Kế hoạch 50/KH-UBND về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" năm 2020
Số hiệu: 50/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Phạm Vũ Hồng
Ngày ban hành: 30/03/2020 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Dân sự, Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN” NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 06/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đán “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020”.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Đ án năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Thực hiện hiệu quả Đề án nhằm nâng cao năng lực phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi tắt là Công ước ICCPR), pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ những người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các sở, ngành, địa phương.

b) Phổ biến rộng rãi nội dung Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị.

2. Yêu cầu

a) Các hoạt động đề ra phải đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng của Đán; bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

b) Kết hợp các hoạt động của Kế hoạch này với các kế hoạch thực hiện Đán đang được triển khai tại các sở, ngành, địa phương đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

c) Bảo đảm sự phối hp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; phân công rõ trách nhiệm đối với từng cơ quan, tchức trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Nội dung phổ biến

a) Tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR.

b) Các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

c) Tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và pháp luật, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị.

2. Cấp phát tài liệu phổ biến

Nhân bản, phổ biến sâu rộng các tài liệu do Bộ Tư pháp biên soạn phổ biến về nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hp: Các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội liên quan ở cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

3. Đẩy mạnh phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng

Tổ chức tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Báo Kiên Giang, Đài Truyền thanh và hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở về nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015, Bộ luật tố tụng Hình sự, Luật tiếp cận thông tin... và tình hình thực hiện pháp luật về quyền dân sự, chính trị.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang; Báo Kiên Giang, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban chuyên môn có liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ trong phạm vi quản lý; phối hp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này.

2. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành và tuyên truyền rộng rãi cho Nhân dân thông qua các hoạt động truy tố, xét xử.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực vận động Nhân dân tự giác tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị kết hp với đẩy mạnh việc giám sát hoạt động thi hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

4. Chế độ thông tin, báo cáo

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 18/11/2020 để báo cáo về Bộ Tư pháp.

5. Kinh phí thực hiện Kế hoạch

- Được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

- Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ngành, địa phương sử dụng kinh phí đã bố trí trong dự toán hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh, vướng mắc, các sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- VP Chính phủ (A+B);
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp);
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, MT, đoàn thể cấp tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Kiên Giang;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP,
P. NCPC;
- Lưu: VT, ntttrang (
01b).

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.