Kế hoạch 5453/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Số hiệu: 5453/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phan Văn Đa
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: 21/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5453/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN MINH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Triển khai thực hiện Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02/3/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch (sau đây gọi tắt là Bộ Quy tắc) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Xây dựng hành vi, thái độ ứng xử văn minh, lịch sự, mến khách trong đón tiếp và phục vụ khách du lịch của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch cũng như cộng đồng dân cư địa phương nhằm tạo bước chuyển biến căn bản trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng của dịch vụ du lịch tỉnh Lâm Đồng. Xác định ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch là yếu tố quan trọng để phát triển du lịch bền vững, có chất lượng, chiều sâu, nâng cao khả năng cạnh tranh của du lịch Lâm Đồng hiện nay.

- Quán triệt sâu sắc trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch, qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng đến với du khách trong nước và quốc tế.

- Tuyên truyền, định hướng hành vi ứng xử; cung cấp thông tin, khuyến cáo những hành vi nên và không nên làm cho khách du lịch khi đến Lâm Đồng.

- Giáo dục nâng cao ý thức, thái độ đón tiếp và phục vụ du khách của các tổ chức và cá nhân kinh doanh dịch vụ, du lịch.

- Thay đổi nhận thức của người dân và cộng đồng địa phương tại các điểm đến du lịch về ứng xử văn minh với khách du lịch; xây dựng hình ảnh đặc trưng con người Đà Lạt - Lâm Đồng “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách; góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của người dân Lâm Đồng.

2. Mục tiêu cụ thể

-Năm 2017:

+ Xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền về Bộ Quy tắc phù hợp với từng đối tượng liên quan.

+ Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Bộ Quy tắc đến cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân, người lao động trong ngành dịch vụ, du lịch; cộng đồng dân cư và khách du lịch.

- Đến tháng 6/2018: tập trung triển khai có hiệu quả các nội dung Bộ Quy tắc, trong đó đặc biệt chú trọng một số nội dung chính sau:

+ Các đơn vị kinh doanh dịch vụ, du lịch thực hiện đầy đủ việc đăng ký giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh.

+ Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách; giải quyết dứt điểm tình trạng buôn bán hàng rong gây mất trật tự tại các khu điểm du lịch, khu vực công cộng và lấn chiếm lòng, lề đường; tình trạng “cò kéo, chặt chém, lừa ép” du khách.

+ Khách du lịch, cộng đồng dân cư, các đơn vị kinh doanh, tiểu thương có thái độ, hành vi giao tiếp ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng; có ý thức trong việc bảo vệ cảnh quan và môi trường, giữ gìn vệ sinh điểm đến.

- Từ năm 2019: tiếp tục duy trì tốt việc triển khai các nội dung trong Bộ Quy tắc đến các đối tượng liên quan.

II. YÊU CẦU

- Nội dung Bộ Quy tắc được tuyên truyền và tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh với sự triển khai đng bộ của các Sở, ban, ngành, Mặt trận tquốc, hội, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan đến hoạt động dịch vụ du lịch, các doanh nghiệp, cơ sở và cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.

- Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh căn cứ vào chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể; nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản, những nhiệm vụ, giải pháp nêu trong kế hoạch để đề ra phương pháp tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương; đề cao sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự triển khai đồng bộ của cả hệ thống chính trị cũng như tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình thực hiện.

- Công tác tuyên truyền và tổ chức triển khai được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị có liên quan đến hoạt động du lịch và tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch.

- Thể hiện quyết tâm, cam kết mạnh mẽ của tỉnh Lâm Đồng để từng bước thay đổi hình ảnh du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng hướng tới “văn minh - thân thiện - chuyên nghiệp”. Tạo sự chuyển biến và đem lại kết quả cụ thể trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng hình ảnh đặc trưng con người Đà Lạt - Lâm Đồng.

- Đảm bảo sự phối hợp liên ngành, sự kết nối chặt chẽ với các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thường xuyên có sự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Bộ Quy tắc.

- Việc thực hiện Bộ Quy tắc phải được duy trì thành thói quen, thường xuyên, liên tục; cách thức tổ chức triển khai phù hợp với tình hình từng đơn vị, địa phương, đối tượng.

III. NỘI DUNG

1. Xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền phù hợp từng đối tượng

- Cụ thể hóa nội dung về ứng xử văn minh trong du lịch bằng các hình ảnh, khẩu hiệu sinh động để nâng cao hiệu ứng tuyên truyền, phù hợp với từng nhóm đối tượng gồm: khách du lịch; tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ, du lịch; doanh nghiệp lữ hành; hướng dẫn viên du lịch; cơ sở lưu trú du lịch; đơn vị vận chuyển khách du lịch; nhà hàng, cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống; điểm mua sắm phục vụ khách du lịch; điểm tham quan, điểm du lịch; cộng đồng dân cư.

- Khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch lồng ghép nội dung tuyên truyền về ứng xử văn minh du lịch vào các tờ rơi, tập gấp, bản đồ, sách hướng dẫn du lịch của địa phương và doanh nghiệp để cung cấp cho khách tại quầy thông tin du lịch, quầy bán vé tham quan. Việc thực hiện theo hướng kết hợp nội dung của Bộ quy tắc với nội quy của khu, điểm, cơ sở kinh doanh du lịch hoặc quy định tại nơi công cộng nhằm tăng cường hiệu quả tiếp cận của Bộ Quy tắc đối với du khách và người dân địa phương.

2. Triển khai đồng bộ các nội dung của Bộ Quy tắc, phát động phong trào về ứng xử văn minh du lịch đến tất cả các đối tượng liên quan

- Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai Bộ Quy tắc đến tất cả các đối tượng liên quan: khách du lịch; tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ, du lịch: doanh nghiệp lữ hành; hướng dẫn viên du lịch; cơ sở lưu trú du lịch; đơn vị vận chuyển khách du lịch; nhà hàng, cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống; điểm mua sắm phục vụ khách du lịch; điểm tham quan, điểm du lịch; cộng đồng dân cư.

- Xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa ngành du lịch và các ngành chức năng trên lĩnh vực quản lý hoạt động dịch vụ, du lịch nhằm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, đảm bảo môi trường cảnh quan “xanh - sạch - đẹp”; môi trường xã hội an ninh, an toàn, thân thiện.

3. Chuyển đổi nhận thức, thói quen, hành vi ứng xử văn minh du lịch

Tổ chức quán triệt, phổ biến bộ tài liệu tuyên truyền đến các Sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân một cách thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo, các ấn phẩm tuyên truyền... nhằm đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng cao ý thức trong xây dựng, bảo vệ hình ảnh địa phương, môi trường; đưa du lịch Lâm Đồng phát triển theo hướng bền vững; nâng cao uy tín, thương hiệu và sức hút của du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng.

4. Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, văn hóa giao tiếp, kỹ năng giải quyết tình huống... đến các đối tượng có liên quan, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên và đội ngũ lao động, các hộ kinh doanh trong ngành dịch vụ, du lịch và cộng đồng dân cư.

IV. GIẢI PHÁP

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về ứng xử văn minh du lịch

- Tổ chức phát động thực hiện Bộ Quy tắc; phát động ứng xử văn minh, lịch sự, thân thiện tới các tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ, du lịch; người dân, cộng đồng dân cư và khách du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân, người dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, tham gia hoạt động du lịch có trách nhiệm với cộng đồng và toàn xã hội.

- Tuyên truyền cho khách du lịch ứng xử văn minh, lịch sự; tôn trọng văn hóa địa phương, tuân thủ các quy định tại điểm đến, bảo vệ môi trường.

- Bộ Quy tắc được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội, cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng, cổng/trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan đến hoạt động du lịch, trang thông tin điện tử của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về Bộ Quy tắc trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là Báo Lâm Đồng và Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng như: “Tuân thủ pháp luật khi đi du lịch”; “Du lịch có hiu biết và du lịch có trách nhiệm”; “Điểm đến thân thiện”; “Nâng cao hình ảnh du khách Việt”...

- Tổ chức phát động phong trào nâng cao hình ảnh du khách Việt khi đi du lịch trong và ngoài nước.

- Tuyên truyền ứng xử văn minh về: văn hóa giao thông, văn hóa giao tiếp ứng xử, văn hóa ẩm thực, văn hóa trang phục, văn hóa mua bán...

2. Lồng ghép tuyên truyền về ứng xử văn minh trong một số chương trình hội nghị, hội thảo, chương trình đào tạo, tập huấn của các sở, ngành, địa phương, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh

- Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp (Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Hiệp hội Du lịch...) gắn nội dung Bộ Quy tắc vào các cuộc thi, chương trình tập huấn, các phong trào thi đua và chương trình có liên quan.

- Lồng ghép, đưa nội dung về ứng xử văn minh du lịch vào một số chương trình hội nghị, hội thảo chuyên ngành; các chương trình đào tạo, tập hun, bồi dưỡng nghề du lịch cho các cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đơn vị có công việc liên quan trực tiếp với khách du lịch.

- Các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề du lịch trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, chọn lọc nội dung phù hợp từ Bộ Quy tắc đưa vào chương trình học chính khóa của học sinh và sinh viên. Các trường phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh lồng ghép nội dung của Bộ Quy tắc vào chương trình học của bộ môn Giáo dục công dân, Ngữ văn, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm, các đợt tập huấn về giá trị sống, kỹ năng sống, sinh hoạt đoàn đội.

- Trên cơ sở tiêu chí đánh giá của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các cơ quan chức năng liên quan lồng ghép công tác đánh giá việc ứng xử văn minh du lịch theo tiêu chí của Bộ Quy tắc với việc xét chọn thôn, tổ dân phố và gia đình văn hóa.

- Khi đánh giá chất lượng dịch vụ, xếp hạng, loại của các cơ sở du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, cơ quan chức năng gắn tiêu chí trong Bộ Quy tắc vào các tiêu chí hiện có để đánh giá, xếp hạng, loại của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước

- Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp đồng bộ với các ngành chức năng trên lĩnh vực quản lý dịch vụ, du lịch nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, trong giao tiếp ứng xử với du khách, đng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp du lịch phát triển, hoạt động kinh doanh hiệu quả, hướng tới sự “chuyên nghiệp - uy tín - chất lượng”, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển du lịch và nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện Bộ Quy tắc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

4. Chế độ báo cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm

4.1. Chế độ báo cáo

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện trong báo cáo chung của ngành, địa phương, đơn vị hàng tháng, quý, 6 tháng, 01 năm; các kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của các cấp về phát triển du lịch, gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh để tổng hợp báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

4.2. Khen thưởng

Trên cơ sở đánh giá, tổng hợp từ các Sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu, đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Lâm Đồng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền, thực hiện Bộ Quy tắc.

4.3. Xử lý vi phạm

Các Sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, tăng cường công tác kiểm tra và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm liên quan đến Bộ Quy tắc.

5. Kinh phí thực hiện

Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này trong chương trình hoạt động công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương; sử dụng kinh phí được cấp hàng năm hoặc kinh phí tự cân đối của đơn vị mình. Trường hợp phát sinh nhiệm vụ ngoài kế hoạch, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Hướng dẫn công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng về thực hiện Bộ Quy tắc.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan truyền thông

Quý III/2017

2

Tổ chức hội thảo về tăng cường thực hiện văn hóa công sở, ứng xử văn minh du lịch và văn hóa con người Đà Lạt - Lâm Đồng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Sở, ngành, địa phương liên quan

Quý IV/2017

3

Xây dựng, in ấn, phát hành bộ tài liệu tuyên truyền, hình ảnh hóa thông điệp của Bộ Quy tắc để tuyên truyền và kế hoạch tổ chức tuyên truyền.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị liên quan

Quý IV/2017 và các năm sau

4

Triển khai thực hiện tuyên truyền Bộ Quy tắc thông qua các ấn phẩm và các kênh tuyên truyền, quảng bá du lịch

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.

Các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp liên quan

Quý IV/2017 và các năm sau

5

Tổ chức Lễ phát động tuyên truyền, triển khai Bộ Quy tắc đến tất cả các đối tượng liên quan.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ban, ngành, địa phương

Quý IV/2017

6

Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về ứng xử văn minh du lịch. Giới thiệu, tôn vinh các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt; đồng thời phản ánh các tổ chức, cá nhân làm ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu du lịch địa phương.

Đài PTTH Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

7

Tổ chức học tập, tuyên truyền và triển khai nội dung về phong cách, văn hóa ứng xử con người Đà Lạt - Lâm Đồng “Thanh lịch - Hiền hòa - Mến khách

UBND các huyện, thành phố

Các sở, ban, ngành, địa phương, cộng đồng dân cư

Thường xuyên

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm cơ quan đầu mối hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp có liên quan trong tỉnh triển khai thực hiện.

(Sao gửi kèm Bộ Quy tắc ng xử văn minh du lịch được ban hành theo Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02/3/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (b/c);
- TTTU, TTH
ĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục Du lịch;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể CTXH;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng - Đà Lạt;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa