Kế hoạch 5460/KH-UBND năm 2021 về phát hiện, xây dựng, biểu dương, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025
Số hiệu: 5460/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Trần Ngọc Tam
Ngày ban hành: 10/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5460/KH-UBND

Bến Tre, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

PHÁT HIỆN, XÂY DỰNG, BIỂU DƯƠNG, BỒI DƯỠNG, TUYÊN TRUYỀN VÀ NHÂN RỘNG CÁC GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17 tháng 10 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch số 2354/KH-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”.

Nhằm phát huy kết quả đạt được sau Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thứ X (2020 - 2025) và thực hiện tốt phương thức thi đua “Xây dựng điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát hiện, xây dựng, biu dương, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các gương đin hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, Nhân dân và cả hệ thống chính trị cùng đồng thuận, đồng loạt, đồng bộ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Thông qua các phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, đổi mới, đột phá, dám nghĩ, dám làm trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đ tuyên truyền nhân rộng, nêu gương học tập.

- Tập thể, cá nhân sau khi được chọn làm điển hình tiên tiến sẽ tiếp tục phát huy tính tích cực trong học tập, công tác, sản xuất kinh doanh... tạo sự lan tỏa, tạo động lực khích lệ các tập thể, cá nhân khác nỗ lực, phấn đu.

2. Yêu cầu

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch, đề ra nội dung, biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực.

- Việc phát hiện, xây dựng, tuyên truyền nhân rộng các gương đin hình tiên tiến gắn liền với sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong từng giai đoạn nhất định. Điển hình được nhân rộng phải thực sự tiêu biểu, toàn diện có sức lan tỏa, tác động tích cực đối với cơ quan, đơn vị, địa phương và trong đời sống xã hội. Việc lựa chọn nhân tố mới, điển hình tiên tiến cần thu hút được sự quan tâm của xã hội nhằm giải quyết được những vấn đề mới, những vấn đề khó và được mọi người công nhận.

- Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng và giám sát, phản biện xã hội trong phát hiện, xây dựng, biểu dương, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

II. NỘI DUNG

1. Thông tin đầy đủ nội dung các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương, tỉnh phát động; những kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay, sáng tạo, mô hình mới tác động tích cực trong thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

2. Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn điển hình tiên tiến phù hợp với các phong trào thi đua và đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Xác định rõ tiêu chí điển hình tiên tiến toàn diện và điển hình tiên tiến trên một số mặt công tác; lồng ghép nội dung, tiêu chí xây dựng điển hình tiên tiến của các cuộc vận động, các phong trào thi đua hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Chủ động xác định các nhân tố cần xây dựng điển hình tiên tiến thông qua quá trình tổ chức, triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Trung ương, của tỉnh, của ngành phát động; tạo mọi điều kiện (có biện pháp cụ thể hướng dẫn, động viên) để các nhân tố sớm trở thành điển hình.

Đánh giá được tác dụng, tính hiệu quả, xác định khả năng phát triển của từng mô hình, việc ảnh hưởng của các điển hình ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và trong xã hội, từ đó rút kinh nghiệm để điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện. Phát hiện những khó khăn, thiếu sót, kịp thời có biện pháp giúp đỡ đin hình tiên tiến phấn đấu, rèn luyện, tiếp tục duy trì và phát huy thành tích đã đạt được.

4. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền gương điển hình tiên tiến theo hướng thiết thực, kịp thời, có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương và yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

5. Đẩy mạnh công tác nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan truyền thông, báo chí trong phát hiện, tuyên truyền nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, nhất là các điển hình trong phòng chống dịch bệnh, phòng chống tham nhũng, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, học tập, các tập thể, cá nhân Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

III. TIÊU CHÍ ĐIỂN HÌNH

1. Tiêu chí chung

Mô hình, gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có ý thức tự giác chấp hành và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có thành tích tiêu biu, xuất sắc trong lao động sản xuất, học tập, công tác và chiến đấu; là nhân tố ni trội, tích cực dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gn với việc học tập và làm theo tư tưng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ; tích cực tham gia xây dựng các quỹ, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Tiêu chí c thể

a) Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”.

- Đối với tập thể: Là các tập th có kế hoạch phát động phong trào thi đua, xác định được nội dung trọng tâm thi đua, mục tiêu, thời gian hoàn thành cụ thể; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 01-CT/TU một cách rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giúp họ “Hiu đúng - Nhận thức sâu - Đồng thuận cao - Tích cực hưởng ứng thực hiện”; xây dựng được điển hình để nêu gương, nhân rộng.

- Đối với cá nhân: Là những cá nhân điển hình, tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực công tác, đời sống; đề ra được các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp cụ thể, mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả, năng động, sáng tạo, đột phá, dám nghĩ, dám làm góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 03 tập thể và 05 cá nhân điển hình tiên tiến/năm.

b) Điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh”.

- Đối với tập thể: Là các tập thể được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đi đầu trong đổi mới phong cách, tác phong công tác, lề lối làm việc, trong giải quyết công việc; luôn tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; cán bộ công chức, viên chức tận tụy, tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

- Đối với cá nhân: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đi đầu trong đổi mới phong cách, tác phong công tác, lề lối làm việc, trong giải quyết công việc; gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; luôn tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; có ý thức tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, tận tụy, tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh, đơn vị, địa phương phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác an sinh xã hội.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 03 tập th và 05 cá nhân điển hình tiên tiến/năm.

c) Điển hình tiên tiến trong xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

- Đối với tập thể: Là các tập thể, hộ gia đình điển hình trong công tác tuyên truyền, vận động và phát huy các nguồn lực để chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện gắn với nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa” trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm; có sáng kiến, cải tiến quản lý được áp dụng vào thực tiễn.

- Đối với cá nhân:

+ Cán bộ, công chức, viên chức: Tiêu biểu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị; gương mẫu chấp hành sự phân công của tổ chức, có trách nhiệm trong công việc tạo ra năng suất và hiệu quả cao; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất cách thức thực hiện; thực thi công vụ đúng pháp luật và không gây phiền hà, bức xúc trong Nhân dân, thể hiện rõ vai trò nêu gương trong gia đình, nghiêm túc thực hiện bình đẳng giới, gương mẫu xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” có thực chất, giáo dục thế hệ trẻ, chăm sóc người cao tui phù hợp với xu thế và điều kiện phát triển của xã hội;

+ Đối với hộ gia đình, người dân: Cần cù, lao động sáng tạo, hiệu quả; thực hiện tốt bình đẳng giới và vai trò trách nhiệm trong phát triển kinh tế gia đình, chăm sóc, nuôi dạy con cái; xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ; đạt danh hiệu gia đình văn hóa; tích cực tham gia xây dựng khu dân cư văn hóa; xây dựng nông thôn mới,...

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 03 tập th và 05 cá nhân, hộ gia đình điển hình tiên tiến/năm.

d) Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

- Đối với tập thể: Là các xã đạt được các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh; có phương pháp, cách làm hay phù hợp với điều kiện thực tế đ tổ chức thực hiện các tiêu chí đạt hiệu quả; tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hưởng ứng thực hiện gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức được các phong trào thi đua đột phá, chuyên đề với khu hiệu hành động thiết thực, góp phần hoàn thành từng tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiu mẫu.

- Đối với cá nhân: Các cá nhân có nhiều đóng góp trong tuyên truyền, vận động, tham gia hiến đất làm đường, đóng góp tiền của vật chất, ngày công lao động,... xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng), Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 03 tập th và 05 cá nhân điển hình tiên tiến/năm.

đ) Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không đ ai bị bỏ lại phía sau

- Đối với tập thể: p, khu phố, xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn thi đua đề ra nội dung, giải pháp giảm nghèo đặc thù của địa phương mình, bố trí và huy động đa dạng nguồn lực nhằm giảm hộ nghèo, tăng hộ khá giàu. Các cơ quan, đơn vị địa phương tích cực hỗ trợ công tác giảm nghèo tại địa phương. Hộ gia đình điển hình, thi đua chủ động vượt khó khăn vươn lên thoát nghèo và giúp đỡ các hộ gia đình khác phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; hàng năm gia đình phải đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; tích cực tham gia các hoạt động xã hội; chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

- Đối với cá nhân: Là điển hình trong cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực trong công tác, có sáng kiến trong việc tổ chức thực hiện, tháo gỡ khó khăn giúp đỡ hộ nghèo trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Người nghèo có ý chí phấn đấu vươn lên để thoát nghèo, tự nguyện đăng ký thoát nghèo; chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 10 hộ gia đình, cá nhân điển hình tiên tiến/năm về phát trin kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo, giai đoạn 2021 - 2025 với những cách làm hay, hiệu quả, nhất là việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất trên cùng đơn vị diện tích.

e) Điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa”.

- Đối với tập thể: Là điển hình về thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn an ninh trật tự; không có người mc các tệ nạn xã hội; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày được nâng lên rõ rệt, tạo không khí dân chủ thực sự trong cộng đồng dân cư.

- Đối với cá nhân: Là điển hình về thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tham gia tích cực giữ gìn an ninh trật tự; không mắc các tệ nạn xã hội. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 03 tập th và 05 cá nhân điển hình tiên tiến/năm.

g) Điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ quc phòng - an ninh.

- Đối với tập th: Là các tập th thuộc các lực lượng vũ trang, nội bộ cơ quan dân chủ, thống nhất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, có phương pháp, giải pháp đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong thực hiện phong trào thi đua “Quyết thắng”, phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động trong mọi tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, không để xảy ra các “điểm nóng”, vụ việc phức tạp. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

- Đối với cá nhân: Là cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện sai trái, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong thực hiện phong trào thi đua “Quyết thắng”, phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

Giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: mỗi cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 02 tập thể và 02 cá nhân (đối với từng ngành) điển hình tiên tiến/năm.

h) Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

- Đối với tập thể: Là những doanh nghiệp, hợp tác xã có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, lao động và có nhiều đóng góp cho xã hội; thực hiện cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, lao động mang lại hiệu quả kinh tế cao; tích cực đầu tư mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh; các chỉ tiêu về doanh thu, nộp ngân sách nhà nước, lợi nhuận hằng năm tăng trưởng cao; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và chính sách đối với người lao động; đạt tiêu chuẩn an toàn lao động, an ninh trật tự, môi trường; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

- Đối với cá nhân: Có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, lao động và có nhiều đóng góp cho xã hội; có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, lao động mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm lợi cho đơn vị. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 05 tập th và 10 cá nhân điển hình tiên tiến/năm.

i) Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”.

- Đối với tập thể: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, là điển hình về chất lượng giáo dục và đào tạo, cơ sở vật chất kỹ thuật không ngừng được nâng lên; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý có năng lực, tận tâm với nghề, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của xã hội và yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, thực sự là môi trường nhà trường thân thiện, học sinh tích cực, có nhiều học sinh giỏi các cấp; tập thể đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện;

- Đối với cá nhân: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, là điển hình về phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; có năng lực, tận tâm với nghề, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 05 tập th và 10 cá nhân đin hình tiên tiến/năm.

k) Điển hình tiên tiến trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

- Đối với tập thể: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả các Chương trình, mục tiêu quốc gia về lĩnh vực y tế, dân số; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, các chương trình dân số phát triển; có phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của ngành, đặc biệt là nâng cao y đức của người thầy thuốc, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, nhiệt tình tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

- Đối với cá nhân: Là cán bộ y tế hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, có phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác khám và điều trị bệnh; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của ngành, đặc biệt là nâng cao y đức của người thầy thuốc, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, điển hình trong phòng chống dịch bệnh, nhiệt tình tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nht 03 tập th và 05 cá nhân điển hình tiên tiến/năm.

l) Điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động.

Là các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, tiêu biểu đã được khen thưởng; Là những mô hình, sáng kiến mới, cách làm hay đem lại hiệu quả, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội đóng góp cho sự nghiệp phát trin kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh; gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới và điển hình tiên tiến có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội. Tích cực tham gia, đóng góp cho công tác an sinh xã hội, xã hội từ thiện.

Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 24 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến/năm. Kịp thời giới thiệu gương điển hình tiên tiến về Trung ương để tuyên truyền, nhân rộng trên phạm vi cả nước.

3. Giới thiệu điển hình tiên tiến, sơ kết, tổng kết

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực xây dựng, bồi dưỡng và kịp thời lựa chọn, tôn vinh, tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong phạm vi quản lý theo phương châm “Học tập điển hình, bt kịp điển hình, vượt qua điển hình”; đồng thời xem mức độ ảnh hưởng và tính lan tỏa của các gương điển hình kịp thời giới thiệu về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) để lựa chọn tuyên truyền, nhân rộng ở cấp tỉnh hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chọn tuyên truyền cấp Trung ương và đề xuất khen thưởng để kịp thời động viên, khuyến khích.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

+ Đối với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Tổ chức sơ kết gn với việc sơ kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023; tng kết tại Hội nghị điển hình tiên tiến, giai đoạn 2020 - 2025.

+ Đối với cấp tỉnh: Tổ chức sơ kết vào dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và ngày Truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023); tổng kết tại Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Căn cứ nội dung kế hoạch này đ tổ chức triển khai, cụ thể hóa và thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ tháng 11 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) để theo dõi, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng):

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành và các đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị học tập, giao lưu cùng các gương điển hình tiên tiến trên phạm vi toàn tỉnh.

- Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện; tham mưu tổ chức sơ, tổng kết kế hoạch này gắn với đánh giá tng kết phong trào thi đua theo quy định hằng năm. Đồng thời, đề xuất các hình thức khen thưởng để biểu dương, động viên kịp thời công sức đóng góp và hiệu quả của các điển hình tiên tiến.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Vận động đoàn viên, hội viên phát huy vai trò chủ th, tích cực tham gia hưởng ứng và phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông, hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên bám sát yêu cầu của Kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của công tác phát hiện, bi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, kịp thời nêu gương, nhân rộng những điển hình tiên tiến. Giới thiệu những cách làm hay, những mô hình hiệu quả, sáng tạo, đem lại giá trị kinh tế cao, ý nghĩa xã hội lớn trên các lĩnh vực đ mọi người học tập làm theo.

5. Báo Đồng khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền việc thực hiện Kế hoạch này, mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề phổ biến kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các điển hình tiên tiến; đẩy mạnh tuyên truyền việc đổi mới các hoạt động thi đua, khen thưởng của tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch Phát hiện, xây dựng, biểu dương, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tổng hợp, đề xuất) xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Thi đua khen thưởng Trung ương;
- UBND các tỉnh Tây Nam bộ;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Thành viên HĐTĐKT tỉnh;
- Các cơ quan thuộc Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN và các TCCTXH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Doanh nghiệp NN, Công ty CP;
- Đài PT&TH Bến Tre, B
áo ĐK;
- Chánh, các PCVP.UBND tỉnh;
- Phòng TH;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, QT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tam

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.