Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025
Số hiệu: 52/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Lê Ngọc Châu
Ngày ban hành: 09/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/KH-UBND

Tĩnh, ngày 09 tháng 3 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/QĐ-TTG NGÀY 13/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRONG TÌNH HÌNH MỚI ĐẾN NĂM 2025

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình tạo chuyển biến về nhận thức, hành động trong phòng, chống bạo lực để từng bước giảm dần bạo lực gia đình, kịp thời hỗ trợ người bị bạo lực gia đình.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu đạt 40% trở lên số hộ gia đình tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tại các thôn, tổ dân phố.

- Phấn đấu hàng tháng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh, Báo Hà Tĩnh có các chuyên mục về phòng, chống bạo lực gia đình được phát sóng định kỳ.

- Đạt trên 70% người có nguy cơ bị bạo lực gia đình được trang bị kiến thức, kỹ năng về ứng phó khi bị bạo lực gia đình;

- Những người bị bạo lực gia đình khi phát hiện được bảo vệ, trợ giúp pháp lý và chăm sóc sức khỏe phấn đấu đạt 95% trở lên.

- Những người có hành vi bạo lực gia đình khi phát hiện được tư vấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng kiểm soát hành vi bạo lực phấn đấu đạt trên 80%.

- 100% thôn, bản có Nhân viên y tế kiêm cộng tác viên dân số, y tế và gia đình thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng.

- Đạt 95% xã, phường, thị trấn duy trì mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

- Đạt 90% người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình các cấp được được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Yêu cầu

- Nâng cao năng lực cho cán bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cán bộ tuyên truyền viên, cộng tác viên phổ biến các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tới các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Thiết lập cơ sở dữ liệu, thống kê về bạo lực gia đình và vận hành các chính sách nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống bạo lực gia đình, trợ giúp nạn nhân bị bạo lực gia đình.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp liên ngành giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình

- Xây dựng nhiệm vụ, đề án, kế hoạch cụ thể để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác phòng, chống bạo lực gia đình theo Kế hoạch được phê duyệt.

- Tổ chức triển khai đồng bộ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, các văn bản khác có liên quan đến lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.

- Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương nếu để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình trong phạm vi quản lý.

2. Tuyên truyền vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình

- Nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội vào công tác phòng, chống bạo lực gia đình; đồng thời, tăng cường đầu tư cho các hoạt động này.

- Đa dạng hóa phương thức, các loại hình, sản phẩm thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình. Khuyến khích xây dựng chương trình, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao thực hiện truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông và các kênh thông tin khác phổ biến rộng rãi các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Duy trì hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục với thời lượng và khung giờ phù hợp nhằm hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trên Internet, mạng xã hội; tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống truyền thanh ở cơ sở.

- Lồng ghép kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới vào chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với các cấp học, bậc học; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức chiến dịch truyền thông về công tác phòng, chống bạo lực gia đình nhân các sự kiện như: ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11... Hướng dẫn nội dung hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình cho các Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, Đội tuyên truyền lưu động (thuộc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh), các thư viện và nhà văn hóa của các thôn, tổ dân phố. Tổ chức các hoạt động văn hóa quần chúng như các cuộc thi tìm hiểu về phòng, chống bạo lực gia đình, triển lãm tranh, ảnh, tranh cổ động xây dựng, in ấn, cấp phát các tài liệu truyền thông cho cán bộ, nhân viên tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình nhằm truyền tải thông điệp về phòng, chống bạo lực gia đình đến tận người dân.

3. Nâng cao năng lực cho cán bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cấp, các ngành, đoàn thể

- Tập huấn các chính sách, pháp luật và kiến thức cơ bản về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới; hướng dẫn các kỹ năng làm việc, hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng cho cán bộ tổ hòa giải, cán bộ tư pháp, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật; thiết lập mạng lưới thu thập thông tin, số liệu, báo cáo, các kỹ năng để giám sát và quản lý các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới.

- Tập huấn cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên và phóng viên các cơ quan truyền thông đại chúng, đài truyền thanh các huyện, thành phố, thị xã, kiến thức về gia đình, pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình; kỹ năng tìm hiểu sự việc, truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình:

- Tổ chức tổng kết, đánh giá mô hình điểm về phòng, chống bạo lực gia đình tại phường Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh), xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh), xã Thanh Thịnh Bình (huyện Đức Thọ), xã Phú Phong (huyện Hương Khê), xã Thạch Trị (huyện Thạch Hà), xã Kỳ Hoa (thị xã Kỳ Anh), xã Sơn Bằng (huyện Hương Sơn), xã Ân Phú (huyện Vũ Quang), phường Tân Giang (thành phố Hà Tĩnh), rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình triển khai trong phạm vi toàn tỉnh.

- Xây dựng cơ sở tư vấn, đội ngũ tư vấn về hôn nhân gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Xây dựng đường dây tư vấn qua điện thoại và qua các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở tạm lánh cho nạn nhân, địa chỉ tin cậy cho các nạn nhân bị bạo lực gia đình. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương hình thành, phát triển mạng lưới hỗ trợ nạn nhân, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.

5. Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

- Xây dựng gia đình văn hóa với tiêu chí: Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng nhằm giảm thiểu mầm mống bạo lực gia đình.

- Xây dựng thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa có tiêu chí: Các gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đưa nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào các quy ước, hương ước của địa phương, tạo dư luận xã hội lên án các hành vi bạo lực, giải quyết tốt những mối bất hòa trong các gia đình.

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu, cơ chế quản lý công tác phòng, chống bạo lực gia đình

- Xây dựng, lưu trữ hệ thống cơ sở dữ liệu, thống kê về bạo lực gia đình với các chỉ số: Số gia đình có nguy cơ cao về bạo lực gia đình, số nạn nhân được phát hiện và trợ giúp; số vụ bạo lực gia đình và người gây bạo lực được xử lý đúng pháp luật; số người gây bạo lực được tư vấn, giáo dục; số cán bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch được tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình; ngân sách địa phương chi cho hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình (việc thống kê số liệu về phòng, chống bạo lực gia đình do cán bộ Văn hóa phối hợp với cán bộ Tư pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ và Công an địa phương tiến hành).

- Xây dựng cơ chế cập nhật thông tin, thực hiện việc thống kê thường xuyên các thông tin về bạo lực gia đình, bình đẳng giới và các chỉ số kinh tế - xã hội có liên quan từ các xã, phường, thị trấn, các huyện, thị xã, thành phố và tỉnh; công bố hàng năm các số liệu thống kê về số lượng, loại hình, mức độ... liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình.

- Hướng dẫn thu thập và phân tích thông tin: Xây dựng chương trình nhập dữ liệu ban đầu về phòng, chống bạo lực gia đình, chương trình cập nhật thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình từ thôn, tổ dân phố đến tỉnh. Tập huấn hướng dẫn thu thập thông tin về bộ chỉ số phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL , ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo về các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong phòng, chống bạo lực gia đình.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông về công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị tham dự: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian: Quý I, II, IV của năm 2022, 2023, 2024, 2025.

2. Triển khai nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa phương.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian: Quý I, II, III của các năm 2022, 2023, 2024, 2025.

3. Xây dựng chương trình và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, cộng tác viên làm công tác gia đình các cấp.

- Thời gian: Quý III của năm 2022, 2023, 2024, 2025.

4. Xây dựng và nêu gương các điển hình tiên tiến, các mô hình về lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Thời gian: Quý II/2025.

5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian: Định kỳ hàng năm

6. Tổ chức hội nghị tổng kết.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị tham dự: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian: Quý IV/2025.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các sở, ban, ngành và các địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành; các chương trình, dự án, đề án có liên quan khác theo quy định của pháp luật; tài trợ, viện trợ quốc tế, huy động xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, xây dựng, triển khai, thực hiện Kế hoạch, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với các chiến lược, chương trình, kế hoạch có liên quan.

- Tổ chức công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình. Thường xuyên đăng tin, bài trên trang tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình bạo lực gia đình và công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình đã được phê duyệt. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Xây dựng và sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kinh phí thực hiện Kế hoạch, bảo đảm đúng mục đích và chế độ quy định; kiểm tra tình hình thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch, định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức sơ kết, đánh giá quá trình thực hiện Kế hoạch vào cuối năm 2025 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Sở Y tế: Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc thực hiện chăm sóc y tế, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình; thực hiện thống kê, báo cáo các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình. Hàng năm thống kê báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về số lượng bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình được khám và điều trị.

3. Công an tỉnh: Hướng dẫn quy trình phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Thiết lập cơ chế can thiệp khẩn cấp nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp bạo lực gia đình. Phối hợp, tạo điều kiện cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng xây dựng chương trình, kế hoạch và dành thời lượng, chuyên mục, chuyên trang hợp lý để tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai các nhiệm vụ của chương trình liên quan đến công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực đối với trẻ em trong môi trường gia đình; lồng ghép tiếp nhận, xử lý thông tin về các vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại trẻ em. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các Trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp dịch vụ việc làm đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề cho các đối tượng bị bạo lực gia đình; chỉ đạo các cơ sở trợ giúp xã hội tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo việc lồng ghép kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với các cấp học, bậc học.

7. Sở Tư pháp: Hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra đối với tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lồng ghép các mục tiêu phòng, chống bạo lực gia đình vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

9. Sở Tài chính: Bố trí ngân sách, đảm bảo kinh phí thường xuyên cho việc triển khai Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh và các cơ quan thông tin đại chúng khác: Nâng cao chất lượng và bố trí tin, bài, chuyên đề, thời lượng, thời gian phù hợp cho các kênh, chương trình, nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình. Biểu dương tập thể, cá nhân có sáng kiến, đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; lên án những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

11. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Hướng dẫn Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phối hợp, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước về gia đình cùng cấp thực hiện nhiệm vụ thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình.

12. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh: thực hiện, chỉ đạo kịp thời xét xử nghiêm minh, thống nhất các vụ án về bạo lực gia đình, xét xử lưu động tại địa bàn xảy ra vụ án trọng điểm; phối hợp, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước về gia đình cùng cấp thực hiện nhiệm vụ thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: Tham gia tổ chức thực hiện Kế hoạch này; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trong tổ chức mình; tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình; khuyến khích, vận động hội viên tham gia nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, đăng ký làm địa chỉ tin cậy ở cộng đồng.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Nghiên cứu, bố trí hội viên Hội phụ nữ làm cộng tác viên phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở; lồng ghép thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình với cuộc vận động xây dựng mô hình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; hình thành đường dây tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ tổ chức các hoạt động dạy nghề, tín dụng, tiết kiệm để hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; nghiên cứu, xây dựng một số mô hình dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, hỗ trợ người có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình; tham gia xây dựng, vận hành địa chỉ tin cậy ở cộng đồng.

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi hiểu rõ về hành vi bạo lực gia đình; xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình trẻ tiến bộ, hạnh phúc, không có bạo lực gia đình.

- Liên đoàn Lao động tỉnh: Hướng dẫn tổ chức công đoàn cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng mô hình tổ chức công đoàn không có đoàn viên là người gây bạo lực gia đình; nghiên cứu, thí điểm đưa tiêu chí “Đoàn viên công đoàn không gây bạo lực gia đình” vào tiêu chuẩn để bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Hội Nông dân tỉnh: Chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tuyên truyền, giáo dục hội viên thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình; đưa tiêu chí cán bộ, hội viên nông dân không gây bạo lực gia đình vào bộ tiêu chí “Mẫu người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”; vận động cán bộ Hội tham gia tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình.

- Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh: Chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; đẩy mạnh hoạt động giáo dục nêu gương, giáo dục giá trị văn hóa trong gia đình; tham gia xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình cộng đồng.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ Kế hoạch này để tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình của địa phương; đưa các mục tiêu, nội dung vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bố trí kinh phí và chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng can thiệp, hỗ trợ về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ làm hoặc tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho nhân viên y tế của trạm y tế xã, phường, thị trấn về chuyên môn chăm sóc y tế ban đầu, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình.

- Chỉ đạo việc phổ biến luật pháp, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình, lồng ghép trong nội dung sinh hoạt của thôn, tổ dân phố; nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương; phát triển địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, hộp thư tiếp nhận thông tin về bạo lực gia đình, đường dây nóng báo tin về bạo lực gia đình.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tạo điều kiện cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện có hiệu quả việc chăm sóc y tế và tư vấn sức khỏe, tâm lý, bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho nạn nhân bạo lực gia đình.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các tổ chức hòa giải ở cơ sở thực hiện có hiệu quả việc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình; tổ chức việc góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư đối với người có hành vi bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Công an các xã, phường, thị trấn kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý khi phát hiện hoặc tiếp nhận tin báo về bạo lực gia đình. Chỉ đạo thu thập thông tin thống kê về bạo lực gia đình theo quy định.

- Kiểm tra, thanh tra, khen thưởng; đánh giá và định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch ở địa phương gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTT&DL;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND
tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Châu