Kế hoạch 49/KH-TANDTC năm 2022 triển khai áp dụng phần mềm Trợ lý ảo cho Thẩm phán do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Số hiệu: 49/KH-TANDTC Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Văn Du
Ngày ban hành: 15/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/KH-TANDTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ÁP DỤNG PHẦN MỀM TRỢ LÝ ẢO CHO THẨM PHÁN

Thực hiện chủ trương của Ban cán sự đảng tòa án nhân dân tối cao về chuyển đổi số và xây dựng tòa án điện tử, tòa án nhân dân tối cao ban hành kế hoạch triển khai, áp dụng các phần mềm trợ lý ảo cho thẩm phán tòa án các cấp, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đưa Trợ lý ảo làm việc trực tuyến 24/7 để hỗ trợ cho Thẩm phán tra cứu nhanh các văn bản pháp luật, chỉ dẫn áp dụng pháp luật cho các tình huống pháp lý cụ thể, quy định pháp luật, án lệ và bản án có tình huống pháp lý tương tự để tham khảo;

- Góp phần bảo đảm việc áp dụng đúng, thống nhất pháp luật;

- Giúp cho phần mềm Trợ lý ảo ngày càng thông minh hơn thông qua quá trình sử dụng, đóng góp ý kiến của các Thẩm phán Tòa án.

2. Yêu cầu

- Triển khai áp dụng thống nhất phần mềm Trợ lý ảo cho các Thẩm phán trong hệ thống Tòa án.

- Bảo đảm 100% các Thẩm phán trong hệ thống Tòa án sử dụng phần mềm Trợ lý ảo phục vụ công tác chuyên môn ngay sau khi được tập huấn hướng dẫn sử dụng.

- Các Thẩm phán tham gia tích cực vào việc huấn luyện, cung cấp và làm giàu tri thức cho phần mềm Trợ lý ảo thông qua quá trình sử dụng và đưa ra các ý kiến góp ý.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm Trợ lý ảo

- Đơn vị chủ trì: Giao cho Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao là đầu mối cùng đồng chí Tống Anh Hào nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Tổ trưởng Tổ biên tập nội dung cho phần mềm Trợ lý ảo và đơn vị xây dựng phần mềm Trợ lý ảo.

- Thành phần triệu tập tham dự tập huấn: Các đồng chí Thẩm phán, công chức tin học Tòa án các cấp.

- Hình thức triển khai: Trực tuyến và kết hợp trực tiếp.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 05/04/2022.

2. Về tổ chức áp dụng phần mềm Trợ lý ảo

- Giao cho Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao là đầu mối chịu trách nhiệm: (1) Hỗ trợ các Thẩm phán Tòa án trong quá trình sử dụng phần mềm; (2) Theo dõi, thống kê tần suất sử dụng phần mềm Trợ lý ảo của các Thẩm phán để tổng hợp, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao định kỳ; (3) Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến góp ý của Thẩm phán đối với phần mềm Trợ lý ảo chuyển về Tổ biên tập nội dung xử lý.

- Chánh án Tòa án các cấp quán triệt các Thẩm phán của đơn vị mình và các đơn vị cấp dưới thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm Kế hoạch này và tích cực sử dụng, đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin, dữ liệu để huấn luyện phần mềm Trợ lý ảo.

3. Tổ chức sơ kết, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện phần mềm Trợ lý ảo

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao.

- Đơn vị phối hợp: Tòa án các cấp.

- Hình thức thực hiện: Trực tuyến.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý IV năm 2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao căn cứ Kế hoạch này xây dựng chương trình triển khai cụ thể; đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch.

2. Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm bố trí kinh phí và các điều kiện vật chất khác (nếu có) bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

3. Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm phối hợp với Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Các Đ/c PCA TANDTC;
- Các thành viên HĐTP TANDTC;
- Tòa án Quân sự TW (để thực hiện);
- Các đơn vị thuộc TANDTC (để thực hiện);
- Chánh án TAND các cấp (để thực hiện);
- Đ/c Tống Anh Hào (để thực hiện);
- Tập đoàn Viettel (để phối hợp thực hiện);
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tin);
- Lưu: VP; VTH.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Văn Du

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.