Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018
Số hiệu: 54/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Lê Văn Nghĩa
Ngày ban hành: 23/02/2018 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Dân sự, Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 23 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018

Nhằm tổ chức thực hiện đầy đủ, có hiệu quả và kịp thời các nội dung Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 20/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020”; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2018, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi tắt là Công ước ICCPR), các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao hơn nữa năng lực của đội ngũ thực hiện nhiệm vụ phổ biến nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị.

- Tăng cường thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị.

2. Yêu cầu

- Đề ra các hoạt động cụ thể, có tính khả thi, phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tiễn.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện Đề án, thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

II. ĐỐI TƯỢNG

- Cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh;

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR;

- Các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật do Quốc hội ban hành.

- Tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và pháp luật, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị.

IV. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP PHỔ BIẾN

1. Tiếp tục tổ chức phổ biến sâu rộng nội dung các tài liệu do Bộ Tư pháp biên soạn đến các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị thiết thực, phù hợp với đặc thù của sở, ngành, địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị.

- Giao Sở Tư pháp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2018.

2. Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức cấp xã, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng bằng các hình thức phù hợp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp các huyện, thành, thị.

- Giao Sở Tư pháp hướng dẫn Phòng Tư pháp các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện nội dung này.

- Thời gian thực hiện: Quý II, Quý III năm 2018.

3. Tiếp tục đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật do Quốc hội ban hành, phản ánh tình hình thực hiện pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên báo chí, chuyên trang, chuyên mục, trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành tỉnh và hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

- Cơ quan thực hiện: các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

- Giao Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội dung này.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

4. Tiếp tục lồng ghép tuyên truyền nội dung quyền dân sự, chính trị thông qua cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

- Giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nội dung này.

- Thời gian thực hiện: Từ quý II/2018 đến tháng 11 năm 2018.

5. Tiếp tục lồng ghép tuyên truyền nội dung quyền dân sự, chính trị trong các hoạt động tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.

- Cơ quan thực hiện: các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

- Giao Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nội dung này.

- Thời gian thực hiện: Tháng 9 - 11/2018.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

- Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện Đề án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh chỉ đạo tổ chức pháp chế, cán bộ được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan xây dựng trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018 trên địa bàn huyện mình.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các hoạt động truy tố, xét xử.

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên báo, đài và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện và phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả và đúng tiến độ đề ra theo Kế hoạch.

2. Kinh phí thực hiện Đề án

- Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn tài trợ khác (nếu có).

- Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được phân công thực hiện Đề án, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Phòng Tư pháp các huyện, thành, thị lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án cùng với dự toán chi thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức định kỳ các cuộc kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án. Định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/5), định kỳ hàng năm (trước ngày 10/11) báo cáo kết quả thực hiện Đề án (có thể lồng ghép chung trong báo cáo về công tác phổ biến giáo dục pháp luật 06 tháng và năm) về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” trên địa bàn tỉnh năm 2018. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để hướng dẫn thực hiện./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.