Kế hoạch 5426/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Số hiệu: 5426/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Trần Ngọc Liêm
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: 21/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5426/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2017/NĐ-CP NGÀY 24/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh, hình thành đội ngũ hòa giải viên thương mại, tổ chức hòa giải thương mại nhằm hỗ trợ giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thương mại và các tranh chấp khác mà pháp luật quy định được giải quyết bằng hòa giải thương mại.

b) Phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp đến các cơ quan tư pháp, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tại địa phương.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP .

b) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và kinh phí để bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương như: biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Nghị định số 22/2017/NĐ-CP cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, các doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động kinh doanh, thương mại trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tổ chức thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, đưa tin, bài phổ biến, giới thiệu nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng và các Sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quản lý nhà nước đối với hoạt động hòa giải thương mại.

2.1. Căn cứ quy định của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp liên quan đến quản lý chuyên ngành đối với hoạt động hòa giải thương mại ở địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và Sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

2.2. Công bthủ tục hành chính về hòa giải thương mại.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh và Sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

2.3. Lập, công bố danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc, tổ chức hòa giải thương mại theo đúng quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về hòa giải thương mại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch này. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này trước ngày 31/8/2018.

2. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi, chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung trong Kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị mình.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán kinh phí hàng năm của các cơ quan, đơn vị và các nguồn kinh phí khác thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động của Kế hoạch theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, đề nghị kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) đtổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp có biện pháp tháo gỡ, xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp;
-
TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- UBND các huyện, TP. Đà Lạt, Bảo Lộc;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Liêm

 

 

Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại Ban hành: 24/02/2017 | Cập nhật: 24/02/2017