợ kinh tế HTX phát triển.

- Thường xuyên chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ HTX, quan tâm hướng dẫn giúp đỡ các HTX thực hiện về chế độ tiền lương, tiền công và bảo hiểm HTX đối với các đối tượng trong HTX.

- Xây dựng kế hoạch cử cán bộ trẻ đi học tập, đào tạo dài hạn để về làm việc tại cơ sở HTX lâu dài.

6. Về huy động nguồn lực xã hội để phát triển KTTT, HTX

Ngoài việc huy động nguồn lực từ ngân sách nhà nước, cần tăng cường huy động nguồn vốn nội lực từ các tổ chức hợp tác xã: Các HTX, liên hiệp HTX đóng góp một phần kinh phí để phát huy nội lực, khơi dậy các tiềm năng, khuyến khích và thu hút sự tham gia của các hợp tác xã, đồng thời thể hiện trách nhiệm của các tổ chức hợp tác xã trong phát triển tổ chức mình.

- Vận động các thành phần kinh tế khác trong xã hội tham gia hỗ trợ các nguồn lực về cơ sở vật chất, kỹ thuật…nhằm hỗ trợ khu vực KTTT phát triển.

- Vận động, huy động vốn từ các nhà tài trợ nước ngoài, các tổ chức quốc tế; đưa việc vận động các nhà tài trợ nước ngoài, các tổ chức quốc tế tham gia thực hiện Chương trình vào chương trình vận động, đàm phán tài trợ của Chính phủ.

- Huy động các nguồn lực từ các đoàn thể xã hội; nguồn vốn vay từ các Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ hỗ trợ nông dân, Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp; Quỹ hỗ trợ khác; các tổ chức tín dụng; vốn của doanh nghiệp và vốn đối ứng của các HTX nhằm thúc đẩy mở rộng quy mô hoạt động, đổi mới nâng cao hiệu quả của các HTX.

7. Về phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, hội, hiệp hội trong phát triển KTTT

Cấp ủy và chính quyền các cấp hỗ trợ, tạo điều kiện và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, hội, hiệp hội trong việc tuyên truyền, vận động thành viên tham gia HTX, đưa Luật HTX năm 2012 vào cuộc sống; động viên, khuyến khích các hội viên đi đầu tham gia xây dựng các mô hình điểm về KTTT, như: HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là nông thôn; phối hợp với các bộ, ngành trong việc tuyên truyền các chính sách, pháp luật về KTTT tới các hội viên; đưa các nội dung này thành các trọng tâm trong chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của các cấp đoàn, hội…

8. Về tăng cường vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

- Tăng cường trách nhiệm, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, nòng cốt trong phát triển hợp tác xã, phát huy tốt vai trò đại diện của các hợp tác xã thành viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các hợp tác xã thành viên, làm tốt việc tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể. Chủ động hợp tác và tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trong việc phát triển kinh tế tập thể về đào tạo, thông tin tư vấn, vốn đầu tư, chuyển giao khoa học - công nghệ...

- Liên minh HTX tỉnh tiếp tục chủ động trong công tác tham mưu và tích cực triển khai thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX; tập trung củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, viên chức, đổi mới lề lối làm việc phù hợp với yêu cầu, tính chất của tổ chức Liên minh HTX giai đoạn mới, góp phần phát triển khu vực kinh tế tập thể và kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Ninh.

- Cấp ủy và chính quyền các cấp hỗ trợ, tạo điều kiện và tăng cường vai trò của Liên minh HTX tỉnh trong việc tuyên truyền các chính sách, pháp luật về KTTT, HTX, hỗ trợ phát triển KTTT, HTX…

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ chung của các sở, ban, ngành và địa phương

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị để phát triển KTTT.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 khi có chỉ đạo cụ thể của Trung ương.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hàng năm của tỉnh.

- Phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.

- Phối hợp thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, đơn vị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 khi có chỉ đạo cụ thể của Trung ương.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hàng năm của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất nguồn vốn thực hiện hỗ trợ hợp tác xã.

- Chủ trì đề xuất, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025.

3. Sở Tài chính

- Cân đối, bố trí cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh (khi có đề nghị và được UBND tỉnh phê duyệt) để tạo điều kiện hỗ trợ hợp tác xã vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh theo quy định.

- Hướng dẫn thực hiện chính sách tài chính cho khu vực về kinh tế tập thể theo chức năng, nhiệm vụ.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Lựa chọn các HTX sản xuất sản phẩm đặc thù, có thế mạnh của các địa phương để hỗ trợ phát triển theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Xây dựng và thực hiện các mô hình, dự án hỗ trợ HTX ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

- Chủ trì, phối hợp các địa phương, các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp hàng năm.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nhằm phát triển KTTT, HTX;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu các cơ chế, chính sách về sở hữu trí tuệ; triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- Tư vấn, hỗ trợ các hợp tác xã áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, chuyển đổi số… nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm theo quy định hiện hành; khuyến khích, hỗ trợ tham gia các hoạt động của Giải thưởng chất lượng Quốc gia.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tập trung đẩy nhanh công tác giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất cho các hợp tác xã.

- Tham mưu xử lý dứt điểm các vướng mắc về đất đai của các hợp tác xã ngừng hoạt động, tạo cơ sở cho việc giải thể.

- Triển khai thực hiện các cơ chế chính sách tập trung đất đai thông qua cơ chế hoạt động của hợp tác xã, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Khuyến khích kinh tế tập thể, hợp tác xã tham gia vào hoạt động thu gom, phân loại, xử lý chất thải theo nguyên tắc của kinh tế thị trường, đặc biệt ở khu vực nông thôn.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực nghiên cứu, cập nhật các nội dung hướng dẫn của Trung ương và tỉnh để lồng ghép vào chương trình đào tạo nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền các giải pháp để thúc đẩy phát triển các HTX trên địa bàn; giới thiệu, biểu dương những mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để nhân rộng trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin về công tác triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch cho các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở.

9. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện:

- Tập trung nguồn vốn, ưu tiên cho vay đối với các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả tại địa phương; đẩy mạnh cho vay hợp tác xã phục vụ phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở từng địa phương theo chuỗi giá trị.

- Đổi mới quy trình cho vay, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay, theo đúng quy định của pháp luật;

- Tích cực triển khai các chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ, trong đó có đối tượng thụ hưởng là các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp như: chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015; chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 07/3/2017; chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018…

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng phục vụ phương án, dự án sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường minh bạch hóa thông tin tín dụng, công khai các thông tin về quy trình, thủ tục hồ sơ, thời gian cung cấp dịch vụ, lãi suất, phí dịch vụ. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng vay vốn để khách hàng hiểu và nắm được đầy đủ các thông tin liên quan đến khoản vay.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án củng cố hoạt động hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh định hướng đến năm 2030 theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại các Quyết định số 209/QĐ-NHNN ngày 31/01/2019 và Quyết định số 1173/QĐ-NHNN ngày 30/5/2019.

10. Bảo hiểm xã hội tỉnh

 - Đẩy mạnh công tác truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tới các hợp tác xã và người lao động trong hợp tác xã để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Tổ chức thực hiện thu, giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong HTX đúng, đủ, kịp thời.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với các đơn vị thuộc loại hình HTX để đảm bảo thu đúng, thu đủ người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội.

11. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

- Đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động để tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, dịch vụ công và một số nhiệm vụ khác được tỉnh giao.

- Phát huy vai trò nòng cốt đối với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tăng cường hỗ trợ các hợp tác xã củng cố tổ chức và hoạt động theo đúng Luật Hợp tác xã. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh về kinh tế tập thể; xây dựng mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị, gắn với sản phẩm chủ lực của tỉnh và nhân rộng các mô hình điển hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả trên các lĩnh vực.

- Nâng cao năng lực và chất lượng các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, tín dụng, khoa học công nghệ cho hợp tác xã thành viên. Tổ chức các hoạt động liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, với hộ gia đình để hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm. Phối hợp đề xuất các giải pháp xử lý các hợp tác xã ngừng hoạt động lâu năm, chỉ tồn tại trên danh nghĩa; bổ sung, sửa đổi nội dung cơ chế, chính sách còn thiều, khó áp dụng trên thực tế.

- Chủ động phối hợp với các ngành, địa phương của tỉnh triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, các cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ, thúc đẩy kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển; phối hợp thực hiện tổng kết các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và tỉnh.

- Chủ động đề xuất với tỉnh các chương trình, đề án, kế hoạch nhằm hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển.

12. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể

Xây dựng kế hoạch về tuyên truyền, vận động thành viên tham gia HTX, đưa Luật Hợp tác xã vào cuộc sống; động viên, khuyến khích các hội viên đi đầu tham gia xây dựng các mô hình KTTT, HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là khu vực nông thôn để giúp nhau làm giàu; phối hợp với các ngành, địa phương trong việc tuyên truyền các chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể, các chính sách liên quan đến người lao động trong khu vực kinh tế tập thể.

13. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hàng năm.

- Tiếp tục chủ động giải quyết dứt điểm các HTX ngừng hoạt động, không hoạt động trên địa bàn; tập trung thực hiện chuyển đổi, tổ chức lại hợp tác xã theo Luật HTX năm 2012.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động việc thành lập và phát triển HTX theo Luật Hợp tác xã năm 2012 để đảm bảo mục tiêu đổi mới hình thức tổ chức sản xuất.

- Xây dựng kế hoạch củng cố hoạt động và vận động thành lập các hợp tác xã mới, trong đó chú trọng các hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao và hợp tác xã tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Các ngành liên quan và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này trước ngày 18 tháng 12 hàng năm hoặc khi có yêu cầu. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các ngành, các địa phương phản ảnh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, CT, GTVT, TN&MT, XD, KH&CN, TT&TT;
- Hội ND, Hội LHPN tỉnh;
- Liên minh HTX tỉnh;
- BHXH tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh BN;
- UB MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP; KTTH, XDCB;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Quốc Tuấn